Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 12. ledna 2006


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK


ze dne 12. ledna 2005Přítomni:


PhDr. Josef BartoňMartina BěťákováThLic. Prokop BrožJan Gondek.Pavel JägerPhDr. Jaroslav Med, CSc.ThLic. Pavel V. KohutPhDr. Markéta KoronthályováDr. Bogdan Pelcprof. PhDr. Ing.Jan Royt, CSc.


Nepřítomni:


Kristýna JirmusováMgr. David Svoboda
Hosté: Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, Mgr. Eva Pavlíková, Ph.D., Mgr. Petr Štica, Mgr. Karel Sládek, Mgr. Petr Šimůnek, PhDr. Mireja Ryšková, Th.D., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., PhDr. Libor Ovečka, Th.D., MUDr. Jiří Korda, Dr. Vojtěch Eliáš.
15,36 – přichází J. Bartoň

Schválení předloženého programu:


1. Schválení programu a zápisů z minulých zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Disciplinární komise


4. Schválení rozpočtu na rok 2006


5. Stanovení termínů zasedání AS KTF na další semestr


6. Různé


Schválení zápisů ze zasedání dne 8.12.2005 a 3.1.2006 – pro 10, proti 0, zdrželo se 0


15,38 – přichází V. Eliáš


2) Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


            Děkan L. Ambruster referoval o probíhající práci na Strategickém plánu rozvoje fakulty, výsledkem by měl být text, který definuje tento plán na období 2007 – 9 jako Dlouhodobý plán KTF. Zmínil záměr zřízení studovny, probíhají jednávání ohledně vhodného prostoru, přesun knih by měl být v letním období.


            Proděkan A.-P. Rethmann informoval o práci na výzkumném záměru (Migrace a integrace etnických menšin ve střední Evropě) a s tím spojenou spoluprací s AV ČR, FHS UK, zahraničí. Chystají se dvě konference.


            Proděkan Ovečka zmínil probíhající práci na akreditaci navazujícího Mgr. oboru „Humanitární a misijní práce“ v délce 5 semestrů (jeden semestr pokrývá praxe). Žádost je podaná na prezenční i kombinované studium. Po akreditaci by se jako první upřednostnila prezenční forma, neboť studium počítá s vyšším počtem praktických předmětů. Probíhá příprava semestrálního studia v anglickém jazyce pro studenty z USA – řeší se ubytovaní, atd. Zatím není jisté, zda proběhne letošní letní škola v angličtině.


            Proděkan Eliáš vysvětlil nesrovnalosti ve výsledcích evaluace. Databáze knihoven přechází na celouniverzitní systém Álef. V. Eliáš požádal AS KTF, aby určil, kdo bude tuto evaluaci příští rok dělat.


16,00 – odchází a L. Ovečka


            Proděkanka M. Ryšková informovala o dokončování rozvrhu na letní semestr. S P. Brožem definovali priority pro studium. 1) katolický teologický charakter (prorektorka Svobodová tvrdí, že je třeba se připravit na formu studia, ve kterém je Bc. a navazující Mgr.), 2) rozvoj příbuzných oborů (např. spirituální, pastorální teologie; sociální oblast už je naplněna), 3) revize kurikula (do května ukázat vědecké radě výsledek, možnost SZZ během celého akademické roku), 4) studium cizích jazyků (na fakultě by se učil pouze odborný jazyk, obecný lze při CŽV za 3500,- Kč/semestr, v letním semestru se otevře angličtina, později němčina a italština). Senátorka M. Běťáková vznesla prosbu, aby se rozvrh na letní semestr zveřejňoval dříve kvůli pracujícím studentům.


Tajemník P. Šimůnek informoval o fakultním reprezentačním plesu a řešení problému s kopírkami (nekomunikují se studentskými / učitelskými průkazy).

3) Disciplinární komise


Po vysvětlení způsobu tajné volby, senátor P. Brož vyzval přítomné kandidáty ke krátkému představení. Následovala vlastní volba.


Odevzdáno 10 hlasovacích lístků, na nichž:


 pro Mikulicovou bylo 9, (1 nezaškrtnutý)


 pro Sládka bylo 9, (1 nezaškrtnutý)


 pro Šticu bylo 8, (2 nezaškrtnuté)


 pro Pavlíkovou bylo 7, (3 nezaškrtnuté)


 pro Petráčka bylo 8, (2 nezaškrtnuté)


 pro Havrlanta bylo 7, (3 nezaškrtnuté)


 pro Kordu bylo 7, (3 nezaškrtnuté)
            Usnesení


AS KTF schvaluje návrh děkana na jmenování členů a jejich náhradníků do disciplinární komise: za členy Mgr. M. Mikulicovou, Mgr. K. Sládka, Mgr. P. Šticu, za háhradníky Mgr. E. Pavlíkovou, Ph.D., PhDr. T. Petráčka, Ph.D., Mgr. J. Havrlanta a MUDr. J. Kordu.


16,29 – odchází J. Bartoň, M. Koronthályová.

4) Schválení rozpočtu na rok 2006


            Tajemník P. Šimůnek vysvětlil způsobu vytváření rozpočtu.
            Usnesení


AS KTF schvaluje děkanem navržený rozpočet pro rok 2006.  Pro 8, proti 0, zdrželo se 0.

5) Stanovení termínů zasedání AS KTF na další semestr


            AS KTF se dohodl na termínech 2. 3., 6. 4., 4. 5., 8. 6.

6) Různé


            Senátor P. Brož informoval o dopise od V. Novotného na protest při volbě děkana. P. Brož na tento dopis písemně odpověděl.


            Senátorka se M. Běťáková zmínila o nešvaru kouření studentů na schodech před budovou – je tam nepořádek. Tajemník P. Šimůnek probral možnosti řešení.
            Usnesení


AS KTF podporuje zřízení místa pro kuřáky na dvoře. Pro 7, proti 0, zdrželo se 1.
Řádné zasedání senátu bylo ukončeno v 16, 45 hod.


Zapsal: Pavel Jäger


Usnesení přijatá na zasedání:


  1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.

1. Schválení programu a zápisů z minulých zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Disciplinární komise


4. Schválení rozpočtu na rok 2006


5. Stanovení termínů zasedání AS KTF na další semestr


6. Různé


            b) AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 8.12.2005 a 3.1.2006.
  1. AS KTF schvaluje návrh děkana na jmenování členů a jejich náhradníků do disciplinární komise: za členy Mgr. M. Mikulicovou, Mgr. K. Sládka, Mgr. P. Šticu, za háhradníky Mgr. E. Pavlíkovou, Ph.D., PhDr. T. Petráčka, Ph.D., Mgr. J. Havrlanta a MUDr. J. Kordu.

  2. AS KTF schvaluje děkanem navržený rozpočet pro rok 2006.

  3. AS KTF se sejde ke svým řádným zasedáním 2.3., 6.4., 4.5. a 8.6.2006.

  4. AS KTF podporuje zřízení místa pro kuřáky na dvoře.

ThLic. Prokop Brož


předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: