OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2006 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK (2.3.2006)


OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2006 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK


Č.j. 570/06                                                                                                  V Praze dne 2. 3. 2006OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2006


Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí


proděkanů KTF UK


(nahrazuje Opatření děkana č. 9/2005)
Na základě čl. 7 odst. 3 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vymezuji rozsah činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF následujícím způsobem:
čl. 1 Proděkan pro vědu1. Zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování doktorských akreditovaných studijních programů, koordinuje práci oborových rad, zabezpečuje podmínky pro realizaci individuálních studijních plánů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro studium.


2. Připravuje podklady pro zasedání vědecké rady (včetně habilitačních a profesorských řízení) a řídí její agendu.


3. Koordinuje výzkumné záměry a výzkumná centra, na kterých se fakulta podílí.


4. Zodpovídá za přípravu a organizaci vědeckých konferencí, seminářů, sympozií, přednášek apod.; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.


5. Zodpovídá za přípravu materiálů pro jmenování čestných doktorátů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.


6. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.


7. Řídí a kontroluje oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


8. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro vnější a zahraniční vztahy.
čl. 2 Proděkan pro studium1. Zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování bakalářských a magisterských akreditovaných studijních programů; zejména:


a) rozhoduje o právech a povinnostech studentů včetně přezkumného řízení, všestranně dbá o jejich potřeby


b) zodpovídá za dodržování studijního a zkušebního řádu a dalších předpisů týkajících se studia a studentů


c) zodpovídá za organizaci přijímacích zkoušek, zápisů a imatrikulací, promocí, za evidenci a agendu studentů, vydávání diplomů, vysvědčení a osvědčení, zpracování seznamu přednášek a rozvrhů


d) zodpovídá za realizaci studijních plánů


e) zodpovídá za přípravu a koordinaci průběhu státních zkoušek


f) řídí a kontroluje studijní oddělení.


2. Zodpovídá za studentskou vědeckou činnost.


3. Připravuje návrh harmonogramu studijního roku, spolu s garanty připravuje koncepty studijních plánů.


4. Připravuje, organizuje a koordinuje programy celoživotního vzdělávání; spolupracuje přitom podle potřeby s ostatními proděkany.


5. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.
čl. 3 Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy1. Je statutárním zástupcem děkana, v nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu.


2. Zastupuje děkana ve věci vnějších a zahraničních vztahů fakulty.


3. Zodpovídá za rozvíjení vztahů s domácími i zahraničními vědeckými, charitativními, pastoračními a pedagogickými institucemi; spolupracuje přitom s ostatními proděkany a s vedoucími kateder.


4. Zodpovídá za organizaci pobytu domácích i zahraničních hostů a studentů.


5. Zodpovídá za organizaci studijních pobytů a stáží pedagogů i studentů; spolupracuje přitom s proděkanem pro studium.


6. Koordinuje zahraniční a ostatní služební cesty, kontroluje a eviduje cestovní zprávy.


7. Koordinuje účast a vystupování na domácích i zahraničních akcích.


8. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.


9. Řídí a kontroluje ediční radu KTF UK, je zodpovědný za přípravu edičního plánu, vydávání publikací KTF UK.


10. Zodpovídá za prezentaci a popularizaci výsledků bádání; spolupracuje přitom s proděkanem pro vědu.


11. V rámci svých kompetencí ve spolupráci s proděkanem pro vědu řídí oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


12. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro vědu a proděkana pro rozvoj.čl. 4 Proděkan pro rozvoj1. Zastupuje děkana ve věci rozvoje fakulty.


2. Připravuje podklady pro akreditaci a reakreditaci studijních programů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkany, s garanty studijních programů a s vedoucími kateder.


3. Řídí a kontroluje grantovou a projektovou činnost, včetně evidence jejích výstupů a závěrečných zpráv; spolupracuje přitom s proděkanem pro vědu a s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.


4. Připravuje koncept dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty a jeho každoroční aktualizace; spolupracuje přitom s ostatními proděkany a s akademickým senátem. Koordinuje realizaci dlouhodobého záměru.


5. Připravuje podklady pro hodnocení fakulty.


6. Zodpovídá za přípravu návrhu výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření fakulty; spolupracuje přitom s ostatními proděkany, s tajemníkem fakulty a s akademickým senátem.


7. Připravuje návrh na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení organizačních součástí fakulty.


8. Řídí a kontroluje správu a rozvoj počítačové sítě a webových stránek.


9. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro studium.
čl. 5 Obecné zásady pro práci proděkanů1. Aktivně spolupracují s prorektory UK.


2. Závažná rozhodnutí konzultují předem s děkanem KTF UK.


3. Pravidelně se účastní kolegia děkana.


4. Dodržují vnitřní předpisy UK a KTF UK.


5. Bez konzultace s děkanem či tajemníkem nepřijímají rozhodnutí, která souvisí s hospodařením fakulty.


6. Mají pevně stanovené hodiny pro styk s akademickou obcí a s ostatními pracovníky.


7. Výnosy a pokyny proděkanů vydané v rámci jejich kompetencí jsou pro ty, jichž se týkají, závazné.
čl. 6 Závěrečné ustanoveníToto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám