Pokyn o průběhu státní závěrečné zkoušky (13.3.2006)


Č.j.: 624/06V Praze dne 13. března 2006

Věc: Pokyn o průběhu státní závěrečné zkoušky
 1. Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z ústní zkoušky a obhajoby diplomové resp. bakalářské práce. K ústní zkoušce se může přihlásit i student, který dosud neobhájil svoji písemnou práci. SZZ je však uzavřena až tím dnem, kdy student úspěšně absolvuje všechny její předepsané části.

 2. Podle čl. 14 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu KTF UK platí, že „státní zkoušku nebo její část musí student absolvovat nejpozději do dvou let od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy splnil předpoklady pro to, aby mohl konat státní zkoušku nebo její část. V opačném případě se to posuzuje tak, že student nesplnil povinnosti vyplývající ze studijního programu.“

 3. Závaznou přihlášku ke SZZ (tj. k jednotlivým částem ústní zkoušky i obhajobě práce) podává student na předepsaném tiskopise studijnímu oddělení fakulty (dále jen přihláška) nejpozději deset pracovních dní před příslušným termínem. Současně s přihláškou odevzdává i index se všemi splněnými povinnostmi.

 4. Týden před zahájením SZZ budou zveřejněny seznamy studentů přihlášených k SZZ a jejich rozdělení do jednotlivých termínů.

 5. Postup při odevzdání, obhajobě a hodnocení diplomové resp. bakalářské práce:

    a. 

  Vypracovanou práci v konečné podobně schválí vedoucí práce svým podpisem na přihlášce.

    b. 

  Student odevzdá tuto práci v požadované úpravě (tj. v pevné vazbě) vedoucímu katedry v termínu stanoveném děkanem, nejpozději šest týdnů před datem obhajoby. Vedoucí katedry potvrdí převzetí práce podpisem na přihlášce. Spolu s prací (2 exempláře + 1x práce v digitální podobě) student odevzdá na samostatném listu a v digitální podobě (jako samostatný soubor na disketě nebo CD s textem práce) i resumé ve dvojím vyhotovení. Součástí bakalářské/diplomové práce je na konci práce i krátká anglická anotace (abstrakt práce s překladem názvu) a 5 klíčových pojmů v angličtině.

    c. 

  Vedoucí katedry po přijetí práce stanoví oponenta práce.

    d. 

  Vedoucí práce a oponent posoudí práci a navrhnou klasifikaci. Posudek odevzdají písemně nejpozději šest dnů před datem obhajoby studijnímu oddělení.

    e. 

  Student se může seznámit s posudky na studijním oddělení nejpozději od pátého dne před datem obhajoby.

    f. 

  V rámci obhajoby student krátce představí téma své práce a odpoví na námitky a připomínky komise, resp. ty, které jsou obsaženy v posudcích; k průběhu obhajoby komise přihlíží při stanovení závěrečné klasifikace této části SZZ.

    g. 

  Komise stanoví klasifikaci za tuto část SZZ; přihlíží ke klasifikaci navržené vedoucím a oponentem práce.

    h. 

  Komise provede do indexu záznam o dané části SZZ.

 6. Průběh ústní zkoušky (resp. části) SZZ:

    a. 

  Ústní zkouška se koná před zkušební komisí. Průběh a vyhlášení výsledku je veřejné.

    b. 

  Student předstoupí před komisi a vylosuje si dle pokynů komise dvě otázky či dva tématické okruhy pro každou část, z nichž se SZZ dle studijního plánu skládá. Otázky či tématické okruhy SZZ jsou komisí voleny z těch, které byly předem zveřejněny.

    c. 

  Komise poskytne studentovi přiměřený čas k přípravě odpovědi na zadané otázky; příprava může být písemná. Po uplynutí přiměřené doby předstoupí před komisi a zodpoví zadané otázky. Komise může dle vlastního uvážení klást kontrolní (doplňující) otázky.

    d. 

  O klasifikaci rozhoduje komise na neveřejném zasedání v den jejího konání.

    e. 

  Komise provede do indexu záznam o dané části SZZ.

 7. O konání všech částí SZZ se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda a všichni přítomní členové komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři.

 8. Po skončení všech částí SZZ stanoví komise výslednou klasifikaci SZZ s přihlédnutím k průměru klasifikace jednotlivých částí s tím, že klasifikace „neprospěl/a“ je stanovena, je-li alespoň jedna část klasifikována „neprospěl/a“; je-li nejvýše jedna část klasifikována "velmi dobře" a všechny ostatní "výborně", je i výsledná klasifikace stanovena "výborně".

 9. Po absolvování všech částí SZZ se student dostaví na studijní oddělení a odevzdá zde průkaz studenta UK, průkaz Arcibiskupského semináře a potvrzení knihovny KTF UK o vracení zapůjčené literatury. Po vyrovnání všech závazků obdrží student zpět index se záznamem o absolvování studia.

PhDr. Mireia Ryšková Th.D.

proděkan pro studium

Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: