Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 2. března 2006

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 2. března 2006


Přítomni:


PhDr. Josef BartoňMartina BěťákováThLic. Prokop Brož

Jan GondekPavel JägerKristýna Jirmusová

PhDr. Jaroslav Med, CSc.Dr. Bogdan Pelc


Nepřítomni - omluveni:


ThLic. Pavel V. KohutPhDr. Markéta KoronthályováMgr. David Svobodaprof. PhDr. Ing.Jan Royt, CSc.


Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, Dr. Vojtěch Eliáš, PhDr. Libor Ovečka, Th.D., doc. ThDr. Jiří Skoblík, Mgr. Petr Šimůnek.


PhLic. Vojtěch Novotný, David Kalina.

1 Schválení programu zasedání a zápisu z minulého zasedání


Schválení předloženého programu:


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana


3. Odvolání a jmenování proděkanů


4. Změna názvu Katedry pastorálních oborů


5. Výroční zpráva o činnosti AS KTF UK


6. Různé


Program byl schválen hlasováním s výsledkem: pro 8, proti 0, zdrželo se 0


Schválení zápisu ze dne 12.1.2006


                             Zápis byl schválen hlasováním s výsledkem: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

2. Děkan a kolegium děkana


      Děkan L. Armbruster informoval o pronájmu sálu ve 3. patře, z kterého se vybuduje čítárna a studovna. Je zamýšlena kapacita kolem 30 míst a možnost internetu. Dále proběhnou postupně reakreditace všech oborů na fakultě.


      Proděkan L. Ovečka zmínil, že letní škola pro americké studenty a plánované semestrální studium v anglickém jazyce se o rok posouvají (zdržení je na americké straně). Výuka placených kurzů obecného jazyka se spustí od příštího akademického roku. V pátek 3. 2. 2006 se podává žádost o akreditace nového studijního oboru „Křesťanská humanitární a misijní práce“. V nejlepším případě by měl být otevřen již od příštího akademického roku.


      Proděkan V. Eliáš informoval o otevření oddělení pro nevidomé v CKK KTF UK. Knižní fond by měl obsahovat obecně náboženskou literaturu. V ČR jsou nyní pouze dvě takto vybavené knihovny.


      Tajemník P. Šimůnek informoval, že fakulta dostane zřejmě menší dotace než původně předpokládala. Tělocvična se opravuje, a proto se hledají nové náhradní prostory.3. Odvolání a jmenování proděkanů


      Volební komise (Josef Bartoň, Martina Běťáková, Bogdan Pelc) nejdříve vysvětlila způsob tajných voleb.


      Na otázku senátorky Jirmusové o důvodu změny proděkana pro rozvoj děkan odpověděl, že tím dává odstupujícím proděkanům možnost a čas se habilitovat. Odstupující proděkan Dr. Eliáš by měl nadále aktivně spolupracovat při vypisování grantů a projektů.


      Senátor Bartoň vznesl dotaz, proč není v kolegiu děkana nikdo z UDKU. Děkan odpověděl, že mu nakonec žádného kandidáta nepředstavili.


Pak přistoupil senát k tajné volbě.
Výsledky hlasování


Z 8 odevzdaných lístků bylo platných 8.


Odvolat:
Dr. Vojtěcha Eliáše z funkce proděkana pro rozvoj


            Pro: 4 proti: 4 zdržel se: 0


PhDr. Libora Ovečku ThD. z funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy


            Pro: 6 proti: 2 zdržel se: 0
prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna z funkce proděkana pro vědu


            Pro: 7 proti: 1 zdržel se: 0Jmenovat:
Ing. Aleše Opatrného ThD. do funkce proděkana pro rozvoj


            Pro: 4 proti: 3 zdržel se: 1
prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna do funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy a statutárního zástupce děkana


            Pro: 6 proti: 2 zdržel se: 0
doc. ThDr. Jiřího Skoblíka do funkce proděkana pro vědu


            Pro: 7 proti: 1 zdržel se: 0
Sen. Brož se zeptal děkana, jestli setrvává u svého záměru odvolat proděkany Eliáše a Ovečku. Po kladné odpovědi sen. Brož reagoval na senátorům zaslaný dopis a v něm na žádost děkana, aby senát poděkoval odstupujícím proděkanům. Proto podal sen. Brož návrh na usnesení: „AS KTF na žádost děkana děkuje Dr. Vojtěchu Eliášovi a PhDr. Liboru Ovečkovi, Th.D., za jejich práci ve funkci proděkanů“ a otevřel diskuzi. Pan děkan namítl, proč „na žádost děkana“, sen. Brož odpověděl, protože o to písemně požádal. Sen. Pelc podal návrh na usnesení bez „na žádost děkana“, sen. Brož svůj návrh stáhl. Sen. Jirmusová namítla, proč bychom jako senát měli děkovat za odstoupení sen. Eliáše, když jeho odstoupení nepodporujeme. Děkan zopakoval důvody odstoupení proděkana Eliáše, že již dříve přislíbil Dr. Eliášovi, že ho uvolní, jakmile to bude možné. Dr. Eliáš si vzal slovo a vyjádřil překvapení, že senát nejprve jeho odstoupení požaduje a nyní ho ve funkci opět podporuje.


Sen. Brož zopakoval návrh sen. Pelce a dal o něm hlasovat:
Hlasování o usnesení


AS KTF děkuje Dr. Vojtěchu Eliášovi a PhDr. Liboru Ovečkovi, Th.D., za jejich práci ve funkci proděkanů.


Pro 4, proti 2, zdrželi se 2 – senát se neusnesl.
16,20 – odchází D. Kalina, V. Novotný, V. Eliáš, L. Armbruster, J. Skoblík, L. Ovečka
4. Změna názvu Katedry pastorálních oborů


      Ing. Aleš Opatrný, Th.D., navrhuje, aby se katedra pastorálních oborů napříště jmenovala Katedra pastorálních oborů a právních věd. Zdůvodnění: právní vědy nespadají do pastorálních oborů. Senát hlasoval o návrhu.
Hlasování o usnesení


AS KTF souhlasí, aby Katedra pastorálních oborů se nadále jmenovala Katedra pastorálních oborů a právních věd.


pro 8, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat.

5. Výroční zpráva o činnosti AS KTF UK


       AS KTF UK přijal zprávu o činnosti AS KTF UK v roce 2005 v hlasování s výsledkem:


 pro 8, proti 0, zdržel se 0

6. Různé


      Po dotazu senátorky Běťákové tajemník Šimůnek přislíbil vyvěšení programu mezinárodní jezuitské konference na webu fakulty.


Řádné zasedání senátu bylo ukončeno v 16,30.


Zapsal P. Jäger.

Usnesení přijatá na zasedání:


1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě.


1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Odvolání a jmenování proděkanů


4. Změna názvu Katedry pastorálních oborů


5. Výroční zpráva o činnosti AS KTF


6. Různé


b) AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 12. ledna 2006.


2. AS KTF úmysl děkana


odvolat Dr. Vojtěcha Eliáše z funkce proděkana pro rozvoj nepodporuje,


odvolat PhDr. Libora Ovečku, Th.D., z funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy podporuje,


odvolat prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna z funkce proděkana pro vědu podporuje,


jmenovat Ing. Aleše Opatrného, Th.D., do funkce proděkana pro rozvoj nepodporuje,


jmenovat doc. ThDr. Jiřího Skoblíka do funkce proděkana pro vědu podporuje


 a jmenovat prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna do funkce proděkana pro vnější a zahraniční vztahy a statutárního zástupce děkana podporuje.


3. AS KTF nepodpořil návrh, aby senát usnesením poděkoval  Dr. Vojtěchu Eliášovi a PhDr. Liboru Ovečkovi, Th.D., za jejich práci ve funkci proděkanů.


4. AS KTF souhlasí, aby Katedra pastorálních oborů se nadále jmenovala Katedra pastorálních oborů a právních věd.


5. AS KTF přijímá výroční zprávu o činnosti AS KTF za rok 2005.ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty