Imaginace – Inspirace – Interpretace


KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ

UNIVERZITA KARLOVA

si dovoluje zveřejnit

CALL FOR PAPERS

na mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů

IMAGINACE – INSPIRACE – INTERPRETACE

Místo a datum konání: 9. listopadu 2022

v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

(v případě nepříznivé epidemiologické situace v on-line prostoru)

PŘIHLÁŠKA

PROGRAM


Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, ale zvláště přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací nebo jinak tematicky zaměřené odborné práce, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.


Téma konference „IMAGINACE – INSPIRACE – INTERPRETACE“ nabízí prostor pro uchopení tvůrčího procesu. Imaginace a inspirace jsou lidské schopnosti podněcující tvoření, které je třeba interpretovat.


Téma konference bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o příbuzných tématech v oblasti teologie, historie, výtvarného umění, kulturní historie, církevních dějin, literatury, hudby apod. Posuzována bude především správnost zvoleného metodického postupu zpracování daného tématu a odborná kvalita jeho řešení. Důraz bude kladen na zveřejnění zcela nových poznatků a přínosů k poznání oproti kompilativním pracím.


Během konference, stejně jako v minulých, přivítáme na naší fakultě významného hosta, který přednese hlavní přednášku konference. Srdečně zveme k účasti na celé konferenci, stejně jako speciální přednášku. Téma hlavní přenášky a přesné časy budou zavčas zveřejněny.


Další informace:

Jednotlivé konferenční výstupy budou rozděleny podle svého zaměření do sekcí.

Délka příspěvků je stanovena na 20 minut, dostatečný prostor bude věnován diskuzi k dané problematice. Počet aktivních účastníků konference je omezen rozsahem jednotlivých sekcí.

V případě nepříznivé epidemiologické situace se konference přesune do on-line prostoru (prostřednictvím MS Teams)


Jednací jazyk: angličtina


Konferenční sborník:

Organizátoři po skončení konference vydají sborník příspěvků. Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru příspěvků pro publikování v recenzovaném sborníku v rámci odborných posudků vypracovaných nezávislými odborníky na danou problematiku.

Jazykem pro publikování v konferenčním sborníku je angličtina.


Timeline:

  • 30. září 2022: Přihlášení se na konferenci

  • 7. října 2022: Vyrozumění o přijetí na konferenci

  • 1. listopadu 2022: Odevzdání příspěvků, aktualizace programu (odevzdání je podmínkou pro aktivní účast na konferenci)

  • 9. listopadu 2022: Konference


Přihlášení:

Zájemci o aktivní účast na konferenci zašlou vyplněný formulář přihlášky, který je přílohou Call for papers, na adresu nejpozději do 30. září 2022.


Konferenční poplatek:

550 Kč

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací.

Přijatí účastníci musí uhradit konferenční poplatek do 14. 10. 2022 na účet Katolické teologické fakulty UK (více informací v pokynech pro přispěvatele, které obdrží přijatí na konferenci).


Kontakt a místo konání:

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

www.ktf.cuni.cz


Ostatní:

Organizátoři nemohou hradit aktivním účastníkům konference dopravu ani ubytování. Obzvláště zahraničním účastníkům však poskytnou pomoc při zajištění ubytování.


Organizátoři konference:

Mgr. Magdalena Nová, DiS.

PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.

(pod záštitou doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D.)


Poslední změna: 27. červenec 2023 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám