Zápis Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 6. dubna 2006

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 6. dubna 2006

Přítomni:PhDr. Josef BartoňMartina BěťákováThLic. Prokop Brož

Jan GondekPavel JägerThLic. Pavel V. Kohut

PhDr. Markéta KoronthályováPhDr. Jaroslav Med, CSc.Dr. Bogdan Pelc
Nepřítomni - omluveni:


Kristýna Jirmusováprof. PhDr. Ing.Jan Royt, CScMgr. David Svoboda

Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster (od 16:10), doc. ThDr. Jiří Skoblík, ing. Aleš Opatrný, Th.D., mgr. Eva Loubová, ing. Eva ProcházkováZasedání zahájil v 15.30 předseda AS Prokop Brož, který jednání rovněž řídil.

1.         AS KTF schválil program zasedání v předložené podobě:
         1)      Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


         2)      Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


         3)      Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2005


         4)      Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2005


         5)      Vyjádření k novému studijnímu oboru


         6)      Doplnění disciplinární komise


         7)      Různé
                                                                                              8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)
            AS KTF schválil zápis z minulého zasedání se zanesenou opravou:


                                                                                              8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)

2.         Proděkan pro vědu doc. Skoblík stručně referoval o schůzce proděkanů u prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost prof. dr. B. Gaše 28. 3. (omezit administrativu; zvýšit náročnost u stupně magister, licenciát, doktor) a o jednání oborové rady KTF 4. 4. (především řád licenciátních a magisterských zkoušek; prof. Rethmann odchází z OR, radu bude třeba doplnit, nejbližší schůze bude 28. 6.); vědecká rada má nejbližší zasedání 26. 5.; přijímací řízení do doktorského studia bude 13. a 20. 6. 2006.


            Proděkan pro rozvoj dr. ing. Opatrný podal informace o průběhu reakreditací: v červnu musí fakulta odevzdat materiály pro reakreditaci návaz. magisterského studia náboženské nauky (tj. podklady musí být hotovy do zasedání Vvědecké rady 26. 5.); materiály pro bakalářské studium nábož. nauky je třeba odevzdat v září; materiály pro magisterské studium katolická teologie stačí zpracovat na jaře 2007. Pokud jde o strategický plán rozvoje fakulty, v nejbližších dnech bude k dispozici souvislý text (dr. Eliáš zpracoval materiály z Vinoře a podzimních diskusí), který bude přístupný na fakultním webu k diskusi; do 10. 5. možnost se vyjádřit, do 17. 5. (kdy se má konat schůze vyučujících KTF) budou připomínky zpracovány; další práce s materiály se plánuje na září (Vinoř).


            Sen. Med přečetl obšírnou písemnou informaci proděkanky pro studium dr. Ryškové (viz příloha zápisu).


            Sen. Bartoň připomněl někdejší výzvu senátu děkanovi a kolegiu děkana, aby byly zápisy z kolegia děkana pravidelně zveřejňovány, a tak dávány k dispozici celé akademické obci. Tím se zároveň zestruční pravidelné prezentace děkana a jeho kolegia v senátu. Sen. Brož tuto výzvu potvrdil s tím, že na KD o tom bude referovat.3.         Výroční zprávu o hospodaření stručně komentovala ekonomka KTF ing. Procházková.


            V krátké debatě se diskutující (sen. Koronthályová, sen. Bartoň, proděkan Opatrný) dotkli problémů spojených se správou sítě (otázka výhodnosti či nevýhodnosti smlouvy s firmou ve srovnání s možností mít stálého zaměstnance; stálý zaměstnanec je levnější a více se ponoří do problematiky spojené s konkrétní prací fakulty - firma je k dispozici i mimo pracovní dobu). Konkrétní náměty a problémy je třeba (pokud možno písemně) sdělovat tajemníkovi KTF nebo proděkanu Opatrnému.            AS KTF schválil výroční zprávu o hospodaření:


                                                                                              9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)
4.         Výroční zprávu o činnosti stručně komentovala asistentka děkana mgr. Loubová.            AS KTF schválil výroční zprávu o činnosti:


                                                                                              9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)5.         Po stručné rozpravě k akreditačnímu spisu nového studijního oboru (návazný magisterský křesťanská humanitární a misijní práce), ve které zazněly některé náměty a námitky (sen. Jäger: jak se technicky zabezpečí případná výuka exkluzivního „domorodého jazyka“?; sen. Bartoň: neměla by se vedle angličtiny do povinné výbavy zařadit ruština?; sen. Koronthályová: nemělo by se více prostoru věnovat fyzické zdatnosti a zdravotnímu vzdělání?; sen. Jäger: neměly by se dostat do studijních plánů aspoň některé právní předměty?; sen. Brož zohledňuje se v daném personálním obsazení dostatečná graduovanost a akademické zázemí vyučujících?)            AS KTF doporučil výroční zprávu o činnosti:


                                                                                              8 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdržel se)6.         Následovalo tajné hlasování o doplnění disciplinární komise (děkan KTF navrhuje, aby ve funkci pokračovali Dr. J. Brož a Mgr. V. Kubík).          
            AS KTF souhlasí s doplněním disciplinární komise o navržené Dr. J. Brože a Mgr. V. Kubíka.         


                                                                                              9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se)7.         Různé: sen. Koronthályová navrhla, aby se od nynějška důsledně na konec každého zápisu výslovně uvedlo datum nejbližšího zasedání AS KTF, přijato tichým souhlasem.


Zasedání bylo ukončeno v 17:30h.


Příští zasedání AS KTF se koná 4. 5. 2006  v 15:30 v učebně č. 1092.
                                                                                              Zapsal: sen. Josef Bartoň
Usnesení Akademického senátu KTF UK

z řádného zasedání

dne 6. dubna 2006:

1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v takto předložené podobě:


1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2005


4. Schválení výroční zprávy  o činnosti za rok 2005


5. Vyjádření k novému oboru


6. Doplnění disciplinární komise


7. Různé


b) AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 2. března 2006.

2. AS KTF schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2005.3. AS KTF schvaluje výroční zprávu o činnosti za rok 2005.4. AS KTF doporučuje v rámci studijního programu Teologie akreditovat obor Křesťanská humanitární a misijní práce.5. AS KTF schvaluje návrh děkana jmenovat členy disciplinární komise Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L. a Mgr. Viktora Kubíka.ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTFPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: