Náhrada nákladů v souvislosti s rigorózní zkouškou (10.5.2006)

Náhrada nákladů v souvislosti s rigorózní zkouškou

Č.j. 1138 / 06

V Praze dne 10. května 2006


Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 46 odst. 5 a v souladu s Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze, čl. 6, odst. 1 stanovuji, že
výše náhrady nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku je

5.500 Kč.

Uchazeč zaplatí tuto částku


a) příkazem k úhradě na účet č. 32034 061 / 0100 Komerční banka Praha 6, konstantní symbol 379, variabilní symbol 333, specifický symbol rodné číslo,


b) nebo složenkou na účet č. 32034 061 / 0100 Komerční banka Praha 6, konstantní symbol 379, variabilní symbol 333, zaplacení prokáže předložením dokladu,


c) nebo v hotovosti na Ekonomickém oddělení fakulty.


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: