Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 19. 1. 2006

Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 19. 1. 2006


Přítomni: prof. PhDr. Ludvík Armbruster; Mons. ThLic. Dominik Duka OP; Mons. František Radkovský; Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada; prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc.; Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.; Doc. Petr Chalupa, Th.D.; Dr. Jiří Kašný, Th.D. SDB; Ing. ThLic. Aleš Opatrný, Th.D.; prof. Dr. Albert-Peter Rethmann; prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan; doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Nepřítomni – omluveni: prof. Pavel Ambros, Th.D. SJ; prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.; prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.

Hosté: PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.; PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

Program:
1. Aktuální informace o KTF UK


2. Nový výzkumný záměr


3. Státní závěrečné zkoušky


4. Nový studijní obor „humanitární a misijní práce“


5. Různé
Zasedání zahájil ve 14.30 hod. předseda VR KTF UK prof. Phdr. Ludvík Armbruster.

1. Aktuální informace o KTF UK   


    Předseda VR KTF UK prof. Phdr. L. Armbruster informoval členy VR o aktuálním dění na


    Katolické teologické fakultě.
   VR KTF UK vzala informace prof. Phdr. L. Armbrustera na vědomí.

2. Nový výzkumný záměr

    Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann představil nový návrh výzkumného záměru „Fenomén


    migrace a výzva integrace etnických menšin v České republice a střední Evropě: situace,


    úkoly, řešení“.
   VR KTF UK vzala informace prof. Dr. A.-P. Rethmanna na vědomí s doporučením, aby byl


    zdůrazněn teologický rozměr výzkumného záměru.3. Státní závěrečné zkoušky

    PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. předložila návrh složení zkušebních  komisí pro státní


    závěrečné zkoušky na KTF UK v oborech studijního programu teologie a v oboru dějiny


    křesťanského umění studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury.
    VR KTF UK schválila návrh složení zkušebních  komisí pro státní závěrečné zkoušky.


    12 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)4. Nový studijní obor Humanitární a misijní práce

    PhDr. Libor Ovečka Th.D. předložil návrh nového magisterského navazujícího studijního


    oboru Humanitární a misijní práce. Návrh byl předběžně projednán a schválen vědeckou


    radou 27.5.2005.


 


    VR KTF navrhla změnu názvu oboru na Křesťanská humanitární a misijní práce. V diskusi


    byl dále vznesen požadavek, jasněji definovat tento magisterský a bakalářský stupeň studia.


    S těmito připomínkami VR KTF návrh studijního oboru schválila.


    10 (pro) : 0 (proti) :1 (zdrželi se)
    Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan opustil zasedání v 16.15 hod.

5. RůznéZasedání bylo ukončeno v 16.35 hod.


Zapsala: Dr. M. Hohlováprof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 19. ledna 2006


  1. VR KTF UK bere na vědomí nový návrh výzkumného záměru „Fenomén migrace a   výzva integrace etnických menšin v České republice a střední Evropě: situace, úkoly, řešení“

  2. VR KTF UK schvaluje návrh složení zkušebních  komisí pro státní závěrečné zkoušky na KTF UK v oborech studijního programu teologie a v oboru dějiny křesťanského    umění studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury

  3. VR KTF UK schvaluje návrh nového magisterského studijního oboru „Křesťanská humanitární a misijní práce“Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty