Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 4. května 2006

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 4. května 2006
Přítomni:


PhDr. Josef BartoňKristýna JirmusováThLic. Prokop BrožJan GondekPavel JägerThLic. Pavel Vojtěch KohutPhDr. Markéta Koronthályová (od 15.35 hod.)PhDr. Jaroslav Med, CSc.prof. PhDr. Ing.Jan Royt, CSc
Nepřítomni - omluveni:Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, doc. Mireia Ryšková Th.D., doc. ThDr. Jiří Skoblík, Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., Mgr. Petr Šimůnek (od 15. 50 hod.)


Zasedání zahájil v 15.30 předseda AS Prokop Brož, který jednání rovněž řídil.

1.         AS KTF schválil program zasedání v předložené podobě:

         1)      Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


         2)      Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


         3)      Zřízení Centra dějin české teologie


         4)      Návrh jmenování do VR KTF


         5)      Výše poplatků spojených se studiem v r. 2006/2007


         6)      Různé
                                                                                              8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)
            AS KTF schválil zápis z minulého zasedání:


                                                                                              8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)

2.         Děkan, prof. PhDr. Armbruster

poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu konference Bohemia jesuitica, a vyjádřil svou spokojenost se zdarem akce. Zároveň vyzdvihl důležitost účasti (a to i studentské) na podobných konferencích, pořádaných jinými subjekty.


            Proděkan pro rozvoj, Ing. Mgr. Opatrný Th.D., připomenul vyvěšení návrhu strategického plánu na internetových stránkách fakulty a vyzval všechny k aktivní účasti na pozměňovacích návrzích před diskuzí dne 17. května 2006. Sen. Bartoň při té příležitosti připomenul technické obtíže při zadávání návrhů.


            Proděkan pro vědu, doc. ThDr. Skoblík, zmínil čtyři skutečnosti: 1. potřebu dopracovat příslušné opatření děkana, jímž by se upravovaly doktorské zkoušky (rigorózní i státní závěrečné); 2. v souvislosti s doktorským studiem potřebu obnovit Oborovou radu; 3. oznámil, že poplatek spojený s rigorózní zkouškou bude činit 5.500,- Kč; 4. je žádoucí sjednotit strukturu profesorských jmenování s jinými humanitně zaměřenými fakultami. Sen. Royt k poslednímu ze jmenovaných bodů podal slovo bližšího vysvětlení.


            Proděkanka pro studium, doc. Ryšková Th.D., seznámila přítomné senátory nejprve s pracemi na přípravě nové karolínky, státních závěrečných a přijímacích zkoušek, a zároveň informovala o podzimním termínu SZZ a PZ k magisterskému studiu na ÚDKU. Také zmínila potřebu upravit podobu přijímacích zkoušek do budoucna a požádala senát, aby ji schválit před novým akademickým rokem). Dále poinformovala o společném studijním pobytu pro studenty prvních ročníků prezenčního studia, který se uskuteční ve dnech 3.-5. října 2006 v Živohošti (cena pobytu činí 700,- Kč). Dále připomenula podání žádosti o reakreditaci navazujícího magisterského studia teologie, jež které by se nazývalo „teologické nauky“ (oproti dosavadním „náboženským naukám“), a dílčí úpravy, které by měly organizaci tohoto studia provázet. Co se týče nového oboru „Křesťanská humanitární a misijní práce“, informovala, že návrh byl fakultě vrácen z rektorátu k dopracování (zejména personálnímu doplnění), a vyslovila předpoklad, že by mohl být předložen akreditační komisi kolem listopadu t. r. Zároveň připomenula, že je vhodné, aby se uvažovalo o nových oborech, zejména kombinovaného studia. V souvislosti s příštím akademickým rokem informovala o drobných změnách v prerekvizitách kurzů, jež se v případě těžkostí jednotlivých studentů budou vyřizovat individuálně. Poslední z bodů vyvolat kratší diskuzi, během níž vystoupila sen. Koronthályová, proděkan Skoblík a sen. Royt.


            Tajemník fakulty, Mgr. Šimůnek, poděkoval studentům za pomoc při organizaci konference Bohemia jesuitica. Informoval rovněž, že od úterý bude v provozu opravená tělocvična a že letošní Te Deum a zahradní slavnost bude (ve stejných dnech a časech) probíhat nikoli na Břevnově, nýbrž na Strahově.

3.         Návrh zřídit Centrum dějin české teologie

přiblížil děkan Armbruster tím, že nastínil genezi iniciativy. V reakci na to sen. Royt zdůraznil vhodnost vnímat propojení tohoto centra rovněž s církevními dějinami.            AS KTF schválil návrh děkana KTF na zřízení Centra dějin české teologie:


                                                                                              9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)
4.         Motivace návrhu na jmenování prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., členem VR KTF

přiblížil děkan Armbruster. Návrh výslovně přivítal sen. Royt, který ocenil odborné i lidské kvality navrženého.


            Senát ustanovil volební komisi ve složení: sen. Royt (předseda), sen. Jirmusová a sen. Gondek.            AS KTF vyslovil souhlas se jmenováním prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., do VR KTF:


                                                                                              9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)            Sen. Koronthályová upozornila na nevhodnost zlehčování formy tajné volby. Sen. Royt potvrdil, že úkon volby je třeba brát vždy velmi vážně.

5.         Po krátké rozpravě k návrhu poplatků spojených se studiem v roce 2006/2007

se přistoupilo k hlasování.            AS KTF schválil návrh poplatků spojených se studiem v roce 2006/2007:


                                                                                              9 (pro) : 0 (proti) :  0 (zdrželi se)


 6.         Různé:

Předseda AS KTF Brož oznámil, že při příštím zasedání AS KTF by měly být vyhlášeny řádné volby do nového AS KTF, neboť stávajícímu končí mandát na podzim t. r., a měl by se doplnit harmonogram dalších zasedání AS KTF.


            Sen. Koronthályová upozornila na realizaci řady exkurzí studentů ÚDKU, které se konaly na úkor jiné výuky i mimo předem dohodnuté pátky a žádala o zjednání nápravy. Na tuto připomínku zareagoval vysvětlujícím slovem sen. Royt.


            Sen. Bartoň se ptal na důvod konání společného studijního pobytu prvních ročníků v době zahájení výuky. Do krátké diskuze se zapojili děkan Armbruster a sen. Kohut.


Zasedání bylo ukončeno v 16:31hod.


Příští zasedání AS KTF se koná 8. 6. 2006  v 15:30 v učebně č. 1092.
                                                                                              Zapsal: sen. Pavel Vojtěch Kohut

Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 4. května 2006:

 1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě:


  1. Schválení programu a zápisu

  2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  3. Zřízení Centra dějin české teologie

  4. Návrh jmenování do VR KTF

  5. Výše poplatků spojených se studiem v r. 2006/2007

  6. Různé


  b) AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 6. dubna 2006.

 2. AS KTF schvaluje návrh děkana, aby na KTF vzniklo Centrum dějin české teologie.

 3. AS KTF souhlasí, aby do VR KTF byl jmenován prof. ing. Ivan Wilhelm, CSc.

 4. AS KTF schvaluje předložený návrh poplatků spojených se studiem v r. 2006/2007.ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTFPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: