Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 8. června 2006

Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 8. června 2006

Č.j.: 1296/06

V Praze dne 8. června 2006
 1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě:

  1. Schválení programu a zápisu

  2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  3. Vyhlášení voleb do AS KTF

  4. Řádná zasedání AS KTF pro zbytek funkčního období

  5. Další mzda v r. 2006

  6. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2007/2008

  7. Různé

  b) AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 2. března 2006.

 2. AS KTF vyzývá vyučující, aby dodržovali pravidla o vypisování zkoušek a zápočtů.

 3. AS KTF vyhlašuje řádné volby do AS KTF ve dnech 2.–4.11.2006 a jejich organizací pověřuje volební komisi ve složení: ThLic. Prokop Brož, Mgr. Jaroslav Havrlant a PhDr. Markéta Koronthályová.

 4. AS KTF se ve zbytku svého funkčního období sejde  21.září, 19. října a 30. listopadu.

 5. AS KTF s ohledem na finanční situaci fakulty nedoporučuje vyplatit na konci prvního pololetí další mzdu za rok 2006.

 6. AS KTF schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro ak. rok 2007/2008.

 7. AS KTF souhlasí s tím, aby byl na KTF UK nadále uskutečňován studijní program Teologie, obor Náboženské nauky (připravená změna názvu: Teologické nauky).

 8. AS KTF vzal na vědomí zprávu o činnosti Daniela Ferance v AS UK.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: