Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 8. června 2006

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 8. června 2006

Přítomni:PhDr. Josef BartoňMartina BěťákováThLic. Prokop BrožJan GondekPavel JägerKristýna JirmusováThLic. Pavel Vojtěch KohutPhDr. Markéta KoronthályováPhDr. Jaroslav Med, CSc.
Nepřítomni - omluveni:


Dr. Bogdan Pelcprof. PhDr. Ing.Jan Royt, CScMgr. David Svoboda

Hosté:


Kard. Miloslav Vlk, prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, doc. PhDr. Mirej Ryšková, Th.D., ing. Aleš Opatrný, Th.D., Mgr. Petr Šimůnek, Mgr. Daniel Feranec
Program zahájil předseda v 15:30
 • a) Schválení programu pro toto řádné zasedání:

pro: 7   proti: 0 zdržel se: 0


Program pro toto zasedání byl schválen.
b) Schválení zápisu z minulého řádného zasedání (4. května 2006):


V diskuzi vystoupil pan kardinál a připomněl, že v zápisu z minulého zasedání chybí jakákoli zmínka o jednání s arcibiskupem Millerem. Setkání s ním, mající charakter soukromé schůzky, se uskutečnilo na KTF UK (22.4.) se zástupci vedení KTF  a jeho výsledkem bylo vyjasnění některých dřívějších nedorozumění a dále z rozhovoru vyvstala možnost, že KTF bude k aprobaci Kongregace pro kat. výchovu zasílat z vnitřních předpisů statuta. Předseda AS KTF odpověděl, že se tato problematika probírala zevrubně na březnovém pracovním semináři a schůzka s Millerem až do minulého týdne nepřinesla žádný relevantní výsledek. Více se k tomuto bodu předseda vyslovil v bodu „různé“. Po této připomínce proběhlo samotné schválení zápisu.


            pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0


            Zápis z minulého zasedání byl schválen.
 • Zpráva z kolegia děkana:

Kardinál poděkoval za vykonanou práci současnému senátu a také za zasílání zpráv z jeho zasedání. Vzhledem ke změně ohledně schvalování dokumentů, která je popsána v předchozím bodě, by bylo dobré vypracovat návrh o dalším postupu, na kterém by se senát usnesl, totiž jak by vstupovala autorita velkého kancléře do procesu schvalování vnitřních předpisů fakulty.


A.Rethmann: pohovořil o agendě kolegy J. Skoblíka, který se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit. Na doktorské studium se přihlásilo 8 uchazečů na ÚDKU a 8 uchazečů na studium teologie. Pro tento akademický rok naše fakulta hostila 6 cizích studentů, v akademickém roce 2007/2008 jich bude pět. Minulý týden navštívil KTF zástupce univerzity v Chicagu, aby pohovořil o možnostech užší spolupráce. Čeští studenti mají možnost strávit na hostitelské univerzitě 1-2 semestry s tím, že jim bude zajištěno i příslušné ubytování.


A. Opatrný: zpravil senát o textu dlouhodobého záměru fakulty („strategický plán“), který je připravován pro zasedání, jež se uskuteční ve Vinoři. Příští týden by se mělo v již definitivní podobě objevit na internetových stránkách fakulty.


M. Ryšková: v současné době připravuje novou Karolinku a rozvrhy pro následující ak. rok. Taktéž jí zaměstnává příprava testů na přijímací zkoušky, které musí být provedeny ve 4 jazykových mutacích. Upozornila na stížnosti studentů ohledně včasného nevypisování zkouškových termínů v SISu. Probíhá další kolo na reakreditaci oboru Náboženské nauky, které svůj název mění na Teologické nauky. Studijní a zkušební řád fakulty  byl novelou Vysokoškolského zákona na úrovni fakult zrušen; studijní záležitosti jsou nyní upravovány jediným společným universitním Studijním a zkušebním řádem, k němuž se přidávají specifika jednotlivých fakult formou „Pravidel pro organizaci studia“. Tato pravidla bude M. Ryšková v brzké době zpracovávat. Pro souhlas senátu bude patrně třeba jeho mimořádného zasedání. Od příštího akademického roku bude fungovat systém kumulativních kreditů, který umožní studentům např. vycestovat do zahraničí a přesto zůstat studenta KTF UK. Do Karolinky budou zakomponovány povinné předměty, které budou vyžadovány u státních závěrečných zkoušek.


Senátorky M. Koronthályová a M. Beťáková se vyjádřily pro podporu senátu včasného zapisování zkouškových termínů. AS se dohodl na formulaci usnesení o podpoře. Hlasování:


pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0


Usnesení: AS KTF vyzívá vyučující, aby dodržovali termíny včasného vypisování zkoušek a zápočtů.


Tajemník informoval o vypsání několika projektů na získání finanční podpory pro fakultu. Informoval senát o postupu prací ohledně budování studovny ve 3. patře budovy. Ve prospěch arcibiskupství bude v přízemí uvolněna jedna místnost.
 • Vyhlášení voleb do senátu:

Funkční období stávajícího senátu končí 8. 12. 2006. Do té doby by měl zasednou nový senát. Volby mají probíhat tři dny, přičemž jedním z nich by měla být sobota, ve které mají výuku studenti dálkového studia. Senát se dohodl na dnech


2. - 4. 11. 2006


Senát zvolil tříčlennou komisi ve složení: J. Havrlant, P. Brož, M. Koronthályová


pro: 8   proti: 0  zdržel se: 0


Usnesení: AS KTF vyhlašuje řádné volby do AS KTF ve dnech 2.–4.11.2006 a jejich organizací pověřuje volební komisi ve složení: ThLic. Prokop Brož, Mgr. Jaroslav Havrlant a PhDr. Markéta Koronthályová.
 • Stanovení zbývajících řádných zasedání současného senátu:

Zachovány zůstaly čtvrtky i čas 15:30; zasedání byla stanovena na:


21. září, 19. října a 30. listopadu
 • Vyplácení další mzdy:

Tajemník senát informoval o stávající finanční situaci fakulty. Od ledna do dubna 2006 vykazuje ? miliónovou ztrátu, která vznikla v důsledku tarifního navýšení mezd. Pro vyřešení situace z dlouhodobějšího hlediska spoléhá na mimořádnou dotaci z havarijního fondu univerzity. Senát hlasoval o nepodpoření vyplacení další mzdy.


pro: 7   proti: 0   zdržel se: 1


Usnesení: AS KTF s ohledem na finanční situaci fakulty nedoporučuje vyplatit na konci prvního pololetí další mzdu za rok 2006.
 • Podmínky pro přijímací řízení:

V této oblasti nenastaly žádné výrazné změny, pouze u teologických oborů byla rozšířena doporučená literatura. Senát hlasoval o schválení podmínek pro nastávající přijímací řízení.


pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0


Usnesení: AS KTF schvaluje podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2007/2008.
 •  Různé:

a) Akreditace a reakreditace Náboženských nauk:


P. Brož tlumočil stanovisko PhLic. V. Novotného, který na akreditačním spisu pracuje, zda-li by se senát mohl vyjádřit k reakreditaci připravovanému oboru „Teologické nauky“, dosud realizovaný jako Náboženské nauky.


Senátorka M. Koronthályová vznesla námitku o nepředložení akreditačního spisu senátu a o požadavku studentů tohoto programu zapojit do vyučování více předmětů teologických na úkor předmětů pedagogických.


M. Ryšková informovala, že akreditační systém prošel již schválením Vědecké rady a odpověděla na věcné dotazy týkající se daného oboru. Též podotkla, že zařadit více teologických předmětů do výuky není z časových důvodů možné.


Hlasování senátu:


pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0


Usnesení: AS KTF souhlasí s tím, aby byl na KTF UK nadále uskutečňován studijní program Teologie, obor Náboženské nauky (připravená změna názvu: Teologické nauky) jak ve stupni bakalářském, tak i magisterském.
b) Brož poreferoval o schůzce z arcibiskupem Millerem, sekretářem Kongregace pro katolickou výchovu. Na jejím základě byl sepsán panem děkanem dopis a na Kongregaci poslán. Minulý týden přišla odpověď, takže je možné o nějakém výsledku schůzky hovořit až nyní. 1) Jak je naznačeno v bodě, týkajícím se rozpravy nad zápisem (viz shora), budeme k aprobaci Kongregace posílat Statut KTF. 2) Pro zachování katolického charakteru fakulty se i nadále žádá „nihil obstat“ pro stálé vyučující.
c) D. Feranc stručně seznámil členy AS KTF se svým tříletým působení v AS UK. AS KTF bere tyto informace tichým souhlasem na vědomí a děkuje mu za jeho aktivní činnost.
Zasedání senátu bylo ukončeno v 17:00.

                                                                       Zápis ze zasedání zpracovala Kristýna Jirmusová.


Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 8. června 2006

Č.j.: 1296/06

V Praze dne 8. června 2006
 1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě:

  1. Schválení programu a zápisu

  2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  3. Vyhlášení voleb do AS KTF

  4. Řádná zasedání AS KTF pro zbytek funkčního období

  5. Další mzda v r. 2006

  6. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2007/2008

  7. Různé

  b) AS KTF schválil zápis ze zasedání dne 2. března 2006.

 2. AS KTF vyzývá vyučující, aby dodržovali pravidla o vypisování zkoušek a zápočtů.

 3. AS KTF vyhlašuje řádné volby do AS KTF ve dnech 2.–4.11.2006 a jejich organizací pověřuje volební komisi ve složení: ThLic. Prokop Brož, Mgr. Jaroslav Havrlant a PhDr. Markéta Koronthályová.

 4. AS KTF se ve zbytku svého funkčního období sejde  21.září, 19. října a 30. listopadu.

 5. AS KTF s ohledem na finanční situaci fakulty nedoporučuje vyplatit na konci prvního pololetí další mzdu za rok 2006.

 6. AS KTF schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro ak. rok 2007/2008.

 7. AS KTF souhlasí s tím, aby byl na KTF UK nadále uskutečňován studijní program Teologie, obor Náboženské nauky (připravená změna názvu: Teologické nauky).

 8. AS KTF vzal na vědomí zprávu o činnosti Daniela Ferance v AS UK.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTFPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty