Jáhenský pastorační rok 2006/07


Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Jáhenský pastorační rok“

Č.j.: 1463/05

V Praze dne 21. června 2006Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Jáhenský rok“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:


1. Program celoživotního vzdělávání „Jáhenský pastorační rok“ – č. kurzu 106 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Program je koncipován jako jednoroční vzdělávací cyklus pro získání dalších odborností pro jáhny (resp. absolventy KTF UK), kteří jsou ustanoveni do pastorační práce ve farnostech.


3. Program je uskutečňován prezenční formou jednou za měsíc (obvykle od pondělí 8:30 do úterý 12:00) a každý blok zahrnuje tři čtyřhodinová témata. Jednotlivá témata jsou uvedena v příloze; harmonogram i obsah témat může být změněn – zvláště na přání účastníků.


4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 20. září 2006. K přihlášce je nutné doložit souhlas ordináře nebo příslušného biskupského vikáře pro pastoraci. Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě počtu přihlášek menších než 5.


5. Termíny výuky:


1.9.+10. října 20064.8.+9. ledna 20072.6.+7.listopadu 20065.5.+6. února 20073.4.+5. prosince 20066.5.+6. března 2007
7.14.+15. května 20076. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: Ing. Aleš Opatrný, Th.D.


7. Program je zakončen ústní zkouškou a vydáním osvědčení. Ke zkoušce se může přihlásit pouze ten, kdo se účastnil alespoň 2/3 tématických bloků.


8. Poplatek za celý kurz je stanoven na 8 200,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před účastí na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Pro identifikaci plátce uveďte své rodné číslo jako variabilní symbol.  Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanProgram


9.- 10.10.         Agenda svátosti manželství.


                         Snoubenecké katecheze. Smíšená manželství.


                         Vedení duchovních rozhovorů.


                          Zvláštní případy duchovního doprovázení.


6.- 7.11.          Homiletický seminář I.


                         Hraniční případy pastorace/psychiatrie.


                         Pastorační péče o rozvedené, péče o osamělé matky.


4.- 5.12.          Otázky katecheze dětí


                         Základní ekonomické úkoly při správě farnosti.


                         Katecheze dospělých.


                         Homiletický seminář II.


8.-9.1              Katecheze a pastorace teenagerů.


                        Katecheze a pastorace vysokoškoláků.


                        Příprava biřmování. Mládež ve farnosti


                        Úvod k tématu „zpovědnice“.


5.- 6.2.            Formy slavení pokání v církvi. 


                        Právní náležitosti svátosti smíření.


                        Různá úskalí zpovědního rozhovoru.


5.- 6.3.            Osobní krize a její řešení 


                        Ochrana památek – krádeže v církevních objektech.


                        Život farnosti a její řízení.


                        Pastorační plánování


14.-15.5.         Eucharistická liturgie prakticky.


                        Liturgie svátostí a svátostin prakticky.


                        Duchovní život při pracovním nasazení.


                        Závěrečná zkouška


Program lze upravit podle návrhů účastníků a po dohodě s nimi. Zařazení témat v jednotlivých setkáních je někdy třeba měnit kvůli časovým možnostem lektorů. 

Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: