Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu KTF UK dne 29. června 2006

Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK ze dne 29. června 2006


Přítomni:PhDr. Josef BartoňMartina BěťákováThLic. Prokop BrožJan GondekPavel JägerPhDr. Markéta KoronthályováPhDr. Jaroslav Med, CSc.Dr. Bogdan PelcNepřítomni - omluveni:


Kristýna JirmusováThLic. Pavel Vojtěch Kohutprof. PhDr. Ing. Jan Royt, CScMgr. David Svoboda


Hosté:


doc. PhDr. Mirej Ryšková, Th.D., Mgr. Petr Šimůnek
Program zahájil předseda v 16:00

1. Schválení programu mimořádného zasedání

a)

1. Schválení programu a zápisu


2. Pravidla pro organizování studia na KTF


3. Různé


pro: 7   proti: 0 zdržel se: 0


Program pro toto zasedání byl schválen.
b) Schválení zápisu z minulého řádného zasedání  tj. 8.6.2006


            pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0


            Zápis z minulého zasedání byl schválen.


16:07 přišel sen. Josef Bartoň.

2. Pravidla pro organizování studia


Doc. Ryšková představila návrh Pravidel pro organizaci studia na KTF, které budou sloužit jako podklady pro opatření rektora, upřesňující  Studijní a zkušební řád UK pro KTF. Sen. Brož poznamenal, že jde o „návrh“; až se bude o dalším řádném zasedání AS KTF připravovat tento vnitřní předpis ke schválení v AS UK, bude třeba připravit změnu Statutu KTF a tyto oba vnitřní předpisy předložit společně AS UK ke schválení.


Hlasování kvalifikovanou většinou (3/5):


pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0

3. Různé


a) Pan tajemník Šimůnek přestavil vyúčtování konference Jezuité v Českých zemích. Náklady činily 683 618,83 Kč, výnosy 44 094,35 Kč. Vyúčtování je tedy prozatím se ztrátou 639 524,48 Kč. Jezuité ještě přislíbili dar ve výši větší, než činí polovina nákladů.


b) Pan děkan podepsal smlouvu s Arcibskupstvím pražským o pronájmu tělocvičny a část třetího patra (připravované knihovny).


c) Pan děkan odmítl podepsat: smlouvu, dle které bychom měli platit za místnosti v přízemí, v nichž se nacházejí knihy z CKK, jejímiž vlastníkem je Arcibiskupství pražské. Dále odmítl dohodu o správě knih, dle které by KTF měla knihy od AP vypůjčené. Knihy stále zůstávají AP, KTF je ochotna tyto knihy na základě smlouvy spravovat.


d) Přišel dopis od Renovabis, v němž se přiznán dar o výši 3,5 mil. Kč na zřízení a vybavení nové studovny.


e) Sen. Pelc se obrací na vedení s požadavkem, aby byly vypracovány směrnice, jimiž by se upravovala možnost rozšířit bakalářsko práci do práce magisterské. Doc. Ryšková odpověděla, že se připravuje předpis, kterým se stanoví základní pravidla pro psaní bakalářských a magisterských prací. Např. tam též bude zaneseno, že vedoucí práce, který bude podepisovat přijetí tématu práce, bude též navrhovat oponenta.


f) Sen. Jäger se ptal, kdy bude k dispozici Karolínka. Proděkanka pro studium odpověděla, že společně s rozvrhy během července. Na studijním oddělení dochází s odchodem Mgr. Lukešové na mateřskou dovolenou ke změně: Kromě Mgr. Chaloupecké tam bude též třetí ročník v oboru dějin umění  ukončující Vilma Brokešová.


g) Sen. Běťáková se chtěla ujistit, zda státnice bude též i v příštím ak. roce rozdělené; odpověděla proděkanka pro studium kladně, jen s tím, že ještě bude třeba opatřením děkana stanovit splněné předměty, které budou  podmínkou připuštění k SZZ.


16:27 odchází sen. Med.


16:32 předseda ukončil mimořádné zasedání senátu.
Zapsal P. Brož.Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání dne 29. června 2006:

Č.j.: 1660/06

V Praze dne 29. června 20061. a) AS KTF schvaluje program zasedání v předložené podobě:


1. Schválení programu a zápisu


2. Návrh pravidel pro organizaci studia na KTF


3. Různé


b) AS KTF schválil zápis z řádného zasedání dne 8.6.2006.


2. AS KTF schvaluje návrh pravidel pro organizaci studia na KTF.


3. AS KTF vzalo na vědomí ekonomickou bilanci mezinárodní konference Jezuité v Českých zemích.


                                                                                              
ThLic. Prokop Brož


předseda AS KTF

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: