Zápis z řádného zasedání Akademického senátu KTF UK dne 21. září 2006

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 21. září 2006

Přítomni:


Přítomní členové AS KTF: ThLic. Prokop Brož, Jan Gondek, Pavel Jäger, Kristýna Jirmusová, ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, PhDr. Jaroslav Med, CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.


Omluvení členové: PhDr. Josef Bartoň, Martina Beťáková, PhDr. Markéta Koronthályová, Dr. Bogdan Pelc, Mgr. David Svoboda


Hosté: prof. PhDr. Ludvík Armbruster, Ing. Aleš Opatrný, CSc., prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, Mgr. Petr Šimůnek, PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.


Zasedání zahájeno předsedou senátu ThLic. Prokopem Brožem v 15:301. Schválení programu zasedání

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Proděkan pro vědu PhDr. M. Zlatohlávek, Ph.D.


4. Pravidla pro organizaci studia na KTF


5. Různé


pro: 7              proti: 0                        zdržel se: 0


Členové AS KTF schvalují návrh zasedání v předloženém, tedy pozměněném znění; nebylo možné se zabývat bodem „změna statutu“, protože nebylo dosaženo počtu senátorů, nutného ke schválení vnitřních předpisů (3/5, tj. 8).
b) Schválení zápisu z mimořádného zasedání AS KTF ze dne 29.6.06


            pro: 7              proti: 0                        zdržel se: 0


AS KTF schvaluje zápis z mimořádného zasedání v předloženém znění.

2. Informace o chodu fakulty z kolegia děkana


a) personální změny: doc. ThDr. Jiří Skoblík rozvázal dne 31. srpna 2006 ze zdravotních důvodů pracovní poměr s fakultou, bude nutné najít za něj kvalifikovaného náhradníka.


b) fakultní knihovna: KTF obdržela od německé společnosti RENOVABIS finanční dotaci ve výši 3 milionů korun; na fakultě byla zřízeno nové technické zabezpečení, které umožní práci s notebooky; současná kapacita knihovny umožňuje umístění až 10 tisíc svazků prezenčně.


c) zahraniční vztahy: v novém akademickém roce fakulta obnoví všechny dosud navázané vztahy se zahraničními univerzitami, nově se uvažuje o navázání spolupráce s anglicky hovořící univerzitou; v ak. roce 2006/2007 bude navštěvovat KTF 5 zahraničních studentů, do zahraničí bylo naší fakultou vysláno 6 českých studentů (4 studenti z Ústavu dějin křesťanského umění, 2 studenti z Katolické teologie)


d) i v letošním roce byly fakultou vypsány nové projekty, nyní KTF usiluje o jejich přijetí; UK má být předložen STRATEGICKÝ PLÁN, jeho definitivní verze však není ještě vytvořena, a proto bude projednáván na výjezdním zasedání ve Vinoři, které se uskuteční 26.-27. září 2006; ke konečné verzi plánu se musí vyjádřit jak Vědecká rada, tak Akademický senát; Aleš Opatrný vyjádřil svou lítost nad skutečností, že možnost vyjádření se k nové podobě plánu přes internet byla využívána jen velmi spoře.


e) probíhající kontrola z rektorátu – na KTF probíhá kontrola administrace ze strany RUK.


f) organizace studia:  kurz celoživotního vzdělání v rámci výuky anglického a německého jazyka bude placený; současná počítačová místnost bude sloužit potřebám prezenčních doktorandů, v prostorách knihovny bude zřízena nová studovna.


g) u oborů, které byly nově akreditovány, proběhne jejich reakreditace.

3. Projednání záměru děkana jmenovat proděkana pro vědu


prof. PhDr. Ludvík Armbruster navrhuje na místo proděkana pro vědu PhDr. MARTINA ZLATOHLÁVKA, Ph.D.; navrhovaný uchazeč stručně obeznámil přítomné se svým dosavadním studiem a svou odbornou praxí; prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc. jej senátu doporučil ke zvolení na podkladě své dlouholeté spolupráce se jmenovaným;proběhla tajná volba o doporučení jmenovat navrhovaného kandidáta, volební komise ve složení: ThLic. Pavel Vojtěch Kohout, PhDr. Jaroslav Med, CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.


pro: 7              proti: 0                        zdržel se: 0


AS KTF podporuje návrh prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera na zvolení PhDr. Martina Zlatohlávak, Ph.D. za nového proděkana pro vědu.

4. Pravidla pro organizaci studia

na minulém mimořádném zasedání AS KTF se schvaloval text NÁVRHU PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA; rektorát senátem navrhovaný koncept vrátil pro jeho přílišnou obšírnost; z tohoto důvodu byl text zestručněn, ale to bylo provedeno takovým způsobem, aby obsah dokumentu, jeho základní koncepce zůstala zachována a omezen byl pouze jeho rozsah; Výše uvedená pravidla jsou vyhlášena prozatímně jako opatření rektora. Prostřednictvím hlasování s výsledkem:


pro: 7              proti: 0                        zdržel se: 0


 bere AS KTF na vědomí dané opatření Rektora UK.

5. Různé


a) vzhledem k malému počtu přítomných senátorů bude bod programu ZMĚNA STATUTU projednán na příštím řádném zasedání AS KTF, které se uskuteční dne 19. října 2006


b) jelikož se PhDr. Markéta Koronthályová nebude moci zúčastnit voleb nového senátu AS KTF v roli členky volební komise, vystřídá ji v této pozici Mgr. Mlada Mikulicová; proběhlo tajné hlasování:


pro: 7              proti: 0                        zdržel se: 0


AS KTF zvolil do volební komise AS KTF na místo odstoupivší PhDr. Markéty Koronthályové Mgr. Mladu Mikulicovou.


Podle zveřejněného harmonogramu je možné podávat návrh kandidátů přímo k rukám předsedy volební komise (P. Brože).


c) Pavel Jäger se dotázal na elektronickou verzi Karolinky, která nebyla včas zveřejněna na fakultních internetových stránkách a poznamenal, že zde nenalezl včas ani nově sestavené rozvrhy na ak. rok 2006/2007. Mgr. Petr Šimůnek vzal tuto záležitost o pozdějším uveřejnění na sebe a omluvil se.
Zasedání senátu bylo ukončeno v 16:15
                                                                                                          Zapsala Kristýna Jirmusová.Usnesení Akademického senátu KTF UK z řádného zasedání dne 21. září 2006:

Č.j.: 2294/06V Praze dne 21. září 2006


1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v pozměněné podobě:


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Proděkan pro vědu PhDr. M. Zlatohlávek, Ph.D.


4. Pravidla pro organizaci studia na KTF


5. Různé


b) AS KTF schválil zápis z mimořádného zasedání dne 29.6.2006.


2. AS KTF podporuje rozhodnutí děkana jmenovat proděkanem pro vědu PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D.


3. AS KTF bere na vědomí opatření rektora, jímž se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF.


4. AS KTF zvolil do volební komise AS KTF na místo odstoupivší PhDr. Markéty Koronthályové Mgr. Mladu Mikulicovou.
ThLic. Prokop Brož


předseda AS KTF

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: