Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání dne 26. října 2006

Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání dne 26. října 2006:

Č.j.: 2408/06

V Praze dne 26. října 2006 • 1. a) AS KTF schvaluje program zasedání v pozměněné podobě:

  • 1. Schválení programu a zápisu

  • 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

  • 3. Připravovaná změna Statutu KTF

  • 4. Centrum teologie a filosofie výtvarného umění a architektury

  • 5. Podmínky přijímacího řízení doktorského studia pro ak. rok 2007/2008

  • 6. Opatření děkana o přiznávání stipendií

  • 7. Různé

 • b) AS KTF schválil zápis z řádného zasedání dne 21.9.2006.

 • 2.  AS KTF schvaluje děkanem navrhovanou změnu Statutu KTF.

 • 3. AS KTF souhlasí s návrhem zřídit při katedře systematické teologie KTF  Centrum teologie a filosofie výtvarného umění a architektury a svým usnesením rozhoduje o jeho zřízení.

 • 4. AS KTF schvaluje podmínky přijímacího řízení doktorského studia pro ak. rok 2007/2008.

 • 5. AS KTF souhlasí s navrhovaným opatřením děkana o přiznávání stipendií na fakultě v ak. roce 2006/2007.

 • 6. AS KTF vítá iniciativu studentů, aby byl vypsán samostatný povinně volitelný předmět Historie církevní a světské titulatury a doporučuje jim, aby se s tím obrátili na vedoucího ÚDKU.

 • 7. AS KTF přijal od studijního oddělení vyplněné evaluační dotazníky ke zpracování a konstatuje, že soubor odevzdaných dotazníků není pro celkovou evaluaci relevantní.


ThLic. Prokop Brož

předseda AS KTFPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: