OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2006 Řád místnosti pro doktorandy (P4) (25.10.2006)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2006 Řád místnosti pro doktorandy (P4)

Č. j. 2444/06

V Praze dne 25. října 2006
čl. 1

Do místnosti pro doktorandy mají přístup pouze prezenční doktorandi a zaměstnanci fakulty (dále jen uživatelé). Případné výjimky povoluje proděkan pro vědu nebo tajemník.čl. 2

Vstup do místnosti pro doktorandy je řešen takto:


a) uživatel si vypůjčí klíč na vrátnici proti svému studentskému nebo zaměstnaneckému průkazu,


b) po dobu vypůjčení klíče musí pobývat v místnosti,


c) do místnosti nevpustí neoprávněné osoby,


d) při odchodu zodpovídá za to, že:


· okna jsou zavřena,


· všechny počítače jsou vypnuty,


· světla jsou zhasnuta,


· v učebně nechybí žádné vybavení,


· učebna je zamčena.


V případě, že je přítomen jiný uživatel, který zanechá svůj studentský nebo zaměstnanecký průkaz na vrátnici, přejde výše uvedená povinnost na uživatele, který v učebně zůstává.čl. 3

Nefunkčnost, či špatnou funkčnost některého počítače nebo příslušenství je uživatel povinen nahlásit správci sítě. Zaviní-li tuto skutečnost sám, je povinen případné škody nahradit podle rozhodnutí děkana, popř. disciplinární komise.čl. 4

V místnosti pro doktorandy je každý uživatel povinen zachovávat klid, pořádek a čistotu, a chovat se ohleduplně k ostatním uživatelům.čl. 5

V místnosti pro doktorandy je zakázáno:


a) používat jiné programy, než ty, které byly instalovány správcem sítě,


b) rozesílat hromadné nedůležité e-maily, „spamy“,


c) instalovat jakékoliv programy nebo jejich součásti, měnit jakékoliv nastavení počítačů, resp. programů,


d) vědomě šířit zavirované soubory nebo počítačové viry samotné,


e) nabourávat servery a jiné počítačové systémy,


f) odnášet jakékoliv vybavení,


g) šířit jakoukoliv nezákonnou propagaci a reklamu,


h) porušovat copyright,


i) používat výpočetní techniku ke komerčním účelům,


j) kouřit a konzumovat potraviny a nápoje.čl. 6

Tímto opatřením se ruší Řád počítačové učebny z 15. 10. 2003.čl. 7

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.čl. 8

Za kontrolu dodržování tohoto opatření odpovídá Technicko-hospodářské oddělení a Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.
Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: