OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2006 Přiznávání stipendií na fakultě v akademickém roce 2006/2007 (27.10.2006)


OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2006 Přiznávání stipendií na fakultě v akademickém roce 2006/2007

Č.j. 2457/06

V Praze dne 27. října 2006
čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů vydávám podle Stipendijního řádu UK toto opatření o přiznávání stipendií na fakultě:


čl. 2 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky


(k čl. 4 Stipendijního řádu UK)1. Stipendium za vynikající studijní výsledky bude přiznáno v každém studijním oboru deseti procentům (zaokrouhleno na celé číslo nahoru) studentů, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 Stipendijního řádu UK a kteří zároveň nejsou zapsáni v prvním ročníku studia, podle stavu k 31. 10. 2006, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele.


2. Pořadí studentů bude určeno na základě prospěchového průměru zkoušek v předchozím úseku studia.


3. Výše stipendia bude činit 11.000 Kč a bude vyplaceno jednorázově na účet studenta (ve výjimečných případech v hotovosti).


čl. 3 Rozmezí výše doktorandského stipendia ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia


(k čl. 6 odst. 3 Stipendijního řádu UK)
1. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 7.000 Kč plus prémie ve výši 0 – 3.500 Kč.


2. Výše prémie se stanoví na základě počtu bodů přidělených proděkanem pro vědu každému prezenčnímu doktorandovi podle tabulky v Příloze č. 1.


3. Finanční hodnota jednoho bodu se vypočítá jako zůstatek předpokládané dotace na doktorandské stipendium po odečtení předpokládaných vyplacených stipendií bez prémií, vydělený celkovým počtem přidělených bodů.

čl. 4 Závěrečná ustanovení

1.   Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Studijní oddělení pro čl. 2 a Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy pro čl. 3.


2.   Tato kritéria byla projednána Akademickým senátem UK KTF dne 26. 10. 2006.


3.   Tímto opatřením se ruší:


  • Opatření děkana č. 6/2005 (Pravidla pro přiznání účelového stipendia) ze dne 20. 4. 2005.

  • Opatření děkana č. 10/2005 (Pravidla pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky) ze dne 7. 10. 2005.

  • Opatření děkana č. 11/2005 (Pravidla pro přiznání doktorského stipendia) ze dne 7. 10. 2005.

4. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


DODATEK K OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2006

Č.j. 2457/06

V Praze dne 1. prosince 2006DODATEK K OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2006


Přiznávání stipendií na fakultě v akademickém roce 2006/2007
čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů vydávám podle Stipendijního řádu UK tento Dodatek k opatření děkana č. 12/2006 o přiznávání stipendií na fakultě:

čl. 2 Dodatek
Do čl. 2 výše zmíněného opatření děkana se vkládá odstavec č. 4:


„4. Na stipendium za vynikající studijní výsledky student nemá nárok, pokud jeho skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu.“
čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl projednán Akademickým senátem UK KTF dne 30. 11. 2006.


2. Tento dodatek nabývá okamžité platnosti a účinnosti.Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: