OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2006 Nahlížení a zpřístupnění kvalifikačních prací (8.12.2006)
Články 1, 2 a 3 se ruší Opatřením děkana č. 7/2010 o Pravidlech pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Č.j.  2674/06                            V Praze dne 8. prosince 2006OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2006


Nahlížení a zpřístupnění kvalifikačních pracíčl. 1 Úvodní ustanovení            K provedení § 47b odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, stanovím až do vydání vnitřního předpisu Univerzity Karlovy v Praze následující systém nahlížení do kvalifikačních prací uvedených v zákoně:


čl. 2a) Bakalářské a diplomové práce jsou k dispozici na studijním oddělení,


b) Rigorózní práce jsou k dispozici na oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy,


c) Disertační práce jsou k dispozici na oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


čl. 3a) Nahlížení do těchto kvalifikačních prací je možné v úředních hodinách v zákonné lhůtě pěti pracovních dnů před konáním obhajoby.


b) Každý si z těchto kvalifikačních prací může pořizovat výpisy.


čl. 4Obhájené bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce jsou přístupné ve fakultní knihovně. Studovat je lze pouze prezenčně.  


čl. 5Opisy nebo rozmnoženiny (reprografické služby) zajistí fakulta na žádost v přiměřené lhůtě, dané technickým vybavením, za podmínek stanovených Opatřením děkana č. 1/2006.


čl. 6


Přechodná a závěrečná ustanovení1. Útvary zodpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Studijním oddělení, Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy a Knihovna KTF UK.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


     děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: