OPATŘENÍ DĚKANA č. 18/2006 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů (13.12.2006)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 18/2006 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů


Č. j.2690/06                                                                Praha, 13. prosince 2006
OPATŘENÍ DĚKANA č. 18/2006

Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů

(nahrazuje Opatření děkana č. 2/2006)


Na základě čl. 7 odst. 3 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vymezuji rozsah činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF následujícím způsobem:


čl. 1


Proděkan pro studium


1. Zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování bakalářských a magisterských akreditovaných studijních programů; zejména:


a) rozhoduje o právech a povinnostech studentů včetně přezkumného řízení, všestranně dbá o jejich potřeby


b) zodpovídá za dodržování studijního a zkušebního řádu a dalších předpisů týkajících se studia a studentů


c) zodpovídá za organizaci přijímacích zkoušek, zápisů a imatrikulací, promocí, za evidenci a agendu studentů, vydávání diplomů, vysvědčení a osvědčení


d) zodpovídá za realizaci studijních plánů


e) zodpovídá za přípravu a koordinaci průběhu státních zkoušek


f) řídí a kontroluje studijní oddělení.


2. Zodpovídá za přípravu, organizaci a koordinaci programů celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku; spolupracuje přitom podle potřeby s ostatními proděkany a vedoucími kateder.


3. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.čl. 2


Proděkan pro vědu


1. Zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování akreditovaných doktorských studijních programů, koordinuje práci oborových rad, zabezpečuje podmínky pro realizaci individuálních studijních plánů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro studium.


2. Připravuje podklady pro zasedání vědecké rady a řídí její agendu.


3. Zodpovídá za přípravu a průběh habilitačních a profesorských řízení.


4. Koordinuje výzkumné záměry, výzkumná centra a granty, na kterých se fakulta podílí.


5. Zodpovídá za přípravu a organizaci vědeckých konferencí, seminářů, sympozií, přednášek apod.; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.


6. Zodpovídá za přípravu materiálů pro jmenování čestných doktorátů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.


7. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.


8. Řídí a kontroluje ediční radu KTF UK, je zodpovědný za přípravu edičního plánu, vydávání publikací KTF UK.


9. Zodpovídá za studentskou vědeckou činnost.


10. V rámci svých kompetencí ve spolupráci s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy řídí a kontroluje oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


11. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro vnější a zahraniční vztahy.čl. 3


Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy


1. Je statutárním zástupcem děkana.


2. Zastupuje děkana ve věci vnějších a zahraničních vztahů fakulty.


3. Zodpovídá za rozvíjení vztahů s domácími i zahraničními vědeckými, charitativními, pastoračními a pedagogickými institucemi; spolupracuje přitom s ostatními proděkany a s vedoucími kateder.


4. Zodpovídá za organizaci pobytu domácích i zahraničních hostů a studentů.


5. Zodpovídá za organizaci studijních pobytů a stáží pedagogů i studentů; spolupracuje přitom s proděkanem pro studium.


6. Koordinuje zahraniční a ostatní služební cesty, kontroluje a eviduje cestovní zprávy, nejedná-li se o služební cesty konané v rámci projektů a grantů.


7. Koordinuje účast a vystupování na domácích i zahraničních akcích.


8. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.


9. Vystupuje jako tiskový mluvčí fakulty.


10. Zodpovídá za prezentaci a popularizaci výsledků bádání; spolupracuje přitom s proděkanem pro vědu.


11. Řídí oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


12. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro vědu a proděkana pro rozvoj.
čl. 4


Proděkan pro rozvoj


1. Zastupuje děkana ve věci rozvoje fakulty.


2. Řídí a kontroluje rozvojovou projektovou činnost, včetně evidence jejích výstupů a závěrečných zpráv; spolupracuje přitom s ostatními proděkany.


3. Připravuje koncept dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty a jeho každoroční aktualizace; spolupracuje přitom s ostatními proděkany a s akademickým senátem. Koordinuje realizaci dlouhodobého záměru.


4. Připravuje podklady pro hodnocení fakulty.


5. Zodpovídá za přípravu návrhu výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření fakulty; spolupracuje přitom s ostatními proděkany, s tajemníkem fakulty a s akademickým senátem.


6. Připravuje návrh na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení organizačních součástí fakulty.
čl. 5


Proděkan pro personální záležitosti a akreditace


1. Zastupuje děkana při jednání ve věci vzniku, změn a zániku pracovních poměrů akademických i neakademických pracovníků fakulty, stanovování a upravování pracovní náplně a v dalších úkonech souvisejících s výkonem práce.


2. Zodpovídá za koordinaci a přípravu akreditací a reakreditací studijních programů, a to včetně souvisejících personálních rozhodnutí; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkany, s garanty studijních programů a s vedoucími kateder.


3. Kontroluje návrhy vnitřních předpisů fakulty a opatření děkana; spolupracuje přitom podle potřeby s akademickým senátem, proděkany a tajemníkem.


4. Zodpovídá za přípravu harmonogramu akademického roku, seznamu přednášek a rozvrhů, spolupracuje přitom s proděkanem pro studium.


5. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.


6. Řídí a kontroluje práci vedoucího Centrální katolické knihovny KTF UK.


7. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro studium.čl. 6


Obecné zásady pro práci proděkanů


1. Aktivně spolupracují s prorektory UK.


2. Závažná rozhodnutí konzultují předem s děkanem.


3. Pravidelně se účastní kolegia děkana.


4. Dodržují vnitřní předpisy UK a KTF UK.


5. Bez konzultace s děkanem či tajemníkem nepřijímají rozhodnutí, která souvisí s hospodařením fakulty.


6. Mají pevně stanovené hodiny pro styk s akademickou obcí a s ostatními pracovníky.


7. Výnosy a pokyny proděkanů vydané v rámci jejich kompetencí jsou pro ty, jichž se týkají, závazné.čl. 7


Závěrečná ustanovení


1. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 2/2006 (Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK) ze dne 2. 3. 2006.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: