Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 26.5.2006

Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 26.5.2006


Přítomni: prof. PhDr. Ludvík Armbruster; Mons. ThLic. Dominik Duka OP; Mons. František Radovský; Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.; doc. Petr Chalupa, Th.D.; Dr. Jiří Kašný, Th.D. SDB; prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.; Ing. ThLic. Aleš Opatrný, Th.D.; prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.; prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan; prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.Nepřítomni – omluveni: Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada; prof. Pavel Ambros, Th.D. SJ; prof. Dr. Albert-Peter Rethmann; doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.


Host: doc. ThDr. Mireia Ryšková, Th.D.


Program:1. Schválení programu

2. Schválení zápisu ze zasedání VR KTF UK dne 19.1.2006

3. Aktuální informace o KTF UK

4. Reakreditace bakalářského a magisterského studijního programu teologie, obor teologické

    nauky

5. Schválení studijních plánů na akademický rok 2006/2007

6. Doktorské studium

    6.1. Schválení specializace „biblické vědy“ v doktorském studijním programu

           teologie

    6.2  Postupová, rigorózní a doktorská zkouška ve studijním programu teologie

7. Jmenování členů oborové rady

8. Různé


Zasedání zahájil ve 13.00 hod. předseda vědecké rady KTF UK prof. PhDr. Ludvík Armbruster.


1. Schválení programu

VR KTF UK schválila program zasedání v rozšířené podobě.


10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)

2. Schválení zápisu ze zasedání VR KTF UK dne 19.1.2006

VR KTF UK schválila zápis ze zasedání dne 19.1.2006.


10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


3. Aktuální informace o KTF UK

Předseda VR KTF UK prof. PhDr. Ludvík Armbruster informoval členy VR o aktuálním dění na Katolické teologické fakultě.

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. informoval o vědecko-výzkumné činnosti Ústavu dějin křesťanského umění.

 VR KTF UK vzala informace prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera i prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. na vědomí.


4. Reakreditace bakalářského a magisterského studijního programu teologie, obor

    teologické nauky

Doc. ThDr. Mireia Ryšková, Th.D. informovala o změnách v bakalářském a magisterském  studijním programu teologie, obor teologické nauky.

VR KTF UK schválila návrhy žádostí o reakreditaci za předpokladu, že budou provedeny navržené redakční změny.


10 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se)


5. Schválení studijních plánů na akademický rok 2006/2007


Doc. ThDr. Mireia Ryšková, Th.D. informovala o změnách ve studijních plánech prezenčního magisterského studia oboru katolická teologie, kombinovaného bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru teologické nauky a prezenčního bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru dějiny křesťanského umění.


VR KTF UK schválila studijní plány na akad. rok 2006/2007.


11 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


6. Doktorské studium

    6.1. Schválení specializace „biblické vědy“ v doktorském studijním programu teologie


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster seznámil  VR KTF UK s návrhem zavedení nové specializace „biblické vědy“ v rámci doktorského studijního programu teologie. Odborně specializaci zaštiťuje doc. ThDr. Mireia Ryšková, Th.D.


VR KTF UK schválila zavedení specializace „biblické vědy“.


11 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)


   6.2. Postupová, rigorózní a doktorská zkouška ve studijním programu teologie


VR KTF UK vzala na vědomí pokyny pro konání postupové, rigorózní a doktorské zkoušky obsažené v Opatření děkana č. 5/2006.


7. Jmenování členů oborové rady


VR KTF UK vzala na vědomí jmenování doc. ThDr. Jiřího Skoblíka členem oborové rady doktorského studijního programu teologie, oboru katolická teologie.


8. Různé


Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. informoval o akreditaci doktorských studijních programů      

Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor „Dějiny křesťanského umění“ a Historické vědy,

obor „Církevní a obecné dějiny“  a o reakreditaci bakalářského a magisterského studijního

programu.


VR KTF UK vzala informace prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. na vědomí.


Zasedání bylo ukončeno ve 14.40 hod.


Zapsala: Dr. oec. Marcela Hohlová

prof. PhDr. Ludvík Armbruster                                                                      

    děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: