OPATŘENÍ DĚKANA č. 19/2006 Provedení inventarizace pro rok 2006 (Změna Opatření děkana č. 15/2006)( 20.12.2006)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 19/2006 Provedení inventarizace pro rok 2006 (Změna Opatření děkana č. 15/2006)


Č.j.2719/06                                             V Praze dne 20. prosince 2006



Na základě Opatření rektora č. 28/2006, jímž se mění Opatření rektora č. 23/2004, ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění měním pokyny pro inventarizaci veškerých hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze - Katolické teologické fakulty následovně:




čl. 1



K jejímu provedení zřizuji:

Ústřední inventarizační komisi

ve složení:


předseda: Mgr. Petr Šimůnek


členové:   předsedové dílčích inventarizačních komisí




čl. 2


Dílčí inventarizační komise ( dále jen „DIK“ ), a to:




1) DIK pro veškerý hmotný i nehmotný majetek


 ve složení:


Vedoucí:



Jedlička František


Členové:



Čekalová Zdeňka PhDr.






Kelbl Jiří Mgr.






Kencl Jaroslav   






Knoppová Hana






Kodalíková Helena






Rückl Jan Mgr.






Svoboda David Mgr.






Šiprová Eva Ing.






Štec Roman






Wagnerová Běla


Fyzická inventura se provede k datu 30. 11. 2006 a to v době od 13. 11. 2006 do 19. 12. 2006. Zjištěný fyzický stav porovná DIK se stavem v účetnictví a v operativní evidenci. Případné rozdíly přešetří a uvede v inventarizačním zápise s vysvětlením a návrhy na vypořádání. Dále bude komise zjišťovat případnou přebytečnost nebo neupotřebitelnost majetku.




DIK vypracuje inventurní soupisy skutečných stavů majetku a spolu s inventarizačním zápisem je předá Ústřední inventarizační komisi do 20. 12. 2006.


DIK vypracuje místní seznamy do 31. 1. 2007.






2) DIK pro pokladní hotovost a ceniny


ve složení:


Vedoucí:



Bednaříková Lidmila Mgr.



Členové:



Loubová Eva, Mgr.






Trojanová Zdeňka




Inventarizace bude provedena v termínu, který určí vedoucí DIK, nejdéle však do 31. 12. 2006.


Inventarizační zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 10. 1. 2007.






3) DIK pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtech


ve složení:


Vedoucí:



Slavíčková Isabella JUDr.



Členové:



Procházková Eva, Ing.






Bednaříková Lidmila Mgr.






Čekalová Zdeňka, PhDr.




Inventarizační soupisy a zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 12. 2. 2007.




čl. 3



Ústřední inventarizační komise vypracuje souhrnný inventarizační zápis a ten mi se všemi soupisy a zápisy Dílčích inventarizačních komisí předá do 16. 2. 2007.





čl. 4



Povinné proškolení všech členů inventarizačních komisí o jejich kompetencích a odpovědnostech a o způsobu a cílech prováděných inventarizací se koná v pondělí 13. 11. 2006 v 10 hod. v kanceláři tajemníka.




Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan






Poslední změna: 6. listopad 2014 20:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty



Jak k nám