Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2007/2008


Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2007/2008


Přijímací řízení do doktorského studia


pro akad. rok 2007/2008Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK) vypisuje pro akademický rok 2007/2008 přijímací řízení pro následující doktorské studijní programy:
Teologie, obor Katolická teologie (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky) v těchto specializacích:


       a) fundamentální a dogmatická teologie


       b) teologická etika a spirituální teologie


       c) pastorální teologie a kanonické právo

  d) biblické vědy
Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky)

v těchto specializacích:

      a) církevní a obecné dějiny pozdní antiky


      b) církevní a obecné dějiny raného a vrcholného středověku


      c) církevní a obecné dějiny pozdního středověku


      d) církevní a obecné dějiny raného novověku


      e) církevní a obecné dějiny 19. a 20. století
Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky)

v těchto specializacích:

      a) křesťanské umění středověku


      b) křesťanské umění novověku


      c) umění 19. a 20. století


      d) ikonografie křesťanského umění1.   Obecné informace o přijímacím řízení
V souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.


Přihlášky k doktorskému studiu přijímá vědecké oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává buď v elektronické formě, nebo na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná a podepsaná. Podává-li uchazeč přihlášku přes internet, je třeba, aby pro kontrolu zaslal 1. stránku se svým podpisem poštou. K přihlášce se pevně připojí originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za následek vyřazení z přijímacího řízení. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.


K přihlášce je třeba přiložit:


¨ originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení (např. poslední díl poštovní poukázky, příkaz k úhradě v bance, příjmový doklad pokladny KTF UK)


¨ pokud již uchazeč dokončil vysokoškolské vzdělání, přiloží ověřenou kopii magisterského diplomu; v případě cizinců s výjimkou slovenských státních příslušníků musí být tento doklad nostrifikován. V případě, že uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii k přijímacím zkouškám.


¨ stručný životopis


¨ resumé obhájené magisterské diplomové práce a případný seznam publikační a další vědecké činnosti


¨ návrh tématu disertační práce


¨ žádost o specializaci uvnitř daného oboru


¨ osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1.9.2005 (neplatí pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor: Dějiny křesťanského umění)
Místo podání přihlášky:                                          


Katolická teologická fakulta UK                                


Vědecké oddělení                                                      


Thákurova 3                                                              


160 00 Praha 6Administrativní poplatek: 550.- Kč při podání přihlášky pouze na tištěném formuláři;


450.- Kč při podání elektronickou formou


Komerční  banka účet č. 32 034 061/0100


variabilní symbol pro složenky: 022


variabilní symbol pro banku: 022                                                        
Termín podání přihlášky: 30. 4. 2007


Den otevřených dveří: 18. ledna 2007 v 10:00 a ve 14:002.   Podmínky přijímacího řízení


2.1 Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Teologie, obor Katolická teologie

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).
Uchazeč předkládá spolu s přihláškou také žádost o specializaci uvnitř daného oboru; v akad. roce 2007/2008 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:


a) fundamentální a dogmatická teologie;


b) teologická etika a spirituální teologie;


c) pastorální teologie a kanonické právo.


d) biblické vědy
Přijímací komise u každého uchazeče na základě dokladů posoudí kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu teologie, obor katolická teologie: uchazeč musí být absolventem oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, předpokládá se zpravidla znalost teologie v rozsahu magisterského studijního programu, latiny, řečtiny a dvou světových jazyků.


Uchazeč, který nevyhovuje nárokům oboru katolická teologie, tj. je absolventem studia s užším rozsahem teologie, musí před přijetím do doktorského studijního programu absolvovat doplňující studium v rámci CŽV podle individuálního  studijního plánu, který stanovuje oborová rada.Přijímací zkouška probíhá ve dvou kolech:
a)  Písemný test (max. 20 bodů)


     se skládá z testu   -   teologických znalostí (max. 10 bodů)


                                  -   živého jazyka             (max. 10 bodů)
Do druhého kola může postoupit uchazeč, který dosáhl alespoň 10 bodů.

b)  Ústní pohovor (max. 80 bodů)


      -   nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru (max. 30


           bodů)


      -   nad písemným návrhem projektu k disertaci (max. 50 bodů)


Maximální počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.
Řádný termín přijímacích zkoušek:           5. června 2007


Náhradní termín přijímacích zkoušek:    12. června 2007


 2.2 Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku s ostatními dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).
Přijímací komise na základě těchto dokladů posoudí u každého uchazeče kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny. Uchazeč musí být absolventem magisterského studijního programu historické vědy nebo teologie nebo obecné teorie a dějin umění a kultury, případně příbuzných oborů. Požaduje se znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu historické vědy. Dále se předpokládá znalost latiny a dvou světových jazyků. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč také žádost o bližší oborové zaměření studia („specializace“).  


V akad. roce 2007/2008 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:


a) církevní a obecné dějiny pozdní antiky


b) církevní a obecné dějiny raného a vrcholného středověku


c) církevní a obecné dějiny pozdního středověku


d) církevní a obecné dějiny raného novověku


e) církevní a obecné dějiny 19. a 20. století
Žádost obsahuje i návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.
Přijímací zkouška:
Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o speciálním zaměření studia.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.
Řádný termín přijímacích zkoušek:         7. června 2007


Náhradní termín přijímacích zkoušek:  15. června 20072.3  Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění
Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku s ostatními dokumenty (viz výše bod 1). Přijímací komise na základě těchto dokladů posoudí u každého uchazeče kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění. Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění”, musí být absolventem oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, případně příbuzných oborů. Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč také žádost o bližší oborové zaměření studia („specializace“).V akad. roce 2007/2008 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:


a) křesťanské umění středověku


b) křesťanské umění novověku


c) umění 19. a 20. století


d) ikonografie křesťanského umění
Žádost obsahuje i návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.
Přijímací zkouška:
Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o speciálním zaměření studia.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.
Řádný termín přijímacích zkoušek:         7. června 2007


Náhradní termín přijímacích zkoušek:  15. června 2007
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám