Zápis mimořád. zasedání Akademického senátu ze dne 12. 12. 2006


Prezenční listina


Členové senátu:


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, Dr.Sc.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Dr. Bogdan Pelc


PhDr. Josef Bartoň


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Mgr. David Svoboda


Kateřina Trmačová


Pavel Jäger


Mgr. Daniel Feranc


Ladislav Bušek


Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, proděkan, statutární zástupce děkana


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkan pro studium:


Mgr. Petr Šimůnek, tajemník KTF UK


 ZahájeníDr. Marie Rakušanová, předsedkyně AS KTF, zahájila mimořádné zasedání senátu v 14:35, přívítala příromní členy senátu a hosty.
Předsednictvo navrhlo program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Záměr děkana jmenovat  proděkana pro personální záležitosti a akreditace


3. Různé
Usnesení:


AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Záměr děkana jmenovat  proděkana pro personální záležitosti a akreditace


3. Různé“
Hlasování:


Pro: 10, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


Bod uvedl prof. Ludvík Armbruster, děkan fakulty, poděkoval členům senátu za zájem o práci v akademickém senátu, konstatoval, že demokratická společnost se může rozvíjet pouze aktivním zájmem jednotlivce, a přislíbil dobrou spolupráci s akademickým senátem.
Prof. Albert Rethman, proděkan, informoval o zapojení fakulty do programů Erasmus a Sokrates, iformoval o přípravě spolupráce s univerzitou Heythrop. Dále pan proděkan informoval o přípravě akreditace habilitačních řízení.
Doc. Mireia Ryšková, proděkanka, informovala o změnách pravidel pro organizaci studia na fakultě a o přípravě Pravidel pro organizaci studia v doktorských studijních programech. Informovala o zveřejnění pokynů pro vypracování studentských prací, sestavených dr. Bogdanem Pelcem a Petronilou Cemus, M.A., jejichž dodržování bude vyžadováno podle individuálního posouzení pedagogů.
Rozprava


Do rozpravy se přihlásili Mgr. Daniel Feranc, Dr. Josef Bartoň a Dr. Bogdan Pelc.


Diskutovalo se o smlouvách v programech Erasmus a Sokrates, o přípravě akreditací a o možné přípravě vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia.


2. Záměr děkana jmenovat  proděkana pro personální záležitosti a akreditace


Bod uvedl prof. Ludvík Armbruster, děkan KTF, seznámil členy senátu se záměrem přerozdělení práce proděkanů. Cílem změny by mělo být zefektivnění administrativní práce vedení fakulty. Do tohoto záměru spadá i rozhodnutí pana děkana jmenovat Dr. Vojtěcha Novotného proděkanem pro personální záležitosti a akreditace. Pak v krátkosti představil Dr. Vojtěcha Novotného, který už v minulosti pracoval nejen v kolegiu děkana KTF, ale i spolupracoval s prof. Lobkowiczem.
Rozprava


Do rozpravy se přihlásili Dr. Bogdan Pelc, Mgr. Daniel Feranc a Dr. Josef Bartoň.


Diskutovalo se o činnosti proděkana v personálních otázkách, o vztahu personální a akreditační agendy proděkana a o osobě Dr. Vojtěcha Novotného.
Členy komise pro tajné hlasování byli navrženi: Dr. Josef Bartoň, Lic. Pavel Vojtěch Kohut a Ladislav Bušek.


Hlasování:


Pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Předsedou volební komise se stal Dr. Josef Bartoň.
Dr. Josef Bartoň, předseda volební komise, upřesnil způsob tajného hlasování a hlasování zahájil.
Výsledky tajného hlasování:


Vydáno bylo 10 hlasovacích lístků,


odevzdáno bylo 10 hlasovacích lístků, všechny byly platné.


Pro vyjádření souhlasu se jmenováním Dr. Vojtěcha Novotného, proděkanem pro personální záležitosti a akreditace 6 hlasů.
Usnesení:


„AS KTF vyjádřil souhlas se jmenování PhLic. Vojtěcha Novotného, ThD proděkanem pro personální záležitosti a akreditace.“
3. Různé
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu ukončila první ustanovující zasedání v 15:22.
Příští zasedání AS KTF se uskuteční dne 9. lerdnsa 2007 v 16:00, nově v místnosti P9 č 3100.


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF
Zapsal:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTF
Usnesení Akademického senátu KTF UK z mimořádného zasedání


konaného dne 12. prosince 2006
1. AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Záměr děkana jmenovat  proděkana pro personální záležitosti a akreditace


3. Různé


2. AS KTF vyjádřil souhlas se jmenování PhLic. Vojtěcha Novotného, ThD proděkanem pro personální záležitosti a akreditace.“Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám