Zápis řád. zasedání AS KTF ze dne 12. 12. 2006
Prezenční listina


Členové senátu:


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, Dr.Sc.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Dr. Bogdan Pelc


PhDr. Josef Bartoň


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Mgr. David Svoboda


Kateřina Trmačová


Pavel Jäger


Mgr. Daniel Feranc


Ladislav Bušek


Hosté:


prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, proděkan, statutární zástupce děkana


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkan pro studium:


Mgr. Petr Šimůnek, tajemník KTF UK


1. Zahájení


Zasedání zahájil v 14:05 v souladu s ustanovením článku 9 odstavce 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Katolické teologické fakulty Doc. Ignac Antonín Hrdina. Přivítal přítomné členy senátu a hosty a seznámil členy senátu s programem ustanovující schůze.
Členy komise pro volbu předsedy a místopředsedů akademického senátu Katolické teologické fakulty UK byli navrženi: Dr. Josef Bartoň, Lic. Pavel Vojtěch Kohut a Ladislav Bušek.


Hlasování:


Pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Předsedou volební komise se stal Dr.Bartoň.


2. Volba předsedy a místopředsedů senát


Doc. Antonín Ignác Hrdina, předsedající zasedání, vyzval členy senátu, aby předkládali návrhy kandidátů na funkci předsedy senátu.
Doc. Antonín Ignác Hrdina navrhl Dr. Bogdana Pelce, navržený vyjádřil s kandidaturou souhlas.


Dr. Josef Bartoň navrhl Dr. Marii Rakušanovou, navržená vyjádřila s kandidaturou souhlas.
Dr. Bartoň seznámil členy senátu se způsobem tajného hlasování a zahájil volbu.
Výsledky tajného hlasování


Vydáno bylo 10 hlasovacích lístků


Odevzdáno bylo 10 hlasovacích lístků, všechny platné
Pro Dr. Bogdana Pelce 3 hlasy


Pro Dr. Marii Rakušanovou 7 hlasů.
Usnesení:


„AS KTF UK zvolil svou předsedkyní Mgr. Marii Rakušanovou, PhD.“
Doc. Antonín Ignác Hrdina, předsedající zasedání, vyzval členy senátu, aby předkládali návrhy kandidátů na funkci místopředsedy senátu za studenty.
Kateřina Trmačová navrhla Mgr. Daniela Ferance, navržený vyjádřil s kandidaturou souhlas.


Dr. Bogdan Pelc navrhl Kateřinu Trmačovou, navržena vyjádřila s kandidaturou souhlas.
Doc. Antonín Ignác Hrdina, předsedající zasedání, vyzval členy senátu, aby předkládali návrhy kandidátů na funkci místopředsedy senátu za akademické pracovníky.
Pavel Vojtěch Kohut navhrl Dr. Bogdana Pelce, navržený vyjádřil s kandidaturou souhlas.


Dr. Josef Bartoň navhrl Doc. Antonína Ignáce Hrdinu, navržený vyjádřil nesouhlas s kandidaturou.
Dr. Josef Bartoň seznámil členy senátu se způsobem tajného hlasování a zahájil volbu.
Výsledky tajného hlasování


Vydáno bylo 10 hlasovacích lístků


Odevzdáno bylo 10 hlasovacích lístků, všechny platné


akademický pracovník:


Pro Dr. Bogdana Pelce 10 hlasů


student:


Pro Mgr. Daniela Ferance 7 hlasů


Pro Katečinu Trmačovou 3 hlasy.
Usnesení:


„AS KTF UK zvolil svými místopředsedy Dr. Bogdana Pelce a Mgr. Daniela Ferance.“
Dr. Marie Ryšanová, předsedkyně senátu ukončila první ustanovující zasedání v 14:30.


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


předsedkyně AS KTF
Zapsal:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTFUsnesení Akademického senátu KTF UK z prvního ustanovujícího zasedání


konaného dne 12. prosince 2006
1. AS KTF zvolil svou předsedkyní Mgr. Marii Rakušanovou, PhD.


2. AS KTF zvolil svými místopředsedy Dr. Bogdana Pelce a Mgr. Daniela Ferance.

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: