Další přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2007/08


Další přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2007/08


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA


Další přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu


v akademickém roce 2007/08
¨ bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky)


¨ navazující magisterský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky)


¨ navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky)


¨ magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let)
Pro bližší informace o těchto programech viz www.ktf.cuni.cz.


Informace pro zdravotně postižené uchazeče UK viz www.ipc.cuni.cz/s_handicapem.


Přihlášku ke studiu v elektronické podobě lze nalézt na www.ktf.cuni.cz.

1. Obecné informace o přijímacím řízeníV souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.


Přihlášky ke studiu přijímá Studijní oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává buď v elektronické formě, nebo na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná a podepsaná. Podává-li uchazeč přihlášku přes internet, je třeba, aby vytištěnou a sešitou přihlášku zaslal se svým podpisem a přílohami poštou. Na přihlášku není potřeba opisovat známky z vysvědčení střední školy (tyto známky nemají žádný vliv na přijímací řízení). K přihlášce se pevně připojí originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za následek vyřazení z přijímacího řízení. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.


K přihlášce je třeba přiložit:


· originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení (poslední díl poštovní poukázky, příkaz k úhradě v bance nebo příjmový doklad pokladny KTF UK)


· pokud již uchazeč dokončil středoškolské vzdělání přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení u bakalářského a magisterského studijního oboru , případně též dokladů o studiu na VOŠ nebo VŠ; v případě cizinců (s výjimkou slovenských státních příslušníků) musí být tyto doklady nostrifikovány. U navazujících magisterských studijních oborů, pokud již uchazeč dokončil vysokoškolské vzdělání, přiloží ověřenou kopii diplomu (dokladů) o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ; v případě cizinců (s výjimkou slovenských státních příslušníků) musí být tyto doklady nostrifikovány. V případě, že uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii dokladu  nejpozději do 30. září 2007.


· doklad o znalosti českého jazyka (kdo nevykonal maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)


· stručný životopis


· osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1. 9. 2006 (neplatí pro obor dějiny křesťanského umění)
2. Přijetí bez přijímací zkoušky


Bez přijímací zkoušky může být ke studiu na KTF UK přijat pouze ten uchazeč, který o ně požádá a splňuje obecné podmínky pro přijetí a alespoň jednu z následujících podmínek:
 • je v době podání žádosti řádným studentem některé z teologických fakult

 • a nebo během posledních tří let studoval vysokou školu ve stejném nebo obdobném programu a stupni a hlásí se do magisterského oboru katolická teologie nebo bakalářského oboru náboženské nauky,

 • hlásí se do magisterského oboru katolická teologie nebo bakalářského oboru náboženské nauky a v době podání žádosti absolvoval nejméně čtyři semestrální kurzy shodné nebo obdobné s povinnými kurzy programu (např. na církevní VOŠ), do kterého se hlásí, a získal nejméně ve dvou závěrečných atestacích hodnocení výborně nebo obdobná hodnocení.

 • hlásí se do magisterského oboru katolická teologie nebo bakalářského oboru náboženské nauky a vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky má do 2,0.

 • hlásí se do navazujícího magisterského oboru náboženské nauky a absolvoval bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky (KTF UK) a státní závěrečné zkoušky s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“.

 • hlásí se do navazujícího magisterského oboru náboženské nauky a absolvoval bakalářský nebo magisterský studijní program, který je podobný programu teologie, obor náboženské nauky na KTF UK a státní závěrečné zkoušky s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ (event. s hodnocením A-C).

 • hlásí se do bakalářského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění, a v době podání žádosti studuje či absolvoval humanitní obor na vysoké škole s výborným studijním prospěchem (do 1,8) a prokáže ve své žádosti dlouhodobý hlubší zájem o dějiny umění.

 • pokud uchazeč studoval ve stejném nebo obdobném programu, ale v době podání žádosti není studentem vysoké školy, může být přijat bez přijímací zkoušky, pokud svou žádost řádně odůvodní a doloží. Pro přijetí do bakalářského studijního programu dějin křesťanského umění je to např. úspěšné působení v praxi (tj. např. v památkové péči, muzeu, galerii, v oblasti výtvarné kritiky, průvodcovská činnost atd.) či doložením publikační činnosti v oboru nebo jiné odborné aktivity.

 • pokud se uchazeč hlásí se do navazujícího magisterského oboru dějiny křesťanského umění a absolvoval úspěšně bakalářské studium na KTF oboru dějiny křesťanského umění (včetně studia latiny – viz bonifikace), může být přijat bez přijímací zkoušky.

 • kontinuálně pokračuje do navazujícího magisterského studia dějin křesťanského umění a je absolventem bakalářského studijního oboru dějin křesťanského umění KTF UK, tj. který obhájil bakalářskou práci, složil bakalářské zkoušky a v rámci bakalářského studia úspěšně absolvoval předepsané kurzy latiny.Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek podává uchazeč v řádném termínu spolu s obvyklou přihláškou ke studiu a příslušnou požadovanou dokumentací. Žádost musí být písemná, zdůvodněná a řádně doložená (úředně ověřený výpis zkoušek a doklad o studiu).


O jejím kladném či záporném vyřízení rozhodne děkan fakulty nebo proděkan pro studium. Každá žádost je posuzována individuálně a proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat k děkanovi UK KTF do 30 dnů po převzetí, nejpozději však v den konání 1. kola řádného termínu přijímací zkoušky. Uchazeč, jehož žádosti nebude vyhověno, bude pozván k přijímací zkoušce.


Místo podání přihlášky:
Katolická teologická fakulta UK


Studijní oddělení


Thákurova 3


160 00 Praha 6


Administrativní poplatek:


550,- Kč při podání přihlášky pouze na tištěném formuláři;


450,-Kč při podání elektronickou formou


Komerční banka:


účet č. 32 034 061/0100


variabilní symbol pro složenky: 022


variabilní symbol pro banku: 022Termín podání přihlášky: 31. července 20073. Informace pro bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, na které uchazeč označí vybraný cizí jazyk pro část písemného testu. Vybírat může z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština a italština. K přihlášce doloží ostatní dokumenty (viz výše bod 1)

a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Toto osvědčení je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od určeného kněze pracujícího na fakultě.


Přijímací zkouška je dvoukolová: první kolo je písemný test, druhé kolo ústní pohovor. Za písemný test je možno získat max. 50 bodů. Do druhého kola postupuje každý, kdo v prvním získá alespoň 25 bodů. Druhé kolo je pohovor o předpokladech ke studiu a obsahu přečtené literatury, za který je možno získat max. 30 bodů.


Vznik nároku na bonifikaci (srov. níže bonifikace) sleduje studijní oddělení fakulty

a jména uchazečů, kterých se bonifikace týká, jsou zveřejněna na úřední desce fakulty. Proti nepřiznání bonifikace je možné podat podnět k děkanovi fakulty nejpozději v den konání přijímací zkoušky.


a) Písemný test (max. 50 bodů):


Po přečtení obsáhlejšího textu deklaruje uchazeč odpověďmi na otázky porozumění textu, schopnost práce s odborným textem a základní znalosti (viz doporučená literatura). Po české části testu bude následovat text ve vybraném cizím jazyce, který bude tematicky navazovat na předchozí český text. Přeložením některých slov a odpovědí na otázky deklaruje uchazeč porozumění cizímu jazyku i významu textu. Uchazeč si může přinést slovník.


Doporučená literatura:


Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999


Vyznání víry, katechismus Německé biskupské konference – 1. díl, Teologická fakulta Jihočeské univerzity : České Budějovice, 2. vyd. 2006


Život z víry, katechismus Německé biskupské konference – 2. díl, Teologická fakulta Jihočeské univerzity : České Budějovice, 2. vyd. 2006


Místo uvedených dvou dílů katechismu Německé biskupské konference je možné zvolit jiný katechismus nebo jinou literaturu uvádějící do víry a života katolické církve.


b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):


Komise prověří kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předloží dva seznamy přečtené literatury z teologie

a příbuzných oborů:


I. literatura odborná (teologie, filozofie, církevní dějiny apod.),


II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).


Komise posoudí předložený seznam literatury, pohovoří s uchazečem alespoň

o dvou titulech a o jeho motivaci a předpokladech ke studiu.


Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 51 bodů.


c) Bonifikace:


· Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, je přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.


· Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.


Řádný termín přijímacích zkoušek: 3. září 2007


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 10. září 2007
5. Informace o navazujícím magisterském studijním programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského uměníDo stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní požadované dokumenty (absolventi bakalářského oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK nemusejí k přihlášce přikládat: ověřenou kopii maturitního vysvědčení ani bakalářského diplomu a životopis). Pokud chce uplatnit bonifikaci, podá písemnou žádost (srov. níže bonifikace), doklad o znalosti latinského jazyka na úrovni 4 semestrů latiny na KTF UK (morfologie a syntax). Kdo tento doklad nemůže předložit, musí skládat v rámci přijímací zkoušky zkoušku z latiny na této úrovni (viz 1. kolo přijímacích zkoušek)a) První kolo - písemný test se skládá ze dvou částí:


1. Ze základů latinského jazyka (morfologie, syntax) na úrovni znalosti dosažené

v rámci bakalářského studijního oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK (max. 20 bodů)


2. Ze znalostí dějin českého, evropského a světového umění, křesťanské ikonografie a církevních dějin na úrovni bakalářského studijního oboru dějin křesťanského umění KTF UK.
Testem všeobecných znalostí budou zjištěny základní předpoklady uchazeče

k magisterskému studiu. Test obsahuje 3 části:


 • znalostní (max. 10 bodů) – otázky z církevních a obecných dějin včetně hagiografie; z propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce

  a osobnosti, styly apod.); z metodologie a historiografie dějin umění volba odpovědi ze tří variant, z nichž pouze jedna je vždy správná.

 • prověření schopnosti vizuálního vnímání (max. 10 bodů): orientační nákres konkrétních kompozičních a ikonografických schémat základních děl (např. kompoziční a ikonografické schéma známého konkrétního obrazu či půdorysu významné stavby).

 • prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 10 bodů) formou určování 10 uměleckých děl (určení autora, námětu díla, stylového zařazení

  a datace) od raně křesťanské doby po současnost.Doporučená literatura:


BALEKA, J. Výkladový slovník dějin umění. Praha


BECKWITH, J. Early Medieval Art., New York, 1992.


BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK, J. Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991


Dějiny českého výtvarného umění I/1,2, II/1,2, III/1,2, IV/1,2 (kol. autorů). Praha: Academia,1984 sq.


HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha : Academia, 1984 (1989)


HEROUT, J. Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů. Praha : Orbis, 1972


HONNEF, RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ, Umění 20. století. Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha : Slovart, 2005


HOŘEJŠÍ, J., KRČÁLOVÁ, J., NEUMANN , J. POCHE, E., VACKOVÁ, J. Kunst der Renaissance in Böhmen, Praha,1979


CHADRABA, R. (ed.). Kapitoly z českého dějepisu umění, 1,2. Praha, 1986-87


KRÁSA, J., České iluminované rukopisy 13.-16.století, Praha 1990


KROUPA, J. Školy dějin umění – metodologie dějin umění. Brno, 2000


LAHODA, Vojtěch (ed.). Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha, 1998


LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988


LYNTON, N. Umění 19. a 20. století. Praha : Artia, 1981


MARTINDALE, A. Gothic art. New York, 1994


MATĚJČEK, A. Dějiny umění v obrysech, Praha : Melantrich, 1951


MERELL, J. Malý bohovědný slovník. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1963


DE MICHELI, M. Umělecké avantgardy 20. století, Praha : SNKLU, 1964


POCHE, E. a kol. Praha na úsvitu nových dějin. Praha, 1988


ROLF, T. Die Kunst des Barocks. Köln, 1997


RYNEŠ, V. Atributy světců. Roztoky : Oblastní muzeum, 1969


STUDENÝ, J. Křesťanské symboly. Olomouc : (s.n.), 1992


SYROVÝ, B. Architektura. Naučný slovník. Praha : SNTL, 1961


WITTLICH, P. Literatura k dějinám umění – vývojový přehled. Praha, 1992


WITTLICH, Petr. Umění a život. Doba secese. Praha, 1987


SWOBODA, K. M., BACHMANN, E., HUBALA, E., FILITZH, H., NEUMANN, E. Barock in Böhmen. München 1964
Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 20 bodů.

b) Druhé kolo - ústní zkouška (max. 50 bodů)V ústním pohovoru je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. Uchazeč předloží též svou bakalářskou práci. Pohovor se zaměří na uchazečovu představu o specializaci v rámci magisterského studia, event. o tématu magisterské práce.


Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.

Bonifikace: • U uchazečů z  bakalářského oboru Dějiny křesťanského umění KTF UK lze od testu odborných znalostí i ústní zkoušky upustit, pokud úspěšně absolvovali bakalářské studium.

 • Absolvent bakalářského studijního oboru Dějiny křesťanského umění KTF UK, který složil během bakalářského studia zápočty z latinského jazyka, nemusí psát příslušný test a je mu uznán plný počet bodů (20 bodů). Tato bonifikace platí i pro studenty, kteří doloží ze svého předchozího vysokoškolského studia znalosti latiny na stejné úrovni.Řádný termín přijímacích zkoušek: 7. září 2007 (1. i 2. kolo)


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 14. září 2007 (1. i 2. kolo)5. Informace pro navazující magisterský studijní program teologie, obor náboženské nauky


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1), výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním oddělením

a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Toto osvědčení je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od určeného kněze pracujícího na fakultě.


Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat: ověřenou kopii maturitního vysvědčení, doklad o absolvování studia na VOŠ nebo VŠ, životopis a  osvědčení o mravní bezúhonnosti. Pokud chce uplatnit bonifikaci, podá písemnou žádost (srov. níže bonifikace).


Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; rozsah požadovaných znalostí odpovídá bakalářské státní závěrečné zkoušce oboru náboženské nauky na KTF UK (viz okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce – zde je uvedena i literatura). Komise vyzkouší uchazeče v oblasti:


· systematické teologie (max. 30 bodů): fundamentální teologie, dogmatická teologie, spirituální teologie, morální teologie, vždy s podkladem ve znalosti Písma svatého


· teologie a teorie církevní praxe (max. 30 bodů): pastorální teologie, liturgika, pedagogika, základy psychologie


· bakalářské práce (uchazeč předloží kopii své bakalářské práce), motivace, jazykových znalostí (max. 40 bodů).


Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 60 bodů.
Řádný termín přijímacích zkoušek: 3. září 2007


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 10. září 20076. Informace pro magisterský studijní program teologie, obor katolická teologie


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, na které uchazeč označí vybraný cizí jazyk pro část písemného testu. Vybírat může z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština a italština. K přihlášce doloží ostatní dokumenty (viz výše bod 1)

a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).


Přijímací zkouška je dvoukolová: první kolo je písemný test, druhé kolo ústní pohovor. Za písemný test je možno získat max. 50 bodů. Do druhého kola postupuje každý, kdo v prvním získá alespoň 30 bodů. Druhé kolo je pohovor o předpokladech ke studiu a obsahu přečtené literatury, za který je možno získat max. 30 bodů.


Vznik nároku na bonifikaci (srov. níže bonifikace) sleduje studijní oddělení fakulty

a jména uchazečů, kterých se bonifikace týká, jsou zveřejněna na úřední desce fakulty. Proti nepřiznání bonifikace je možné podat podnět k děkanovi fakulty nejpozději v den konání přijímací zkoušky.


a) Písemný test (max. 50 bodů):


Po přečtení obsáhlejšího textu deklaruje uchazeč odpověďmi na otázky porozumění textu, schopnost práce s odborným textem a základní znalosti (viz doporučená literatura). Po české části testu bude následovat text ve vybraném cizím jazyce, který bude tematicky navazovat na předchozí český text. Přeložením některých slov a odpovědí na otázky deklaruje uchazeč porozumění cizímu jazyku i významu textu. Uchazeč si může přinést slovník.


Doporučená literatura:


Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999


Vyznání víry, katechismus Německé biskupské konference – 1. díl, Teologická fakulta Jihočeské univerzity : České Budějovice, 2. vyd. 2006


Život z víry, katechismus Německé biskupské konference – 2. díl, Teologická fakulta Jihočeské univerzity : České Budějovice, 2. vyd. 2006


Místo uvedených dvou dílů katechismu Německé biskupské konference je možné zvolit jiný katechismus nebo jinou literaturu uvádějící do víry a života katolické církve.
b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):


Komise prověří kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předloží dva seznamy přečtené literatury z teologie

a příbuzných oborů:


I. literatura odborná (teologie, filozofie, církevní dějiny apod.),


II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).


Komise posoudí předložený seznam literatury, pohovoří s uchazečem alespoň

o dvou titulech a o jeho motivaci a předpokladech ke studiu.


Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 51 bodů.
c) Bonifikace:


· Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, je přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.


· Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.


Řádný termín přijímacích zkoušek:  3. září 2007


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 10. září 2007
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám