OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2007 Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2007 Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení
Č.j. 837/07                                                                                          V Praze dne 25. dubna 2007OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2007 Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízeníčl. 1

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 46 odst. 5 a v souladu s Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze, čl. 6 stanovuji, že
1) Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky k této zkoušce a s konáním této zkoušky podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK činí 5.500 Kč.


2) Administrativní náklady podle čl. 3, odst. 6 Rigorózního řádu UK se stanovují v paušální výši 500 Kč.


3) Výše náhrady nákladů spojených s používáním informačních technologií (nevztahuje se na tisk a kopírování) a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku se stanovují ve výši 3.000 Kč za každých započatých 12 měsíců počítaných ode dne, kdy nabídku služeb přijal. Nabídku služeb uchazeč přijímá dnem zaplacení stanovené částky.


čl. 2

Způsob úhrady:


a) příkazem k úhradě na účet č. 32034 061 / 0100 Komerční banka Praha 6, konstantní symbol 379, variabilní symbol 333, specifický symbol prvních šest číslic rodného čísla,


b) nebo složenkou na účet č. 32034 061 / 0100 Komerční banka Praha 6, konstantní symbol 379, variabilní symbol 333, zaplacení prokáže předložením dokladu,


c) nebo v hotovosti na Ekonomickém oddělení fakulty.
Zaplacení poplatku prokazuje uchazeč tím, že k přihlášce přiloží kopii příkazu k úhradě, ústřižek složenky nebo pokladní doklad.čl. 3

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.                                                                                              Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                      děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám