Islám v českých zemích


Vyhlášení


Č.j.: 1195/07                                                                                         V Praze dne 9. května 2007






Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Islám v českých zemích




Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Islám v českých zemích“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:





1. Program celoživotního vzdělávání „Islám v českých zemích“ - č. kurzu 111“ (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).




2. Program je koncipován jako doplňující studium orientované na výkon povolání. Umožňuje absolventům získat kvalifikaci a zvýšení informovanosti v oblasti řešení problematik spojených s migrační politikou a přítomností muslimské komunity v českých zemích.



3. Kurz je také vhodný pro pedagogy působící ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (občanský a společenskovědní základ) se zaměřením na témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP.



4. Program je určen uchazečům s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním.



5. Uchazeč podává přihlášku na přiloženém formuláři do 30.9.2007 elektronickou formou na emailovou adresu nebo na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Hana Knoppová, Thákurova 3, Praha 6, 160 00.



6. Program je uskutečňován prezenční formou v přednáškových blocích dle plánu výuky. Celkový počet učebních hodin: 14



10. 10. 2007


Přítomnost muslimů v současné české


společnosti


Prof. PhDr. L. Kropáček





17. 10. 2007


Dějiny islámu        


Prof. PhDr. L. Kropáček





31. 10. 2007


Islám a kultura      


Prof. PhDr. Z. Lehmannová, Ing. Y. Šabacká





7. 11. 2007


Islám a fundamentalismus


Doc. P. Hošek ThD., RNDr. V. Sáňka





21. 11. 2007


Lidská práva v islámu       


Prof. M. Borrmans (Lyon)





28. 11. 2007


Islám a křesťanství – náboženská identita  


Prof. V. Cottini (Řím)





5. 12. 2007


Možnosti dialogu – „Vzájemné obavy anebo společné cíle?“


panelová diskuse se zástupci české politické scény





7. Doba konání: říjen-prosinec 2007



8. Čas konání: 14:00 – 15:30 hod.



9. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6, multimediální učebna P8)



10. Garant programu: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann



11. Minimální počet platících účastníků: 25.



12. Absolventům kurzu vydá Univerzita Karlova v Praze osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání, akreditované MŠMT.



13. Poplatek za celý kurz je stanoven na 3.800,- Kč za jednoho účastníka. V případě odůvodněné žádosti může garant kurzu schválit slevu z poplatku. Pro identifikaci plátce uveďte prvních šest číslic Vašeho rodného čísla jako variabilní symbol. Poplatek musí být uhrazen před účastí na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. V případě, že bude poplatek za kurz hradit zaměstnavatel, vystaví Vám fakulta fakturu. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.



prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                     děkan



Přihláška, plakát, pozvánka


Přihláška Plakát Pozvánka



Kontakt



220 181 269

Po - Čt 8:30 - 16:00



Poslední změna: 6. listopad 2014 21:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty



Jak k nám