OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2007 Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky (12. 6. 2007)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2007 Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky


Č.j. 1396/07                                                                                        V Praze dne 12. června 2007


OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2007 Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky


čl. 1 Technika KTF UK

Fakultní informační, komunikační a multimediální technika, ať už vlastní, pronajatá či svěřená (dále jen ICT) slouží k plnění úkolů vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, jakož i doplňkové činnosti.


čl. 2 Bezpečnost ICT

Řešení zabezpečení jednotlivých částí ICT budou popsána v přílohách vydávaných tajemníkem nebo správcem sítě. Pokyny v těchto přílohách jsou pro všechny uživatele závazné.


Ochrana majetku před krádeží a poškozením je zabezpečena kamerovým systémem průmyslové televize (CCTV), elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS) a případně dozorem.


Ochrana softwarového vybavení ICT a počítačové sítě je mimo jiné zabezpečena antivirovým programem, antispamovým filtrem, dále tzv. firewallem, diferencovanými uživatelskými právy a neanonymním přístupem (pro přístup k ICT je vyžadováno jméno/heslo).


čl. 3 Správa ICT

Správu ICT reprezentují osoby pověřené správou a údržbou ICT (dále jen správce sítě). Správa ICT sídlí v kanceláři správce sítě. Správu ICT je možné vyrozumět ústně (na místě, telefonicky) nebo písemně (dopis ve schránce u dveří kanceláře správce sítě, elektronickou poštou) viz kontakty uvedené u dveří kanceláře správce sítě.


čl. 4 Prostory vybavené ICT

Každá místnost nebo jiná prostora v budově fakulty, která je vybavená ICT, podléhá tomuto Řádu, nevyjímaje techniku svěřenou do osobního užívání zaměstnancům, brigádníkům, doktorandům, studentům nebo dalším osobám.


čl. 5 Užívání ICT

Každá část ICT vždy podléhá společným pravidlům popsaných v tomto Řádu a spolu s nimi také pravidlům či pokynům specifickým pro dané zařízení, technologii a/nebo místnost. Specifická pravidla jsou popsána v příslušných Opatřeních děkana, řádech, pokynech nebo v příslušných návodech k užívání.


čl. 6  Uživatelé ICT

Jako uživatel ICT  (dále jen uživatel) je chápán každý, kdo přichází do styku s ICT podléhající čl. 1 a čl. 4 tohoto Řádu.


čl. 7 Povinnosti uživatelů

Uživatel je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto Řádu, dále je povinen se řídit všemi souvisejícími specifickými pravidly popsanými v patřičných dokumentech a v neposlední řadě je povinen dbát pokynů správce sítě a nadřízených osob.


Uživatel je povinen hlásit bez zbytečného odkladu veškeré zjištěné závady, případně nefunkčnost zařízení, správci sítě některým ze způsobů popsaných ve čl. 3 tohoto Řádu.


Uživatel je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Zejména nesmí zasahovat za elektrického zapojení zařízení, manipulovat se zařízeními jinak, než je povoleno v návodu, zařízení rozebírat nebo přenášet s výjimkou případů, kdy je těmito úkony přímo pověřen a zároveň splňuje příslušná ustanovení (např. Vyhláška 50 Sb.)čl. 8 Závěrečná ustanovení

Za nedodržování Řádů a souvisejících dokumentů hrozí adekvátní postih odpovídající závažnosti přestupku.

Toto opatření děkana nabývá okamžité platnosti a účinnosti.                                                                                              Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                      děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám