Celoživotní vzdělávání - jáhenský pastorační rok 2008


Celoživotní vzdělávání – program „Jáhenský pastorační rok“


Č.j.: 1527/07                                                                                      V Praze dne 22. června 2007Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Jáhenský pastorační rok“

Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Jáhenský rok“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Jáhenský pastorační rok“ – č. kurzu 106 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Program je koncipován jako jednoroční vzdělávací cyklus pro získání dalších odborností pro jáhny (resp. absolventy KTF UK), kteří jsou ustanoveni do pastorační práce ve farnostech.


3. Program je uskutečňován prezenční formou jednou za měsíc (obvykle od pondělí 8:30 do úterý 12:00) a každý blok zahrnuje tři čtyřhodinová témata. Jednotlivá témata jsou uvedena v příloze; harmonogram i obsah témat může být změněn – zvláště na přání účastníků.


4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 21. září 2007. K přihlášce je nutné doložit souhlas ordináře nebo příslušného biskupského vikáře pro pastoraci. Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě počtu přihlášek menších než 5.


5. Termíny výuky:


1.8. - 9. října 20074.7. - 8. ledna 20082.5. -6.listopadu 20075.4. - 5. února 20083.3. -4. prosince 20076.3. - 4. března 2008
7.5. - 6. května 2008
6. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: Ing. Aleš Opatrný, Th.D.


 


7. Program je zakončen ústní zkouškou a vydáním osvědčení. Ke zkoušce se může přihlásit pouze ten, kdo se účastnil alespoň 2/3 tématických bloků.
8. Poplatek za celý kurz je stanoven na 6 100,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před účastí na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Pro identifikaci plátce uveďte prvních šest čísel rodného čísla variabilní symbol.  Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan
Kontakt

studijní oddělení


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám