Celoživotní vzdělávání – program Angličtina


Celoživotní vzdělávání – program „Angličtina“
Č.j.: 1515/07                                                                                      V Praze dne 22. června 2007


Věc: Celoživotní vzdělávání – programAngličtina“
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Angličtina“ a stanovuji tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Angličtina“ – č. kurzu 109 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Program je koncipován jako dvousemestrální výuka angličtiny (obecný jazyk) pro studenty KTF UK.


3. Program je uskutečňován prezenční formou jednou za týden (1x2 vyučovací hodiny týdně). Přesný rozvrh bude zveřejněn v rámci fakultních rozvrhů.


4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 21. září 2007. Součástí přihlášky je doklad o zaplacení poplatku dle odst. 6.


5. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: PhDr. Milan Buben.


6. Poplatek za celý kurz je stanoven na 3.500,- Kč za jednoho účastníka.


Poplatek můžete uhradit v hotovosti na Ekonomickém oddělení fakulty nebo převodem na účet č. 32034 061 / 0100. Pro identifikaci plátce uveďte jako variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla a jako specifický symbol č. kurzu 109.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan
Přihláška

PřihláškaKontakt

studijní oddělení


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám