Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 14.12.2006

Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 14.12.2006


Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 14.12.2006
Přítomni: prof. PhDr. Ludvík Armbruster; Mons. František Radkovský; Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada; prof. Pavel Ambros, Th.D. SJ; Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.; doc. Petr Chalupa, Th.D.; Dr. Jiří Kašný, Th.D. SDB;  Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.; prof. Dr. Albert-Peter Rethmann;  doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Nepřítomni – omluveni: Mons. ThLic. Dominik Duka OP; prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.; prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.; prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan; prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.Hosté: PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro vědu; Mgr. Petr Šimůnek, tajemník;  


Dr. Marcela Hohlová, oddělení pro vědu
Program:
      1. Schválení programu


      2. Schválení zápisu ze zasedání VR KTF UK dne 26.5.2006


      3. Aktuální informace o KTF UK


      4. Schválení předsedy a členů zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky


      5. Projednání „Dlouhodobého záměru Katolické teologické fakulty UK v Praze“


      6. Schválení nového volitelného předmětu „Dějiny církevní a světské titulatury“


      7. Příprava akreditace habilitačního řízení oboru „katolická teologie“


      8. Různé
Zasedání zahájil ve 14.00 hod. předseda vědecké rady KTF UK prof. PhDr. Ludvík Armbruster.
1. Schválení programuVR KTF UK schválila program zasedání.


9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)Ve 14.15 hod. se dostavil Mons. František Radkovský.
2. Schválení zápisu ze zasedání VR KTF UK dne 26.5.2006VR KTF UK schválila zápis ze zasedání dne 26.5.2006.


10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)
3. Aktuální informace o KTF UKPředseda VR KTF UK prof. PhDr. Ludvík Armbruster informoval členy VR o aktuálním dění na Katolické teologické fakultě UK.
VR KTF UK vzala informace prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera na vědomí.
Předseda VR KTF UK prof. PhDr. Ludvík Armbruster pověřil proděkana po vědu, PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D., řízením jednání.
                       4. Schválení předsedy a členů zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky


VR KTF UK schválila předsedu a členy zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky.


10 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se)
5. Projednání „Dlouhodobého záměru Katolické teologické fakulty UK v Praze“
VR KTF UK projednala „Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty UK v Praze“. Věcné a formální připomínky doc. Petra Chalupy, Th.D. a dalších členů VR budou adresovány přímo proděkanovi  pro rozvoj, Ing. ThLic. Aleši Opatrnému, Th.D.  6. Schválení nového volitelného předmětu „Dějiny církevní a světské titulatury“
VR KTF UK schválila za předpokladu upřesnění názvu a formy výuky zavedení nového volitelného předmětu „Dějiny církevní a světské titulatury“


8 (pro) : 0 (proti) : 2 (zdrželi se)
7. Příprava akreditace habilitačního řízení oboru „katolická teologie“
VR KTF UK vzala na vědomí informace proděkana pro vědu, PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D., o přípravě akreditace habilitačního řízení oboru „katolická teologie“. Podklady budou předloženy VR KTF UK na jarním zasedání 2007.
8. RůznéTermín příštího zasedání VR KTF UK: 25.5. 2007 od 13.00 hod. v budově KTF UK.Předseda VR KTF UK  prof. PhDr. Ludvík Armbruster ukončil zasedání v 15.00 hod.                                                                                              prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                        děkan
Zapsala: Dr. oec. Marcela Hohlová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: