CZV - Kněžská formace 2005


Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Kněžská formace“

Č.j. 672/04

V Praze dne 13. října 2004


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Kněžská formace“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:


 1. Program celoživotního vzdělávání „Kněžská formace“ – č. kurzu 107 (dále jen „pro-gram“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).

 2. Program je koncipován jako tříletý vzdělávací cyklus (s možností nastoupit začátkem každého kalendářního roku) v rámci celoživotní vzdělávání kněží pro získání dalších od-borností s prvky supervize dosavadní pastorační praxe.

 3. Program je uskutečňován prezenční formou a předpokládá tři setkání v roce, každé setká-ní trvá tři a půl dne (obvykle od pondělí 8:30 do čtvrtka 12:00). Jednotlivá témata jsou uvedena v příloze; harmonogram i obsah témat může být změněn – zvláště na přání účastníků.

 4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 15. prosince 2004. K přihlášce je nutné doložit souhlas ordináře nebo příslušného biskupského vikáře pro pastoraci. Tento souhlas lze také doložit kopií ustanovení k pastorační činnosti.

 5. Termíny výuky v roce 2005 (termíny v následujících letech budou zveřejněny):

  1. 17. – 20. ledna 2005

  2. 13. – 16. června 2005

  3. 12. – 15. září 2005

 6. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

 7. Program je zakončen kolokviem a společným hodnocením.

 8. Poplatek za kurz je stanoven na 2 000,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před účastní na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Při ne-účasti na kurzu se poplatek nevrací.

prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan

Příloha 1: Témata programu CŽV „Kněžská formace“

Na každém setkání bude prezentováno obsáhleji teologické téma z oborů:

 1. dogmatická teologie

 2. biblistika

 3. teologická etika

Tato struktura se bude opakovat v každém roce tříletého programu.


K obsáhlejšímu teologickému tématu budou přidány přednášky a diskuse postupně z těchto oblastí:

 1. psychologie, psychiatrie, pastorace

 2. manželské a rodinné poradenství

 3. životní ztráty a vyrovnání se s nimi

 4. homiletika

 5. doprovázení a řízení spolupracovníků ve farnosti

 6. charita a péče o chudé

 7. media: práce v nich a spolupráce s nimi

 8. fundraising, projekty, účetnictví

 9. sekty a jiná podobná uskupení

 10. ochrana památek

 11. křesťanské umění současnosti

 12. zpovědní praxe

 13. vybrané otázky z liturgiky

 14. metody evangelizace

 15. krizová intervence

 16. etika konfliktních situací


Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: