Jmenování komise pro výběrové řízení na dvě místa asistentů v oboru dějiny novověkého a novodobého umění

Jmenování komise pro výběrové řízení na dvě místa asistentů v oboru dějiny novověkého a novodobého umění
Č.j. 2090/07                                                                                              V Praze dne 19. 9. 2007
Jmenování komise pro výběrové řízení na dvě místa asistentů v oboru dějiny novověkého a novodobého umění

Podle čl. 3 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze jmenuji komisi pro výběrové řízení na dvě místa asistentů v oboru dějiny novověkého a novodobého umění na Ústavu dějin křesťanského umění v tomto složení:

Předseda komise:Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.Členové komise:Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt


Mgr. Petr Šimůnek


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Poučení:


1. Výběrové řízení bylo zveřejněno na úřední desce fakulty a dne 28. 8. 2007 v Katolickém týdeníku.


2. Předseda je členem komise; svolává její zasedání.


3. Podle vlastního uvážení komise může pozvat uchazeče k pohovoru a může uchazeče vyzvat k uskutečnění veřejné přednášky na fakultě.


4. Lhůta pro podání přihlášek uplyne 27. 9. 2007. Komise provede nejpozději do 8. 11. 2007 na podkladě shromážděného materiálu hodnocení uchazečů.


5. Komise se usnáší formou tajného hlasování; usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů komise. Každý člen komise má jeden hlas.


6. O svém jednání a jeho výsledku pořídí komise zápis. Součástí zápisu je i stanovení pořadí uchazečů včetně odůvodnění. Zápis podepíše předseda a další členové komise; pokud některý z nich má výhrady proti průběhu výběrového řízení nebo jeho výsledku, připojí je k podpisu.


7. Komise může své jednání uzavřít i zjištěním, že někteří nebo všichni uchazeči nejsou na obsazované místo vhodní. Tento závěr a jeho odůvodnění jsou součástí zápisu.


8. Výsledky jednání předloží předseda komise pro výběrové řízení děkanovi.

                                                                                              Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                      děkan
Přílohy:


Vyhlášení výběrového řízení na dvě místa asistentů v oboru dějiny novověkého a novodobého umění


členům komise


Ekonomickému oddělení


úřední deska
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám