CZV - Katechetický kurz 2005


Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Katechetický kurz“

Č.j.524/05

V Praze dne 24. února 2005


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji „Katechetický kurz“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání: 1. Program celoživotního vzdělávání „Katechetický kurz“ – č. kurzu 108 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“) ve spolupráci s Arcidiecézním katechetickým střediskem Arcibiskupství pražského (dále jen ADKS).

 2. Program je koncipován jako dvouletý vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí pro katechety a učitele náboženství se zaměřením na starší školní věk, mládež a dospělé.

 3. Program je uskutečňován prezenční formou v sobotu, obvykle jednou za 14 dní od 9:00 do 16:00.

 4. Účastníci programu jsou přijímáni na základě podané přihlášky a úspěšného složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška bude ve dvou rovnocenných termínech: 18. června 2005 a 3. září 2005.

 5. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 15. května 2005 (pro termín zkoušky 18.6.2005) nebo do 15. srpna 2005 (pro termín zkoušky 3.9.2005). Součástí přihlášky je doporučení duchovního správce farnosti. Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě počtu přihlášek menších než 25.

 6. K přihlášce uchazeč doloží:

    a. 

  kopii maturitního vysvědčení (nemusí být ověřená)

    b. 

  potvrzení o přijetí křtu a biřmování.

    c. 

  doporučení místního faráře (viz příloha)

 7. Na základě řádně podané přihlášky je zájemce pozván k přijímací zkoušce nejpozději 10 dní před jejím konáním.

 8. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí: písemný test a ústní pohovor. Obsahem přijímací zkoušky (obou částí) jsou základní znalosti na úrovni Katechismu katolické církve a orientace v životě katolické církve. Přijati budou všichni zájemci, kteří splňují požadované předpoklady ke studiu.

 9. Termíny výuky budou vyhlášeny zvláštním harmonogramem na začátku září 2005, výuka se koná v sídle fakulty (Thákurova 3, Praha 6) a garantem programu jsou: Bc. Dan Pikálek (ADKS) a Dr. Vojtěch Eliáš (fakulta).

 10. Program je úspěšně zakončen účastí na minimálně 75% výuky a splněním všech studijních povinností (semináře, úkoly, testy, zkoušky) v řádných termínech.

 11. Po úspěšném zakončení bude vydáno osvědčení, které je součástí odborné kvalifikace učitele náboženství ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (§14, písm. c).

 12. Poplatek za jeden rok je stanoven na 3 900,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení, a to  nejpozději v den konání 1. setkání příslušného ak. roku.  Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: