Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008/09


Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008/09


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA


Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou

teologickou fakultu

v akademickém roce 2008/09
 • bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky)

 • bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky)

 • navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky)

 • navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia 2 roky)

 • magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let)Pro bližší informace o těchto programech viz www.ktf.cuni.cz.


Informace pro zdravotně postižené uchazeče UK viz www.ipc.cuni.cz/s_handicapem.


Přihlášku ke studiu v elektronické podobě lze nalézt na www.ktf.cuni.cz.

1. Obecné informace o přijímacím řízeníV souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.


Přihlášky ke studiu přijímá Studijní oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává buď v elektronické formě, nebo na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná a podepsaná. Podává-li uchazeč přihlášku přes internet, je třeba, aby vytištěnou a sešitou přihlášku zaslal se svým podpisem a přílohami poštou. Na přihlášku není potřeba opisovat známky z vysvědčení střední školy (tyto známky nemají žádný vliv na přijímací řízení). K přihlášce se pevně připojí originál příkazu,

kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za

následek vyřazení z přijímacího řízení. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.


K přihlášce je třeba přiložit:


· originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení (poslední díl poštovní poukázky, příkaz k úhradě v bance nebo příjmový doklad pokladny KTF UK)


· pokud již uchazeč dokončil středoškolské vzdělání přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení u bakalářského a pětiletého magisterského studijního oboru, v případě cizinců (s výjimkou absolventů slovenských středních nebo vysokých škol) musí být tyto doklady nostrifikovány. U navazujících magisterských studijních oborů, pokud již uchazeč dokončil vysokoškolské vzdělání, přiloží ověřenou kopii diplomu (dokladů) o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ; v případě cizinců (s výjimkou absolventů slovenských středních nebo vysokých škol) musí být tyto doklady nostrifikovány. V případě, že uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání nejpozději do 30. září 2008;


· doklad o znalosti českého jazyka (kdo nevykonal maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny);


· stručný životopis;


· osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1. 9. 2007 (neplatí pro studijní obor Dějiny křesťanského umění)


2. Přijetí bez přijímací zkoušky


Ke studiu může být bez přijímací zkoušky přijat pouze ten uchazeč, který o to požádá a splňuje obecné podmínky pro přijetí a alespoň jednu z následujících podmínek:


· je v době podání žádosti řádným studentem některé z teologických fakult nebo během posledních pěti let studoval vysokou školu ve stejném nebo obdobném programu a stupni a hlásí se do bakalářského studijního oboru Teologické nauky, nebo magisterského studijního oboru Katolická teologie;


· hlásí se do bakalářského studijního oboru Teologické nauky a v době podání žádosti absolvoval nejméně čtyři semestrální kurzy shodné nebo obdobné

s povinnými kurzy programu (např. na církevní VOŠ), do kterého se hlásí, a získal nejméně ve dvou závěrečných atestacích hodnocení výborně nebo obdobná hodnocení;


· hlásí se do bakalářského studijního oboru Teologické nauky a vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky má do 2,0;


· pokračuje kontinuálně do navazujícího magisterského studijního oboru Teologické nauky, tj. absolvoval bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky na KTF UK, a úspěšně složil státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce;


· hlásí se do navazujícího magisterského oboru Teologické nauky a absolvoval bakalářský nebo magisterský studijní program, který je podobný programu Teologie, obor Teologické nauky na KTF UK;


· hlásí se do bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění, a v době podání žádosti studuje či absolvoval humanitní obor na vysoké škole s výborným studijním prospěchem (do 2,0), event. během minulých pěti let studoval ve stejném nebo obdobném programu, ale v době podání žádosti už není studentem vysoké školy, a řádně doloží ve své žádosti dlouhodobý hlubší zájem o dějiny umění či úspěšné působení v praxi nebo publikační činnost v oboru (např. působí v památkové péči, muzeu, galerii, v oblasti výtvarné kritiky, věnuje se průvodcovské činnosti nebo jiným odborným aktivitám, odborně publikuje). V případě nejasností či nedostatečného doložení práce v oboru bude uchazeč pozván k ústní části (tj. 2. kolu) přijímací zkoušky;


· hlásí se do navazujícího magisterského studijního oboru Dějiny křesťanského umění a kultury a absolvoval úspěšně bakalářské studium na KTF studijní obor Dějiny křesťanského umění (včetně studia latiny – viz bonifikace).


            Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek podává uchazeč v řádném termínu spolu s obvyklou přihláškou ke studiu a příslušnou požadovanou dokumentací. Žádost musí být písemná, zdůvodněná a řádně doložená (úředně ověřený výpis zkoušek a doklad o studiu).


O jejím kladném či záporném vyřízení rozhodne děkan fakulty nebo proděkan pro studium. Každá žádost je posuzována individuálně a proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat k děkanovi UK KTF do 30 dnů po převzetí, nejpozději však v den konání 1. kola řádného termínu přijímací zkoušky. Uchazeč, jehož žádosti nebude vyhověno, bude pozván k přijímací zkoušce.
Místo podání přihlášky:
Katolická teologická fakulta UK


Studijní oddělení


Thákurova 3


160 00 Praha 6Administrativní poplatek:


550,- Kč při podání přihlášky pouze na tištěném formuláři;


450,-Kč při podání elektronickou formou
Komerční banka:


účet č. 32 034 061/0100


variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla uchazeče


specifický symbol: 022

Termín podání přihlášky: 29. února 2008


3. Informace pro bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Osvědčení o mravní bezúhonnosti je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od určeného kněze pracujícího na fakultě. K přihlášce (nebo nejpozději k přijímacímu pohovoru) přiloží uchazeč seznam přečtené literatury z oboru (odborné a populárně naučné), který splňuje základní nároky bibliografického soupisu.


Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru. Pohovor se zaměřuje na předpoklady ke studiu (motivaci), všeobecný rozhled a obsah přečtené

odborné a populárně naučné literatury, jejíž seznam s patřičnými bibliografickými údaji uchazeč komisi předloží. Za pohovor je možné získat max. 60 bodů. Pro přijetí ke studiu je zapotřebí získat alespoň 41 bodů.


Výjimky:


· Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., může děkan na základě žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.


Řádný termín přijímacích zkoušek: 30. 5. 2008- 31. 5. 2008


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 7. 6. 2008
4. Informace o bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění


a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1.). Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo se skládá ze tří částí, druhé kolo je ústní pohovor.
a) První kolo


Vědomostním a talentovým testem budou zjištěny základní předpoklady uchazeče ke studiu. Test bude mít tři části:


1. Znalostní (max. 22 bodů) - otázky z církevních a obecných dějin, včetně základů hagiografie; propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly atd.); v této části si uchazeč zvolí jednu ze tří variant odpovědí (jedna vždy správná).


2. Prověření schopnosti prostorového vidění (max. 16 bodů) - nákresy architektonických článků (např. typy oken, portálů, střech atd.) a základních půdorysů (např. ideální plán kláštera, raně křesťanské baziliky, románské baziliky atd.).


3. Prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 22 bodů) formou promítání diapozitivů pěti uměleckých děl (určení autora, námětu díla, stylového zařazení a datace), počínaje raně křesťanským uměním až po současnost.


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 60. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 24 bodů.
b) Druhé kolo


Uchazeč absolvuje ústní pohovor (max. 40 bodů), v němž je prověřována 1. znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl (dle seznamu četby který si přinesl), 2. znalost památek regionu, v němž žije, 3. orientační znalost vývoje evropského a světového umění, 4.aktivní zájem o obor (doporučuje se např., aby uchazeč sebou přinesl písemné práce, které již v oboru vytvořil).


Maximální počet dosažitelných bodů ve druhém kole: 40. Celkový počet bodů je

stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.
Doporučená literatura:


BALEKA, J., Výkladový slovník dějin umění, Praha


BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991


Dějiny českého výtvarného umění I, II, III, IV (vždy 1,2), Praha: Academia 1984 sq.


HALL, J., Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Mladá fronta 1991


HEROUT, J., Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972


HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek, [Praha]: Tvorba 1994


MATĚJČEK, A., Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951


MERELL, J., Malý bohovědný slovník, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963


Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I,II, Praha: Academia 1995


PIJOAN, J., Dějiny umění 1-10, Praha: Odeon 1977nn


RYNEŠ, V., Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969


STUDENÝ, J., Křesťanské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992


SYROVÝ, B., Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL 1961
Maximální počet dosažitelných bodů celkem je 100. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří získali nejméně 60 bodů.


Bonifikace:


Uchazeč, který v prvním kole dosáhne 38 bodů a více, bude přijat bez ústní zkoušky.
Řádný termín přijímacích zkoušek:    1. kolo 2. 6. 2008


                                                                       2. kolo 4. 6. 2008 a 5. 6. 2008Náhradní termín přijímacích zkoušek: 23. 6. 2008
5. Informace o navazujícím magisterském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského uměníDo stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní požadované

dokumenty (absolventi bakalářského oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK nemusejí k přihlášce přikládat: ověřenou kopii maturitního vysvědčení ani bakalářského diplomu a životopis). Pokud chce uplatnit bonifikaci, podá písemnou žádost (srov. níže bonifikace), doklad o znalosti latinského jazyka na úrovni 4 semestrů latiny na KTF UK (morfologie a syntax). Kdo tento doklad nemůže předložit, musí

skládat v rámci přijímací zkoušky zkoušku z latiny na této úrovni (viz 1. kolo přijímacích zkoušek)


a) První kolo - písemný test se skládá ze dvou částí:


1. Ze základů latinského jazyka (morfologie, syntax) na úrovni znalosti dosažené v rámci bakalářského studijního oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK (max. 20 bodů)


2. Ze znalostí dějin českého, evropského a světového umění, křesťanské ikonografie a církevních dějin na úrovni bakalářského studijního oboru Dějin křesťanského umění KTF UK.
Testem všeobecných znalostí se zjišťují základní předpoklady uchazeče k magisterskému studiu. Test obsahuje 3 části:


 • znalostní (max. 10 bodů) – otázky z církevních a obecných dějin včetně hagiografie; z propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce

  a osobnosti, styly apod.); z metodologie a historiografie dějin umění volba

  odpovědi ze tří variant, z nichž pouze jedna je vždy správná.

 • prověření schopnosti vizuálního vnímání (max. 10 bodů): orientační nákres konkrétních kompozičních a ikonografických schémat základních děl (např. kompoziční a ikonografické schéma známého konkrétního obrazu či půdorysu významné stavby).

 • prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 10 bodů) formou

  určování 10 uměleckých děl (určení autora, námětu díla, stylového zařazení

  a datace) od raně křesťanské doby po současnost.Doporučená literatura:


BALEKA, J. Výkladový slovník dějin umění. Praha


BECKWITH, J. Early Medieval Art., New York, 1992.


BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK, J. Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991


Dějiny českého výtvarného umění I/1,2, II/1,2, III/1,2, IV/1,2 (kol. autorů). Praha: Academia,1984 sq.


HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha : Academia, 1984 (1989)


HEROUT, J. Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů. Praha : Orbis, 1972


HONNEF, RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ, Umění 20. století. Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha : Slovart, 2005


HOŘEJŠÍ, J., KRČÁLOVÁ, J., NEUMANN , J. POCHE, E., VACKOVÁ, J. Kunst der Renaissance in Böhmen, Praha,1979


CHADRABA, R. (ed.). Kapitoly z českého dějepisu umění, 1,2. Praha, 1986-87


KRÁSA, J., České iluminované rukopisy 13.-16.století, Praha 1990


KROUPA, J. Školy dějin umění – metodologie dějin umění. Brno, 2000


LAHODA, Vojtěch (ed.). Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha, 1998


LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988


LYNTON, N. Umění 19. a 20. století. Praha : Artia, 1981


MARTINDALE, A. Gothic art. New York, 1994


MATĚJČEK, A. Dějiny umění v obrysech, Praha : Melantrich, 1951


MERELL, J. Malý bohovědný slovník. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1963


DE MICHELI, M. Umělecké avantgardy 20. století, Praha : SNKLU, 1964


POCHE, E. a kol. Praha na úsvitu nových dějin. Praha, 1988


ROLF, T. Die Kunst des Barocks. Köln, 1997


RYNEŠ, V. Atributy světců. Roztoky : Oblastní muzeum, 1969


STUDENÝ, J. Křesťanské symboly. Olomouc : (s.n.), 1992


SYROVÝ, B. Architektura. Naučný slovník. Praha : SNTL, 1961


WITTLICH, P. Literatura k dějinám umění – vývojový přehled. Praha, 1992


WITTLICH, Petr. Umění a život. Doba secese. Praha, 1987


SWOBODA, K. M., BACHMANN, E., HUBALA, E., FILITZH, H., NEUMANN, E. Barock in Böhmen. München 1964
Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 20 bodů.
b) Druhé kolo - ústní zkouška (max. 50 bodů)


V ústním pohovoru je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. Uchazeč předloží též svou bakalářskou práci. Pohovor se zaměří na uchazečovu představu o specializaci v rámci magisterského studia, event. o tématu magisterské práce.


Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.
Bonifikace:


 • U uchazečů z  bakalářského oboru Dějiny křesťanského umění KTF UK lze od testu odborných znalostí i ústní zkoušky upustit, pokud úspěšně absolvovali bakalářské studium. Pokud úspěšně absolvovali i předepsané studium latinského jazyka, budou přijati bez přijímací zkoušky (viz Přijetí bez přijímací zkoušky).

 • Absolventům bakalářského studijního oboru, kteří se hlásí na navazující magisterský studijní obor Dějiny křesťanského umění a řádně doloží (úředně potvrzeným výpisem) ze svého předchozího vysokoškolského studia znalosti latiny na úrovni předepsané v rámci studia oboru na KTF UK, bude písemný test prominut a bude jim přiznán plný počet, tj. 20 bodů.Řádný termín přijímacích zkoušek: 16. 6. 2008Náhradní termín přijímacích zkoušek: 23. 6. 2008


6. Informace pro navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1), výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním oddělením

a osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Toto osvědčení je možno získat od duchovního, který uchazeče osobně zná, nebo od určeného kněze pracujícího na fakultě.


Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat: ověřenou

kopii maturitního vysvědčení, životopis a  osvědčení o mravní bezúhonnosti. Pokud chce uplatnit bonifikaci, podá písemnou žádost.


Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; rozsah požadovaných znalostí odpovídá bakalářské státní závěrečné zkoušce oboru teologické nauky na KTF UK (viz okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce – zde je uvedena i literatura). Komise vyzkouší uchazeče v oblasti:


· systematické teologie (max. 30 bodů): fundamentální teologie, dogmatická

teologie, spirituální teologie, morální teologie, vždy s podkladem ve znalosti Písma svatého


· teologie a teorie církevní praxe (max. 30 bodů): pastorální teologie, liturgika, pedagogika, základy psychologie


· bakalářské práce (uchazeč předloží kopii své bakalářské práce), motivace,

jazykových znalostí (max. 40 bodů).


Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 60 bodů.
Řádný termín přijímacích zkoušek: 21. 6. 2008


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 30. 6. 2008


7. Informace pro magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie


Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku. K přihlášce doloží ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kandidátům

kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený,

ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).


Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru. Pohovor se zaměřuje na předpoklady ke studiu (motivaci), všeobecný rozhled a obsah přečtené

odborné literatury, jejíž seznam s patřičnými bibliografickými údaji uchazeč komisi předloží. Za pohovor je možné získat max. 60 bodů. Pro přijetí ke studiu je zapotřebí získat alespoň 41 bodů.


Řádný termín přijímacího řízení:  4. 6. 2008


Náhradní termín přijímacího řízení: 21. 6. 2008
prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám