Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 26. června 2007

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 26. června 2007Prezenční listinaČlenové senátu:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Mgr. David Svoboda


Mgr. Daniel Feranc


Kateřina Trmačová
Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


doc. PhDr. Mireja Ryšková, Th.D., proděkanka pro studium


Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., proděkan pro rozvoj


Mgr. Petr ŠimůnekZahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 29. května 2007
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16.30 hod., přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Předsednictvo senátu navrhlo program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu    v akademickém roce 2008-2009 – dodatek


3. Rezignace Ladislava Buška na funkci studentského senátora


4. Různé

Návrh usnesení:


„AS KTF schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008-2009 – dodatek


3. Rezignace Ladislava Buška na funkci studentského senátora


4. Různé“Hlasování


Pro: 6, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 29. května 2007 byl rozeslán členům senátu.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 29. května 2007.“


Hlasování


Pro 6, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
            Pan děkan L. Armbruster informoval o tom, že byla podána žádost k soudu týkající se nadačního fondu.
            Proděkanka M. Ryšková ve stručnosti referovala o právě proběhlých příjímacích pohovorech a státních závěrečných zkouškách. Konstatovala, že definitivní počet přijatých studentů nám bude znám až po dalším kole přijímacího řízení.


           


Proděkan A. Opatrný podal informaci o menších technických komplikacích v SIS (studentský informační systém).
Rozprava


           


Do diskuze o zabezpečení SISu se zapojili M. Rakušanová, A. Opatrný a D. Feranc.
V průběhu rozpravy, v 16.40 hod.  odešel Mgr. Petr Šimůnek.2. Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu

           


            Proděkanka M. Ryšková požádala senát ještě před zasedáním  o vyjádření prostřednictvím e-mailu k doplňku ohledně  přijímacího řízení,  a to na dějiny umění do bakalářského studia. Jde o zjednodušení agendy na základě zkušeností z letošního roku. Věta, o kterou se jedná, zní:

*Bonifikace:* Uchazeč, který v prvním kole dosáhne 25 bodů a více, bude přijat bez ústní zkoušky.
Hlasování


Pro 6, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Usnesení:


„AS KTF UK schvaluje přijetí studenta bez ústní zkoušky, pokud v písemné části dosáhne 25 bodů“

3. Rezignace Ladislava Buška na  funkci studentského senátora
K bodu 4. uvedla předsedkyně senátu M. Rakušanová , že obdržela písemnou rezignaci


studentského senátora Ladislava Buška. Z tohoto důvodu byla stanovena doplňující volba na tento post. Určeny byly dny 26. a 27. 10. 2007. Dále byla ustanovena  volební komise – K. Trmačová (za studenty) a PhDr. J.Bartoň. (za vyučující).Hlasování


Pro 6, proti 0, zdrželi se 0


SchválenoUsnesení:


„AS KTF UK vyhlašuje doplňující volby na post studentského senátora na dny 26. a 27. 10.2007. Byla ustanovena volební komise K. Trmačová a J. Bartoň.“
Hlasování


Pro 6, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno

4. Různé


                       


                        Tento bod se na dnešním zasedání neotevíral.


           
Zasedání skončilo v 17:00 hod.


Další termín zasedání byl  stanoven na 30. října 2007 v 16.30 hod.
Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Zapsala:

Kateřina TrmačováPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám