OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2007 Provedení inventarizace pro rok 2007

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2007 Provedení inventarizace pro rok 2007


Č.j. 2609/07                                                                                             V Praze dne 6. 11. 2007.
OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2007Provedení inventarizace pro rok 2007Ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s Opatřením rektora č. 23/2004  a 28/2006 přikazuji provést ke dni roční účetní závěrky, tj. k  31. 12. 2007 inventarizaci veškerých hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze - Katolické teologické fakulty.


čl. 1K jejímu provedení zřizuji:

Ústřední inventarizační komisi

ve složení:


předseda: Mgr. Petr Šimůnek


členové:   předsedové dílčích inventarizačních komisí


čl. 2


Dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“), a to:
1) DIK pro veškerý hmotný i nehmotný majetek


 ve složení:


Vedoucí:Jedlička FrantišekČlenové:Čekalová Zdeňka PhDr.


Kelbl Jiří Mgr.


Kencl Jaroslav   


Knoppová Hana


Kodalíková Helena


Rückl Jan Mgr.


Štec Roman (ÚVT s.r.o.)


Wagnerová Běla
Fyzická inventura se provede k datu 30. 11. 2007 a to v době od 9. 11. 2007 do 16. 12. 2007. Zjištěný fyzický stav porovná DIK se stavem v účetnictví a v operativní evidenci. Případné rozdíly přešetří a uvede v inventarizačním zápise s vysvětlením a návrhy na vypořádání. Dále bude komise zjišťovat případnou přebytečnost nebo neupotřebitelnost majetku.
DIK vypracuje inventurní soupisy skutečných stavů majetku a spolu s inventarizačním zápisem je předá Ústřední inventarizační komisi do 19. 12. 2007.


Ekonomické oddělení vypracuje místní seznamy do 31. 1. 2008.


2) DIK pro pokladní hotovost a ceniny


ve složení:


Vedoucí:Bednaříková Lidmila Mgr.Členové:Procházková Eva, Ing.


Trojanová Zdeňka
Inventarizace bude provedena v termínu, který určí vedoucí DIK, nejdéle však do 31. 12. 2007.


Inventarizační zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 10. 1. 2008.


3) DIK pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtech


ve složení:


Vedoucí:Slavíčková Isabella JUDr.Členové:Procházková Eva, Ing.


Bednaříková Lidmila Mgr.
Inventarizační soupisy a zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 12. 2. 2008.


čl. 3Ústřední inventarizační komise vypracuje souhrnný inventarizační zápis a ten mi se všemi soupisy a zápisy Dílčích inventarizačních komisí předá do 16. 2. 2008.


čl. 4Povinné proškolení všech členů inventarizačních komisí o jejich kompetencích a odpovědnostech a o způsobu a cílech prováděných inventarizací se koná ve čtvrtek 8. 11. 2007 v 11 hod. v kanceláři tajemníka.


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám