Zápis z řádného zasedání dne 30. 10. 2007

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 30. října 2007Prezenční listinaČlenové senátu:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


PhDr. Josef Bartoň


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Prof. PhDr. Jan Royt, CSc.


Mgr. David Svoboda


Mgr. Daniel Feranc


Jitka Drábková


Kateřina Trmačová


Pavel Jäger


Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


doc. PhDr. Mireja Ryšková, Th.D., proděkanka pro studium


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro vědu


Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., proděkan pro rozvoj


Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, proděkan pro vnější a zahraniční styky


Prof. PhDr. Mojmír Horyna, prorektor pro akademické kvalifikace


Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. vedoucí katedry ÚDKU


Mgr. Petr Šimůnek, tajemník fakulty


Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.
Zahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 26. června 2007
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16.35 hod., přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Předsednictvo senátu navrhlo program zasedání:


1. Informace prorektora M. Horyny


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Pravidla pro organizaci studia


4. Jmenování Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L. k 1. listopadu 2007 vedoucím katedry biblických věd


5. Opatření děkana o stipendiích


6. RůznéNávrh usnesení:


„AS KTF UK schválil návrh programu na  zasedání senátu 30. října 2007.“


Hlasování


Pro: 11, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 26. června 2007 byl rozeslán členům senátu.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 26. června 2007.“


Hlasování


Pro 10, proti: 0, zdrželi se: 1


Schváleno            1. Informace prorektora M. Horyny
            Pan prorektor M. Horyna vyjádřil uznání nad kvalitně zpracovanou žádostí o akreditaci habilitačního a profesorského řízení, která mu byla poskytnuta k odborné konzultaci, a kterou Katolická teologická fakulta hodlá v tomto akademickém roce postoupit k jednání do kolegia rektora a do vědecké rady Univerzity (poté, co projde úspěšně jednáním ve vědecké radě KTF UK a v AS KTF). Jde o důležitý krok fakulty. Zároveň se pan prorektor velmi pozitivně zmínil o dvou nově chystaných oborech na naší fakultě.
            2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
            Pan děkan L. Armbruster informoval o proběhlých akcích (promoce, imatrikulace, soustředění v Želivy). Na jednání kolegia rektora probírali otázku financování VŠ (snížení státního příspěvku). Začátkem října byla první schůze správní rady založeného Nadačního fondu Arnošta z Pardubic.


            Proděkanka M. Ryšková v souvislosti s bodem (3) programu zasedání AS sdělila důvody ke změnám ve vnitřním předpisu „Pravidla pro organizaci studia na KTF UK v Praze“. Proběhla také úprava termínů státnic.


            Proděkan A. Opatrný podal informaci o nově podepsaných smlouvách o strukturálních fondech. Tento bod doplnil prorektor M. Horyna příkladem programu konkurenceschopnosti na pracovním trhu v rámci doktorandského studia na 2.LF UK.


            Proděkan A.-P. Rethmann informoval o celkovém rozšíření aktivit odboru zahraničních styků, tj. mezinárodní program Erasmus, zvyšování počtu smluv s univerzitami a hlavně poradenství pro studenty a pedagogy ohledně studijních pobytů v zahraničí. V loňském roce bylo v zahraničí pět našich studentů.


            Proděkan M. Zlatohlávek sdělil, že v letošním roce má fakulta 39 doktorandů. Je třeba se zaměřit a sledovat odbornou vědeckou činnost našich přednášejících a umožnit jim jejich vzájemnou komunikaci o odborných záměrech.
            3. Pravidla pro organizaci studia
            K tomuto tématu mluvila proděkanka M. Ryšková už v bodě (2) programu zasedání AS.


            Do rozpravy se přihlásili senátoři J. Bartoň, D. Feranc, J. Royt, V. Kohut, proděkanka M. Ryšková a prorektor M. Horyna. Diskutovalo se nad potřebností určitých úprav Pravidel.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schvaluje návrh vnitřního předpisů Pravidel pro organizaci studia na KTF UK v Praze a vyjadřuje souhlas s návrhem Opatření děkana K pravidlům pro organizaci studia.“


Hlasování


Pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 1


Schváleno
            4. Jmenování Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L. vedoucím katedry biblických věd
            Pan děkan L. Armbruster navrhuje jmenovat J. Hřebíka vedoucím katedry biblických věd. J. Hřebík byl v minulém roce uvolněn z pedagogických povinností kvůli studiu.
Nejdříve se hlasovalo, zda má být volba tajná.


Hlasování


Pro: 0, proti: 11, zdrželi se: 0


Neschváleno
Návrh usnesení:


„AS KTF UK projednal záměr děkana fakulty jmenovat Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L. vedoucím katedry biblických věd a vyjádřil s jeho jmenováním souhlas.“


Hlasování


Pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno            5. Opatření děkana o stipendiích
            Pan tajemník P. Šimůnek krátce uvedl návrh opatření děkana „Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2006/2007“ a „Výše doktorandského stipendia“.


            Do rozpravy o výši stipendia se přihlásili senátoři D. Feranc, M. Rakušanová, J. Royt, J. Bartoň a prorektor M. Horyna.Návrh usnesení:


„AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem Opatření děkana, kterým se stanovuje výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2006/2007.“


Hlasování


Pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0


SchválenoNávrh usnesení:


„AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem Opatření děkana, kterým se stanovuje výše doktorandského stipendia.“


Hlasování


Pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno
            6. Různé
            Předsedkyně AS M. Rakušanová přivítala novou členku senátu Jitku Drábkovou.


            Senátor J. Royt podal informace o práci na akreditaci oboru Dějin evropské kultury. Pan děkan L. Armbruster sdělil, že je snaha o jeho otevření v roce 2009/10. Nový obor krátce uvedl prof. J. Kuthan.


            Senátor D. Feranc se zmínil o depuraci vnitřních předpisů všech fakult Univerzity. Na naší fakultě bude za tímto účelem zřízena legislativní komise.


            Další zasedání AS KTF v tomto semestru budou 27. listopadu, 18. prosince a 15. ledna 2008.


           


Zasedání senátu skončilo v 18:15 hod.


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty