Zápis z řádného zasedání dne 27. 11. 2007

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 27. listopadu 2007


Prezenční listinaČlenové senátu:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Dr. Bogdan Pelc


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Mgr. David Svoboda


Mgr. Daniel Feranc


Pavel Jäger


Kateřina Trmačová


Jitka Drábková
Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, proděkan pro vnější a zahraniční styky


Mgr. Petr Šimůnek


Zahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 30. října 2007
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16.30 hod., přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty. Ze zdravotních důvodů předala vedení dnešní schůze Mgr. Danieli Ferancovi.
Předsednictvo senátu navrhlo program zasedání:


1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2008/2009


4. Opatření děkana Postupová zkouška a státní rigorózní zkouška ve studijních programech historické vědy a obecná teorie a dějiny umění a kultury


5. Různé
Návrh usnesení:


„AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2008/2009


4. Opatření děkana Postupová zkouška a státní rigorózní zkouška ve studijních programech historické vědy a obecná teorie a dějiny umění a kultury


5. Různé
Hlasování


Pro: 10, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 30. října 2007 byl rozeslán členům senátu. Mgr. Daniel Feranc vznesl připomínku v bodu 1. Informace prorektora M. Horyny. Připomínka byla všemi členy AS KTF UK přijata.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 30. října 2007.“


Hlasování


Pro 9, proti 0, zdrželi se 1


Schváleno            1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
            Pan děkan L. Armbruster informoval o tom, že se vzhledem k finančním ztrátám fakulty budou muset řešit 13té platy s rektorem univerzity. Jako dobrou zprávu uvedl, že byl rektorátem UK schválen návrh akreditace pedagogů, který v této podobě přijde ke schválení na ministerstvo. Do budoucna by byl zájem požádat o akreditaci kombinované formy studia. Tento návrh se teprve zpracovává.
Proděkan A. P. Rethmann podal informaci o prodloužení smluv se zahraničními fakultami.


           


Mgr. P. Šimůnek vznesl návrh o snížení úvazku některým zaměstnancům fakulty. Dále informoval o přestěhování některých kateder do míst bývalé knihovny KTF. Z bývalých prostrů těchto kateder budou nové posluchárny.


2. Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2008/2009
Pan děkan L. Armbrusbruster informoval, že v tomto bodu oproti minulému roku nenastala žádná změna.
Hlasování


Pro 10, proti 0, zdrželi se 0

Schváleno


Usnesení:


“AS KTF UK vyjadřuje souhlas s podobou vypisovaných přijímacích řízení do doktorského studia pro akad. rok 2008/2009.”
3. Opatření děkana Postupová zkouška a státní rigorózní zkouška ve studijních


programech historické vědy a obecná teorie a dějiny umění a kultury
Pan děkan L. Armbruster přednesl návrh žádosti o vyjádření Akademického senátu k rozšíření


akreditace o možnost konat postupové a rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul „doktor filosofie“ .
K tomuto tématu přednesl Mgr. Daniel Feranc dvě připomínky od AS UK. Obě připomínky byly terminologického rázu. Vše bylo vysvětleno.
            Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D. oznámila, že na příštím zasedání AS KTF se bude stanovovat komise pro depuraci.
            Do diskuse se zapojil Mgr. Petr Šimůnek.
            V 16:45 se ze zasedání omluvil Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann.


Hlasování


Pro 10, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Usnesení:Usnesení:


„AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem Rozšíření akreditace o možnost konat postupové a rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul „doktor filosofie.“


  4. Různé

            

Tento bod se na dnešním zasedání neotevíral.


           
Zasedání skončilo v 17:00 hod.


Další termín zasedání byl  stanoven na 18. prosince 2007 v 16.30 hod.
Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Zapsala:


Kateřina Trmačová


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám