Návrh zápisu ze dne 29. 5. 2007

Návrz zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 29. 5. 2007


Prezenční listina
Členové senátu:


PhDr. Josef Bartoň


Mgr. Daniel Feranc


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.


Pavel Jäger


Dr. Bogdan Pelc


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Prof. PhDr. Jan Royt, CSc.


Kateřina Trmačová
Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka pro studium


Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., proděkan pro rozvoj


Mgr. Petr Šimůnek, tajemník fakulty


PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D.


MUDr. Jiří Korda, člen AS UK za KTF


 1. Schválení programu a zápisuDr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16:33, přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty. 
Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 24. dubna 2007 byl rozeslán členům senátu.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis ze zasedání 24. dubna 2007.“


Hlasování


Pro 7, proti 0, zdržel se 1


Schváleno


Předsednictvo senátu navrhlo program zasedání:


 1. Schválení programu a zápisu

 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

 3. Anketa – hodnocení výuky

 4. Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008-2009

 5. Akreditace

 6. RůznéNávrh usnesení:


„AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


 1. Schválení programu a zápisu

 2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

 3. Anketa – hodnocení výuky

 4. Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008-2009

 5. Akreditace

 6. Různé

Hlasování


Pro: 8, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno

 1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Bod uvedl Prof. Ludvík Armbruster, děkan fakulty, informoval o průběhu výjezdního zasedání rozšířeného kolegia rektora UK, které se konalo v dnech 23. a 24. dubna 2007 v Roztokách u Prahy. Zde byly projednávány důležité koncepční otázky a dokumenty celé Univerzity.


Dále pan děkan informoval o jednání Vědecké rady fakulty, která se zabývala otázkami reakreditací prezenčního studia teologie. Návrhy reakreditace prezenčního studia magisterského i doktorského oboru Katolická teologie jsou předložené akademickému senátu fakulty k vyjádření.


Stučně pan děkan informoval o ekonomické situaci fakulty. Důsledkem nového zákoníku práce byla na Univerzitě projednávaná změna Vnitřního mzdového předpisu, která navyšovala mzdové tarify. Pan děkan ve svém vyjádření v připomínkovém řízení při projednávaní v Akademickém senátu univerzity vyjádřil obavy, zda navrhované navýšení bude pro fakultu ekonomicky zvládnutelné. Při projednávání v senátu univerzity se podařilo posunout lhůtu pro provedení navýšení mezd na jednotlivých součástech ze září 2007 na prosinec 2007.


 1. Anketa – hodnocení výukyBod uvedl dr. Aleš Opatrný, seznámil členy senátu s návrhem organizace a vyhodnocování studentské ankety. Hodnocení výuky studenty je podle vysokoškolského zákona nutné konat každoročně. Vedení fakulty navrhuje, aby se v budoucnu studentská anketa vyhlašovala dvakrát ročně, otázky budou mírně upravené, jasněji definované a velký důraz bude kladen na slovní hodnocení.
Usnesení:


„AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem organizace a vyhodnocování studentské ankety.“


Pro 8, proti 0, zdržel se 0


Schváleno
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili Pavel Jäger, mgr. Daniel Feranc, doc. Antonín Ignác Hrdina, dr. Josef Bartoň a doc. Mireia Ryšková.


Diskutovalo se o efektivním využití slovních hodnocení a významu pravidelného a častého provádění hodnocení výuky.


 1. Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008-2009Bod uvedla doc. Mireia Ryšková, seznámila senát s podmínkami přijímacího řízení v akademickém roce 2008-2009, upozornila změny podmínek oproti minulosti (přijetí bez přijímacího řízení a podoba přijímací zkoušky u bakalářského studijního oboru dějin křesťanského umění). Změny by měly přijimací řízení zjednodušit.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil podmínky dalšího přijímacího řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2007/08.“


Hlasování


Pro 8, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno


 1. AkreditaceBod uvedl dr. Vojtěch Novotný, informoval o průběhu řízení reakreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu teologie, oboru teologické nauky o přípravě akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru katolická teologie. Dále uvedl návrh reakreditace magisterského a doktorského studijního programu teologie, oboru katolická teologie.
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili Pavel Jäger, dr. Marie Rakušanová a dr. Vojtěch Novotný.


Diskutovalo se o účinnosti navrhovaných nových státních závěrečných zkoušek v magisterském studijním programu, oboru katolická teologie.


Doc. Mireia Ryšková požádala prostřednictvím akademického senátu celou akademickou obec o velkorysost vůči studijnímu oddělení při zavádění změn ve studiu.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK souhlasí s žádostí o prodloužení doby platnosti akreditace magisterského programu teologie, obor katolická teologie, prezenční forma studia a s žádostí o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu teologie, obor katolická teologie, prezenční forma studia.


Hlasování


Pro 8, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno


 1. RůznéBod uvedl Pavel Jäger, seznámil senát s problémem studentů, kterým byly před začátkem zkouškového období přidány nové podmínky k úspěšnému absolvování předmětu. Doc. Mireia Ryšková doplnila o další podrobnosti ke vzniklé situaci a informovala o své snaze problém vyřešit.
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili prof. Jan Royt, dr. Marie Rakušanová, mgr. Daniel Feranc, dr. Josef Bartoň a Kateřina Trmačová.


Diskutovalo se o nutnosti včasného informování studentů o podmínkách získávání atestací předmětů, k této otázce se opakovaně akademický senát vrací a opakují se také případy, někteří pedagogové neinformují studenty o podmínkách úspěšného absolvování předmětů. V diskusi se také konstatovalo, že ani sami studenti nejsou o tomto svém právu dostatečně seznámení. Dále se diskutovalo o rozsahu informací, které mají pedagogové studentům sdělovat.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK bere na vědomí informaci o nedostatečném informování studentů s podmínkami získávání zkoušek a zápočtů a připomíná své usnesení ze dne 23. května 2003, aby pedagogové v dostatečné lhůtě informovali o podmínkách získání atestací předmětů.”


Hlasování


Pro 8, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno


Dr. Jiří Korda informoval o diskusi nad hodnotící zprávou komisařů OECD, tzv. OECD country note, která probíhá mezi reprezentací vysokých škol a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo si osvojilo některé doporučení komisařů směřující k omezení akademické samosprávy a lepšímu propojení podniků, manažerů s vysokými školami a připravují zásadní změny celého terciárního vzdělávání.
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili prof. Jan Royt, prof. Ludvík Armbruster, děkan fakulty.


Diskutovalo se o významu akademické samosprávy na fungování vysokých škol a o zkušenostech ze zahraničí.
Zasedání skončilo v 17:30 hod.


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


                                                                                     předsedkyně AS KTF UK
Zapsal:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTF UK

Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 29. května 2007


                     1.         AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 24. dubna 2007.


2.         AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Anketa – hodnocení výuky


4. Přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008-2009


5. Akreditace


6. Různé


3.         AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem organizace a vyhodnocování studentské ankety.


4.         AS KTF UK schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2008/2009.


5.         AS KTF UK souhlasí s žádostí o prodloužení doby platnosti akdreditace magisterského programu teologie, obor katolická teologie, prezenční forma studia a s žádostí o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu teologie, obor katolická teologie, prezenční forma studia.


6.         AS KTF UK bere na vědomí informaci o nedostatečném informování studentů s podmínmkami získávání zkoušek a zápočtů a připomíná své usnesení ze dne 23. května 2003, aby pedagogové v dostatečné lhůtě informovali o podmínkami získání atestací předmětů. Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTF UK


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám