Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 24. dubna 2007

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 24. dubna 2007


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK


24. dubna 2007

            Prezenční listina


Členové senátu:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Prof. PhDr. Jan Royt, CSc.


Mgr. David Svoboda


Dr. Bogdan Pelc


Kateřina Trmačová


Pavel Jäger
Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro vědu


Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., proděkan pro rozvoj


Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, proděkan pro vnější a zahraniční styky


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana
Zahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 20. března 2007
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16:35, přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Předsednictvo senátu s připomínkou prof. Rethmana navrhlo program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


3. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


4. Jmenování vedoucích katedry Ústavu dějin křesťanského umění a katedry pastorálních oborů a právních věd na další funkční období


5. Různé
Návrh usnesení:


„AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


3. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


4. Jmenování vedoucích katedry Ústavu dějin křesťanského umění a katedry pastorálních oborů a právních věd na další funkční období


5. Různé“


Hlasování


Pro: 9, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 20. března 2007 byl rozeslán členům senátu, předložené připomínky k zápisu byly zapracovány.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 20. března 2007.“


Hlasování


Pro 9, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno            1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
            Pan děkan L. Armbruster informoval o změnách ve mzdových předpisech, které mají za následek výrazné zvýšení výdajů fakulty. Rada vlády pro výzkum a vývoj připravuje nový způsob financování vysokých škol, který klade mimojiné větší důraz na publikační činnost vyučujících.


            Proděkanové M. Zlatohlávek, A.-P. Rethmann a A. Opatrný krátce referovali o průbežném plnění rozpracovaných úkolů (práce na nových akreditacích, spolupráce s GA ČR, Erasmus…)
Rozprava


            Proděkan A. Opatrný na dotaz senátora P. Jäger informoval jak probíhá plnění Aktualizace dlouhodobého záměru KTF UK pro akademický rok 2006/2007. Senátor P. Jäger upozornil, že dokumenty Dlouhodobý záměr KTF i jeho Aktualizace pro daný akademický rok nejsou dostupné na webových stránkách fakulty.
V průběhu rozpravy, v 17:00, odešel proděkan A.-P. Rethmann.


            2. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006
            Bod krátce uvedla asistentka děkana E. Loubová. Veškeré potřebné materiály všichni senátoři včas dostali. Do rozpravy se nepřihlásil nikdo.
Hlasování


Pro 9, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Usnesení:


„AS KTF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006.“
            3. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006
            Veškeré potřebné materiály všichni senátoři včas dostali. Do rozpravy se nepřihlásil nikdo.
Hlasování


Pro 9, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Usnesení:


„AS KTF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006.“
Hlasování


Pro 9, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
            4. Jmenování vedoucích katedry Ústavu dějin křesťanského umění a katedry pastorálních oborů a právních věd na další funkční období
            Pan děkan L. Armbruster požádal AS KTF UK o jeho vyjádření k záměru potvrdit ve funkci prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. jako vedoucího katedry Ústavu dějin křesťanského umění. Z důvodu jmenování P. Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. biskupským vikářem požádal pan děkan L. Armbruster AS KTF UK o vyjádření se k záměru jmenovat vedoucím katedry pastorálních oborů a právních věd doc. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc.
Tajné hlasování


Vydáno bylo 9 hlasovacích lístků z toho 8 bylo platných,


pro jmenování prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. 8 hlasů a


pro jmenování doc. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc. 7 hlasů.
Usnesení:


„AS KTF UK projednal záměr děkana fakulty jmenovat prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. vedoucím katedry Ústavu dějin křesťanského umění a doc. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc. vedoucím katedry pastorálních oborů a právních věd a vyjádřil s jejich jmenováním souhlas.“
            5. Různé
            Senátor P. Jäger informoval o proběhlé studentské sbírce na příspěvek na rekonstrukci klubu akademické obce Ovce ve výši 2 505,- Kč.


            Senátor J. Royt s proděkanem M. Zlatohlávkem referovali o spolupráce na přípravě univerzitního předpisu kriterií habilitací a profesůr pro teologické fakulty.
Zasedání skončilo v 17:15 hod.
Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Zapsal:


Pavel Jäger

Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 24. dubna 20071.         AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


3. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006


4. Jmenování vedoucích katedry Ústavu dějin křesťanského umění a katedry pastorálních oborů a právních věd na další funkční období


5. Různé


2.         AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 20. března 2007.


3.         AS KTF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006.


4.         AS KTF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2006.


5.         AS KTF UK projednal záměr děkana fakulty jmenovat prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. vedoucím katedry Ústavu dějin křesťanského umění a doc. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc. vedoucím katedry pastorálních oborů a právních věd a vyjádřil s jejich jmenováním souhlas.

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Zapsal:


Pavel Jäger
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám