Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 20. 3. 2007

Zápi z řádného zasedání AS KTF UK dne 20. 3. 2007


Prezenční listina
Členové senátu:


PhDr. Josef Bartoň


Mgr. Daniel Feranc


Pavel Jäger


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Dr. Bogdan Pelc


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Prof. PhDr. Jan Royt, CSc.


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc. (od 16:39)
Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro vědu


Ing. Petr Mikeš, správa SIS


Zahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 13. února 2007
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16:33, přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty. 
Předsednictvo senátu navrhlo program zasedání:


1. Výsledky studentské ankety


2. Další přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2007/08


3. Výše poplatků spojených se studiem v r. 2007/2008


4. Různé
Návrh usnesení:


„AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Výsledky studentské ankety


2. Další přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2007/08


3. Výše poplatků spojených se studiem v r. 2007/2008


4. Různé“


Hlasování


Pro: 8, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 13. února 2007 byl rozeslán členům senátu, předložené připomínky k zápisu byly zapracovány.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis ze zasedání 13. února 2007.“


Hlasování


Pro 7, proti 0, zdrželi se 1


SchválenoDěkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
Bod uvedl Prof. Ludvík Armbruster, děkan fakulty, informoval o průběhu reakreditace bakalářského studijního oboru náboženských nauk. Akreditační komise vznesla požadavek, aby zkouška z pedagogiky byla součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském studium náboženských nauk. Vedení fakulty hledalo řešení, které by bylo akceptované i akreditační komisí a zároveň nekladlo nadměrné požadavky na studenty. Pan děkan dále informoval o přípravě reakreditace magisterského i doktorského studijního programu katolická teologie.
Rozprava


Do rozpravy se přihlásili Pavel Jäger, dr. Josef Bartoň, mgr. Daniel Feranc a prof. Ludvík Armbruster.


Diskutovalo se o zamýšlené akreditaci studijního programu misijní činnost, při zvažování tohoto záměru vedení fakulty zohledňuje širší souvislosti, mimo jiné i vztah případných nových oborů (pracovní názvy: „sociální nauka církve“ a „kořeny křesťanské kultury“) vůči stávajícím; dále se diskutovalo o úrovni pedagogického vzdělání absolventů studijního programu náboženských nauk po zavedení části státní závěrečné zkoušky z pedagogiky; stručně se diskutovalo o délce období, na které by měly být projednávané reakreditace schválené
V průběhu rozpravy, v 16:39, přišel člen senátu doc. Anton Ignác Hrdina.


  1. Výsledky studentské anketyBod uvedl mgr. Petr Mikeš, seznámil členy senátu s realizací studentské ankety a požádal senát o vyjádření ke způsobu zveřejnění výsledků studentské ankety.
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili dr. Marie Rakušanová, dr. Josef Bartoň, mgr. Daniel Feranc, dr. Bogdan Pelc, Pavel Jäger, doc. Jaroslav Med, lic. Pavel Kohut, prof. Ludvik Ambruster.


Diskutovalo se zda je žádoucí výsledky studentské ankety zveřejňovat, dále se diskutovalo o rozsahu a způsobu zveřejňování výsledků a o zohlednění výsledků vedením fakulty.


Z rozpravy vzešly dva návrhy:


  1. návrh – zveřejnit všechny výsledky na webových stránkách fakulty bez omezení.

  2. návrh – zveřejnit všechny výsledky v uzavřené části studentského informačního systému.

Hlasování o prvním návrhu


Pro 3, proti 6, zdrželi se 0


Neschváleno
Hlasování o druhém návrhu


Pro 7, proti 1, zdržel se 1


Schváleno
Usnesení:


„AS KTF UK projednal výsledky studentské ankety a rozhodl o jejich úplném zveřejnění v uzavřené části studentského informačního systému.“


  1. Další přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2007/08Bod uvedl prof. Ludvik Armbruster, děkan fakulty, seznámil členy senátu se změnami podmínek navrhovaného dalšího příjimacího řízení oproti podmínkám předcházejících přijímacích řízení.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil podmínky dalšího přijímacího řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2007/08.“


Hlasování


Pro 9, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno


  1. Výše poplatků spojených se studiem v r. 2007/2008

Bod uvedl prof. Ludvik Armbruster, děkan fakulty.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil předložený návrh poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2007/2008.“


Hlasování


Pro 9, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno


  1. RůznéBod uvedla dr. Marie Rakušanová.
Pan prof. Jan Royt informoval o konzultaci s dr. Josefem Stašou, předsedou legislativní komise Akademického senátu univerzity, o způsobu a možnostech zapojení se akademické obce, popřípadě akademického senátu fakulty do vyšetřování nehody dvou studentek fakulty. Dále stručně senát informoval o zapojení studentů dějin umění do protestů proti způsobu využívání kostela sv. Michala.
Mgr. Daniel Feranc informoval o schválení nového univerzitního předpisu, kterým by univerzita chtěla podporovat zájmovou činnost studentů a pak stručně připomněl, že by se fakulta měla zabývat přípravou fakultních předpisů: Pravidel pro organizaci studia na KTF a Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF.
Zasedání skončilo v 17:50 hod.


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


                                                                                     předsedkyně AS KTF UK
Zapsal:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTF UK

Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 20. března 2007


                     


1. AS KTF UK schválil program zasedání:


1. Výsledky studentské ankety


2. Další přijímací řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2007/08


3. Výše poplatků spojených se studiem v r. 2007/2008


4. Různé


2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 13. února 2007.


3. AS KTF UK projednal výsledky studentské ankety a rozhodl o jejich úplném zveřejnění v uzavřené části studentského informačního systému.


4. AS KTF UK schválil podmínky dalšího přijímacího řízení na Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2007/08


5. AS KTF UK schválil předložený návrh poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2007/2008Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTF UK


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám