Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 13.2. 2008

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 13. 2. 2008
Prezenční listina
Členové senátu:


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, Dr.Sc.


prof. PhDr. Jan Royt, CSc.


PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Kateřina Trmačová


Pavel Jäger


Ladislav Bušek
Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkan pro studium


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro vědu


Ing. Petr Mikeš, správa SIS
Zahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 9. ledna 2007
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16:45, přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty a konstatovala, že je senát usnášení schopný. 
Předsednictvo navrhlo program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Žádost děkana o souhlas se změnami ve vědecké radě KTF UK


3. Různé (vyjádření senátu k návrhu týkajícího se evaluace studia za zimní semestr 2006/07)


Návrh usnesení:


„AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Žádost děkana o souhlas se změnami ve vědecké radě KTF UK


3. Různé (vyjádření senátu k návrhu týkajícího se evaluace studia za zimní semestr 2006/07)

Hlasování


Pro: 7, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Návrhy zápisu z minulého zasedání senátu uskutečněného dne 9. ledna 2007 byl zaslán členům senátu, připomínky k zápisu nebyly předloženy.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis ze zasedání 9. ledna 2007.“


Hlasování


Pro 7, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno  1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Informace děkana:


Prof. Ludvík Armbruster, děkan fakulty předložil senátu žádost o reakreditaci bakalářských studijních programů, která byla prodloužena o půl roku.


Dále členům senátu oznámil, že ThLic. Vojtěch Novotný ThD. rezignoval na funkci proděkana pro personální záležitosti a akreditace ze zdravotních důvodů.


Senát byl na závěr informován o záměru zřízení „Nadačního fondu Arnošta z Pardubic“.
Otázky k děkanovi:


Na dotaz Pavla  Jägera, kdo je pověřený návrhem a tvorbou propagačních letáků KTF UK, pan děkan  sdělil, že touto činností byla pověřena Ing. Eva Šiprová, která je ve funkci tzv. „projektového manažera“.
  1. Žádost děkana o souhlas se změnami ve vědecké radě KTF UKPan prof. Ludvík Armbruster požádal Akademický senát KTF UK o souhlas ( podle čl. 6 odst. 9 písm. f)


a) s odvoláním Mons. ThDr. Jaroslava Škarvady z Vědecké rady KTF UK,


b) s jmenováním PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D., proděkana pro vědu, členem Vědecké rady KTF UK.


Důvodem této změny ve vědecké radě  fakulty jsou zdravotní potíže Mons. ThDr. Jaroslava Škarvady.
Tajné hlasování
Vydáno bylo 7 hlasovacích lístků všechny hlasovací lísky byly platné.


Výsledek hlasování: jednomyslně pro.
Usnesení:AS KTF UK schválil změny ve vědecké radě AS KTF. Vzal na vědomí rezignaci Mons. ThDr. Jaroslava Škarvady a vyjádřil souhlas se jmenováním PhDr. Martina Zlatohlávka, PhD.
17:05 odchod prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkana KTF UK ze zasedání Akademického senátu KTF UK.


  1. RůznéIng. Petr Mikeš, správce SIS (studentského informačního systému)  požádal senát o vyjádření se k návrhu týkajícího se evaluace dat prostřednictvím SIS na webových stránkách KTF UK.
Rozprava


Do rozpravy se přihlásili doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., prof. PhDr. Jan Royt, CSc., PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., a Pavel Jäger.


V rozpravě se konstatovalo, že anketa pro studenty s otázkami zaměřenými na evaluaci je technicky proveditelná, i když ze začátku bude nejspíše první sběr dat zatěžkávající zkouškou, protože na naší fakultě ještě tento způsob nebyl odzkoušen.
Bylo konstatováno, že informace získané prostřednictvím ankety budou sloužit čistě pro interní potřebu fakulty.
Ing. Petr Mikeš navrhl  senátu  jmenování moderátora pro slovní hodnocení z řad studentů v rámci ankety.


Po krátkém projevu byl moderátorem navržen Pavel Jäger.
Návrh usnesení:


AS KTF UK souhlasí s Podklady pro evaluaci studia za zimní semestr 2006/07 a moderátorem vyhodnocení výsledků evaluace za AS KTF zvolil Pavla Jägra.


Hlasování


Pro 6, proti 0, zdrželi se 1


Schváleno
Příští zasedání se uskuteční v úterý 20. března 2007 v 16:30 v zasedací místnosti číslo 3100.
Paní předsedkyně Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D. se na senát obrátila s prosbou o potvrzení příjmu pozvánek na další zasedání AS KTF UK elektronickou poštou.


Zasedání skončilo v 17:50 hod.


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


                                                                                     předsedkyně AS KTF UK
Za správnost:


Kateřina Trmačová, senátorka AS KTF UK


Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 9. ledna 2006


                     1. AS KTF UK schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Žádost děkana o souhlas se změnami ve vědecké radě KTF UK


3. Různé (vyjádření senátu k návrhu týkajícího se evaluace studia za zimní semestr 2006/07).


2.  AS KTF UK schválil zápis ze zasedání 9. ledna 2007.


3. AS KTF UK schválil změny ve vědecké radě AS KTF. Vzal na vědomí rezignaci Mons. ThDr. Jaroslava Škarvady a vyjádřil souhlas se jmenováním PhDr. Martina Zlatohlávka, PhD..


4. AS KTF UK souhlasí s Podklady pro evaluaci studia za zimní semestr 2006/07 a moderátorem vyhodnocení výsledků evaluace za AS KTF zvolil Pavla Jägra.Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost:


Kateřina Trmačová, senátorka AS KTF UK


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám