Zápis z řádného zasedání dne 9. 1. 2007

Zápis z řádného zasedání dne 9. 1. 2007


Prezenční listina
Členové senátu:


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, Dr.Sc.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Dr. Bogdan Pelc


PhDr. Josef Bartoň


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Mgr. David Svoboda


Kateřina Trmačová


Pavel Jäger


Mgr. Daniel Feranc


Ladislav Bušek
Hosté:


Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, proděkan pro vnější a zahraniční styky, statutární zástupce děkana


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkan pro studium:


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro vědu:


Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., proděkan pro rozvoj:


Mgr. Petr Šimůnek, tajemník KTF UK


Zahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 13. prosince 2006
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16:03, přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty a konstatovala, že je senát usnášení schopný. 
Předsednictvo navrhlo program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Rozdělení katedry systematické teologie a jmenování vedoucích kateder


3. Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty


4. Studijní záležitosti, Opatření děkana k pravidlům pro organizaci studia


5. Rozpočet


6. Různé
Návrh usnesení:


„AS KTF AS KTF schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Rozdělení katedry systematické teologie a jmenování vedoucích kateder


3. Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty


4. Studijní záležitosti, Opatření děkana k pravidlům pro organizaci studia


5. Rozpočet


6. Různé“


Hlasování


Pro: 10, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno


Návrhy zápisů z prvního ustanovujícího zasedání senátu a z mimořádného zasedání uskutečněných dne 13. prosince 2006 byl zaslán členům senátu, připomínky k zápisu nebyly předloženy.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis z prvního ustanovujícího zasedání 13. prosince 2006 a z mimořádného zasedání 13. prosince 2006.“


Hlasování


Pro 10, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno


  1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Bod uvedl mgr. Petr Šimunek pozdravil členy senátu jménem pana děkana, který se ze zasedání omluvil ze zdravotních důvodů.


Přítomní členové kolegia konstatovali, že informace z kolegia děkana budou konzumované v dalších bodech programu zasedání senátu.


  1. Rozdělení katedry systematické teologie a jmenování vedoucích katederBod uvedl prof. Albert-Peter Rethman, proděkan, informoval o důvodech požadavku rozdělení katedry systematické teologie, který vzešel z iniciativy a po domluvě uvnitř katedry, kladné stanovisko vyjádřil i prof. Václav Ctirad Pospíšil. Dále pan proděkan stručně seznámil členy senátu o výběru kandidátů na vedení nových kateder a se žádosti pana děkana o vyjádření k záměru jmenovat doc. Václava Ventury vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie a prof. Alberta-Petra Rethmana vedoucím katedry teologické etiky a spirituální teologie.
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili dr. Josef Bartoň, mgr. Daniel Feranc.


Diskutovalo se o vhodnosti jmenování doc. Václava Ventury vedoucím katedry, který by pro své ostatní povinnosti mimo fakultu nemohl být na fakultě stále přítomen. Dále se diskutovalo o možném zastupování jiným pedagogem ve výkonu nutných úkonů v případě nepřítomnosti doc. Ventury na fakultě.
Usnesení:


„AS KTF UK schválil rozdělení katedry systematické teologie na katedru fundamentální a dogmatické teologie a katedru teologické etiky a spirituální teologie.“


Hlasování


Pro 9, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Tajné hlasování


Vydáno bylo 10 hlasovacích lístků všechny hlasovací lísky byli platné,


pro jmenování doc. ThDr. Václava Ventury, ThD. 9 hlasů a


pro jmenování prof. Alberta-Petra Rethmana 9 hlasů.


Usnesení:


„AS KTF UK projednal záměr děkana fakulty jmenovat doc. ThDr. Václava Venturu, ThD. vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie a prof. Alberta-Petra Rethmana vedoucím katedry teologické etiky a spirituální teologie a vyjádřil s jejich jmenováním souhlas.“


  1. Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakultyBod uvedl dr. Aleš Opatrný shrnul proces přípravy Dlouhodobého záměru a stručně seznámil senát s obsahem navrhovaného Dlouhodobého záměru. .
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásil mgr. Daniel Feranc


V rozpravě bylo navrženo, aby úkoly pro jednotlivé akademické roky nebyly projednávány jako přílohy Dlouhodobého záměru, ale jako samostatné dokumenty v daném akademickém roce. V letošním roce by se jednalo o Aktualizaci Dlouhodobého záměru pro akademický rok 2006/2007.
Návrh usensení:


„AS KTF UK schválil Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty na období 2006-2010.“


Hlasování


Pro 10, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil Aktualizaci Dlouhodobého záměru Katolické teologické fakulty pro akademický rok 2006/2007.“


Hlasování


Pro 10, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno


  1. Studijní záležitosti, Opatření děkana k pravidlům pro organizaci studiaBod uvedla doc. Mireia Ryšková, proděkanka, přiblížila důvody, pro které se Opatření děkana k pravidlům pro organizaci studia (dále jen opatření děkana) vydávají a seznámila s obsahem navrhovaného opatření děkana.
Rozprava


Do rozpravy se přihlásili lic. Pavel Václav Kohut, mgr. Daniel Feranc, dr. Aleš Opatrný, doc. Antonín Ignác Hrdina, dr. Bogdan Pelc, dr. Marie Rakušanová.


V rozsáhlé rozpravě se podrobně diskutoval o obsahu navrženého opatření děkana. Z diskuze vyplynula úprava čl. 3 odst. 1 věty první, čl. 5 odst. 5 věty druhé, čl. 4 odst. 11 věty druhé, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 1 věty první. Dále vyplynulo doplnění označení odstavců v článcích 9, 10 a 11 a vložení nového odstavce 3 v článku 6, ve kterém se stanoví pravidla pro zadávání, odevzdávání a hodnocení bakalářských prací obdobně jako pro práci diplomovou.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK projednal návrh Opatření děkana k Pravidlům pro organizaci studia a vyjádřil k němu souhlas s výhradou dílčích úprav.“


Hlasování


Pro 9, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
Kateřina Trmačová předložila návrh na zlepšení bezpečnostních opatření na fakultě zřízením skřínek pro studenty.
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili mgr. Petr Šimunek, doc. Antonín Ignác Hrdina, dr. Josef Bartoň, mgr. Daniel Feranc.


V rozpravě se konstatovalo, že zakoupení nových skřínek by zbytečně zatížilo rozpočet, jako ideální řešení vedoucí k zlepšení bezpečnostních opatření na fakultě je využití existujících skřínek v prostorách studentského klubu (v akademické ovci).


  1. RozpočetBod uvedl mgr. Petr Šimunek, seznámil se sestavováním rozpočtu a s jeho obsahem.
Návrh usnesení:


„ AS KTF UK schválil rozpočet KTF UK na rok 2007.“


Hlasování


Pro 8, proti 0, zdrželi se 0


Schváleno
  1. RůznéBod uvedli dr. Marie Rakušanová a mgr. Daniel Feranc. Informovali o schválení změny Statutu KTF Kongregací pro katolickou výchovu schválila a o vydání Opatření rektora č. 26c/2006, kterým v části II/B se prozatimně stanovují Pravidla pro příznávání stipendií na Katolické teologické fakultě. Toto opatření rektora nabylo účinnosti dne 18. prosince 2006.
Příští zasedání se uskuteční 13. února 2006 v 16:30 v zasedací místnosti číslo 3100.
Zasedání skončilo v 18:30


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
za správnost:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTF UK
Usnesení AS KTF UK přijata na řádném zasedání 9. ledna 2006


                     1. AS KTF UK schválil program zasedání:


1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


2. Rozdělení katedry systematické teologie a jmenování vedoucích kateder


3. Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty


4. Studijní záležitosti, Opatření děkana k pravidlům pro organizaci studia


5. Rozpočet


6. Různé


2. AS KTF UK schválil zápis z prvního ustanovujícího zasedání 13. prosince 2006 a z mimořádného zasedání 13. prosince 2006.


3. AS KTF UK schválil rozdělení katedry systematické teologie na katedru fundamentální a dogmatické teologie a katedru teologické etiky a spirituální teologie.


4. AS KTF UK projednal záměr děkana fakulty jmenovat doc. ThDr. Václava Venturu, ThD. vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie a prof. Alberta-Petra Rethmana vedoucím katedry teologické etiky a spirituální teologie a vyjádřil s jejich jmenováním souhlas.


5. AS KTF UK schválil Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty na období 2006-2010.


6. AS KTF UK schválil Aktualizaci Dlouhodobého záměru Katolické teologické fakulty pro akademický rok 2006/2007.


7. AS KTF UK projednal návrh Opatření děkana k Pravidlům pro organizaci studia a vyjádřil k němu souhlas s výhradou dílčích úprav.


8. AS KTF UK schválil rozpočet KTF UK na rok 2007.Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
za správnost:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda AS KTF UK


Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám