OD 1/2008 Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2008/2009

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1 /2008 Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2008/2009

Č.j.: 553/08                                                                                                  V Praze dne 5. března 2008
OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1 /2008Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2008/2009

_______________________________________________________________________________


čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu s § 58 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 33, odst. 2 Statutu UK v Praze stanovuji pro akademický rok 2008/2009 výši poplatků spojených se studiem:
čl. 2
Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) – 9 500,- Kč / za každých dalších započatých šest měsíců studia.
Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) –

2 600,- Kč / za rok.
Poplatek pro studijní program v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) - 10.000,- USD/ semestr; 1 800 USD/ kurz.
Poplatek za přijímací řízení pro ak. rok 2009/10 – (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění)


550,- Kč (přihláška podána pouze v tištěné podobě)


500,­- Kč (přihláška podána i elektronicky).
čl. 3 Závěrečná ustanovení
1. K tomuto Opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne  4. března 2008.


2. Toto Opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                  děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: