Zápis a usnesení AS KTF UK 4. 3. 2008


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 4. března 2008            Prezenční listinaČlenové senátu:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.


Prof. PhDr. Jan Royt, CSc.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Mgr. Daniel Feranc


Dr. Bogdan Pelc


Jitka Drábková


Kateřina Trmačová


Pavel Jäger


Hosté:


Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk, velký kancléř KTF UK


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireja Ryšková, ThD., proděkanka pro studium


Mgr. Ing. Aleš Opatrný, ThD., proděkan pro rozvoj


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro vědu


Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, proděkan, statutární zástupce děkana


Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.


PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D.


Mgr. Petr Šimůnek, tajemník fakulty


Mgr. Markéta Jarošová


Hana Puková


Lukáš Prskavec


Jiří Jakoubek


Tomáš van Zavrel


František Sedláček


David Mikluš


Jan Mikeš


Bonaventura Čapek


Radim Cigánek


Zuzana Ujhelyiová


Martin Chleborád

1. Zahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 18. prosince 2007

Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16.35 hod., přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Předsednictvo senátu navrhlo program zasedání:


1. Zahájení, schválení programu zasedání a zápisu ze zasedání 18. prosince 2007


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Akreditační spis Dějiny evropské kultury


4. Akreditační spis Aplikovaná etika


5. Podněty pro finanční ozdravení fakulty


6. Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2008-2009


7. Pravidla pro organizaci studia


8. RůznéNávrh usnesení:


„AS KTF UK schválil návrh programu na  zasedání senátu 4. března 2008.“


Hlasování


Pro: 10, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 18. prosince 2007 byl rozeslán členům senátu.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 18. prosince 2007.“


Hlasování


Pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 1


Schváleno
           

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Pan děkan L. Armbruster informoval o neradostné finanční situaci fakulty zejména z důvodů neustálého zvyšování platů pedagogům a snižujícími se dotacemi. Ztráta za rok 2007 činí cca 2,1 mil. Kč. Senároři D. Feranc i J. Royt podali doplňující informace o chystané reformě financování vědy, vývoje a inovací.


            Proděkan M. Zlatohlávek krátce zmínil zájem studentů o doktorandské studium a pořádané vědecké semináře.


            Proděkanka M. Ryšková hovořila o chystaných úpravách vyplývajících ze změn v akreditačním spisu oboru Katolická teologie, který byl schválen 13. ledna 2008. Až kolegium děkana projedná přechodná opatření, budou poté zveřejněna jako Opatření děkana.


            Do následné diskuze se přihlásili: senátoři D. Feranc, I. Hrdina, B. Pelc, M. Rakušanová, J. Royt; proděkané A.-P. Rethmann, M. Ryšková; studenti R. Cigánek, B. Čapek, Z. Ujhelyiová a T. Zavrel. Senátor D. Feranc přednesl návrh, aby se změny dotýkaly pouze prvních dvou ročníků a zbylé tři ročníky by dostudovaly dle dosud platných předpisů. Proděkan A.-P. Rethmann upřednostňoval potřebu kvalifikovaných absolventů, a proto by měl být i studijní plán nynějších třetích ročníků upraven. Senátor J. Royt zmínil vhodnost svolání části akademické obce k diskuzi, jakmile budou známa konkrétní přechodná opatření, na kterých se, dle sdělení proděkanky M. Ryškové, intenzivně pracuje.


            Senátor D. Feranc přednesl žádost, aby se hlasovalo o usnesení AS.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK vyjadřuje souhlas, aby vedení fakulty při aktualizaci studijních plánů podle nově schválené reakreditace magisterského studijního programu Katolická teologie, zvážilo umožnění studentům, kteří v akademickém roce 2007/2008 studují 3., 4., a 5. ročníku, dokončit studium podle studijních plánů vytvořených podle dosavadní akreditace.“


Hlasování


Pro: 10, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
           

3. Akreditační spis Dějiny evropské kulturyProfesor J. Kuthan informoval o vědecké a publikační činnosti ÚDKU. Představil také návrh akreditačního spisu nového studijního oboru, který dostali všichni členové AS v dostatečném časovém předstihu k prostudování. Do diskuse se nepřihlásil nikdo.
(17:25 – odcházejí D. Feranc a J. Royt)
Návrh usnesení:


AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem akreditačního spisu Dějiny evropské kultury.


Hlasování


Pro: 8, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
           

4. Akreditační spis Aplikovaná etikaProděkan A.-P. Rethmann představil návrh nového navazujícího magisterského oboru. Některé jeho studijní bloky (moduly) by také měli nabízet jako placené kurzy CŽV. Návrh akreditačního spisu dostali všichni členové AS v dostatečném časovém předstihu k prostudování.


            Do diskuse se přihlásili senátoři: P. Jäger, B. Pelc, M. Rakušanová; proděkani A.-P. Rethmann, M. Ryšková a tajemník fakulty P. Šimůnek. Členové kolegia děkana zodpověděli otázky ohledně financování studia a budování nových učeben.


Návrh usnesení:


AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem akreditačního spisu Aplikovaná etika.


Hlasování


Pro: 8, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
           

5. Podněty pro finanční ozdravení fakultyPo dohodě AS a kolegia děkana se tento bod přesunul na další zasedání AS KTF UK.
(17:45 – odchází B. Pelc)
           

6. Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2008-2009Proděkanka M. Ryšková informovala u úpravě výše poplatků. Jejich výše je stanovena na dolním okraji rozmezí, které předepisuje vedení UK.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schvaluje návrh opatření děkana Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2008/2009.“


Hlasování


Pro: 7, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
           

7. Pravidla pro organizaci studiaProděkanka M. Ryšková představila nutné úpravy v Pravidlech pro organizaci studia.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schvaluje návrh děkana Pravidla pro organizaci studia na KTF UK v Praze.“


Hlasování


Pro: 7, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
           

8. RůznéProtože skončilo dvouleté funkční období některých členů Disciplinární komise KTF UK, požádal děkan fakulty AS KTF UK o vyjádření souhlasu s jmenováním prezentovaných kandidátů.
Návrh usnesení:


„AS KTF schvaluje návrh děkana na jmenování členů a jejich náhradníků do disciplinární komise: za čeleny Mgr. M. Mikulicovou, H. Pukovou, Mgr. P. Šticu, za háhradníky Mgr. J. Havrlanta, Mgr. E. Pavlíkovou, Ph.D., PhDr. T. Petráčka, Ph.D., a J. Pavola.“


Tajné hlasování


Pro: 7, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
Senátor P. Jäger se zeptal na případný dopad Ratio nationalis institutionis sacerdotalis na studijní plány v magisterském studijním oboru Katolická teologie. Proděkanka M. Ryšková odpověděla, že žádný zásadní vliv neočekává. Podrobněji se na věc zaměří až po vypracování přechodných opatření, týkajících se změn v reakreditovaném spise.
Zasedání senátu skončilo v 18:15 hod.

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF UK


Zapsal:


Pavel JägerUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 4. března 2008


Č.j.: 444/08                                                          V Praze dne 17. března 2007

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 4. března 2008


1. AS KTF UK schválil návrh programu na  zasedání senátu 4. března 2008.


2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 18. prosince 2007.


3. AS KTF UK vyjadřuje souhlas, aby vedení fakulty při aktualizaci studijních plánů podle nově schválené reakreditace magisterského studijního programu Katolická teologie, zvážilo umožnění studentům, kteří v akademickém roce 2007/2008 studují 3., 4., a 5. ročníku, dokončit studium podle studijních plánů vytvořených podle dosavadní akreditace.


4. AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem akreditačního spisu Dějiny evropské kultury.


5. AS KTF UK vyjadřuje souhlas s návrhem akreditačního spisu Aplikovaná etika.


6. AS KTF UK schvaluje návrh opatření děkana Stanovení výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2008/2009.


7. AS KTF UK schvaluje návrh děkana Pravidla pro organizaci studia na KTF UK v Praze.


8. AS KTF schvaluje návrh děkana na jmenování členů a jejich náhradníků do disciplinární komise: za čeleny Mgr. M. Mikulicovou, H. Pukovou, Mgr. P. Šticu, za háhradníky Mgr. J. Havrlanta, Mgr. E. Pavlíkovou, Ph.D., PhDr. T. Petráčka, Ph.D., a J. Pavola.

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: