Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 18. prosince 2007

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 18. prosince 2007


Prezenční listinaČlenové senátu:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


PhDr. Josef Bartoň


Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Mgr. David Svoboda


Mgr. Daniel Feranc


Pavel Jäger


Jitka Drábková (přišla později)


 


Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


doc. PhDr. Mireja Ryšková, Th.D., proděkanka pro studium


Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., proděkan pro rozvoj


Mgr. Petr Šimůnek, tajemník fakulty


Dr. Vojtěch Eliáš
Zahájení, schválení programu zasedání a zápisů ze zasedání senátu 27. listopadu 2007
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16.35 hod., přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Předsednictvo senátu navrhlo program zasedání:


1. Zahájení, schválení programu zasedání a zápisu ze zasedání 27. listopadu 2007


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Vnitřní předpisy fakulty


4. RůznéNávrh usnesení:


„AS KTF UK schválil návrh programu na  zasedání senátu 18. prosince 2007.“


Hlasování


Pro: 8, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 27. listopadu 2007 byl rozeslán členům senátu.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání 27. listopadu 2007.“


Hlasování


Pro 7, proti: 0, zdrželi se: 1


Schváleno            1. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
            Pan děkan L. Armbruster informoval o průběhu vizitace kolegia J. M. pana rektoru UK na fakultě.


            Proděkanka M. Ryšková informovala o činnosti studijního oddělení a o průběhu reakreditačních řízení.


            Proděkan A. Opatrný doplnil informace pana děkana o průběhu rektorovi návštěvy na fakultě, dále informoval o akreditačních řízeních, o které fakulta požádala a o přípravě celouniverzitního hodnocení výuky studenty.


            Tajemník P. Šimunek informoval o budování nového systému na otvírání učeben a jiných prostor na fakultě, dále uvedl návrh rozpočtu fakulty na rok 2008.
16:50 přišla kolegyně Jitka Drábková
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili P. Jäger, D. Feranc, J. Bartoň, A. I. Hrdina, V. Eliáš a M. Ryšková. 


Diskutovalo se o vlivu změny akreditovaných studijních programů na stávající studenty, o uznávání studia uchazečům o studium na fakultě absolvovaného na římských univerzitách.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil rozpočet fakulty na rok 2008.“


Hlasování


Pro: 8, proti 0:, zdrželi se: 1


Schváleno


            3. Vnitřní předpisy fakulty
            D. Feranc informoval o průběhu a výsledcích projednávání návrhu Pravidel pro organizaci studia na KTF v Legislativní komisi AS UK, které uplatnila řadu připomínek a doporučení.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil Pravidla pro organizaci studia na KTF ve znění doporučení Legislativní komise AS UK.“


Hlasování


Pro: 9, proti 0:, zdrželi se: 0


Schváleno
D. Feranc dále informoval průběhu depurace vnitřních předpisů a o nutnosti ustanovit pracovní komisi fakulty, která by se zabývala uplatněnými připomínkami vůči vnitřním předpisům fakulty. Předsednictvo senátu navrhl kandidáty: Vojtěch Novotného, Vojtěcha Eliáše, Antonína Ignáce Hrdinu a Daniela Ferance.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK ustanovil pracovní legislativní komisi ve složení: ThDr. Vojtěch Novotný, Dr. Vojtěch Eliáš, Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina a Mgr. Daniel Feranc.“


Hlasování


Pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0


Schváleno
            4. Různé
            Předsedkyně AS M. Rakušanová poděkovala všem členům a hostům na účast a popřála požehnané a příjemné svátky


           


Zasedání senátu skončilo v 17:10 hod.


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Zapsal:


Mgr. Daniel Feranc
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám