Zápis a usnesení AS KTF UK 8. 4. 2008


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 8. dubna 2008Prezenční listinaČlenové senátu:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.


Dr. Bogdan Pelc


PhDr. Josef Bartoň


ThLic. Pavel Vojtěch Kohut


Mgr. Daniel Feranc


Jitka Drábková


Kateřina Trmačová


Pavel Jäger


Hosté:


Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk, velký kancléř KTF UK


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, ThD., proděkanka pro studium


Mgr. Ing. Aleš Opatrný, ThD., proděkan pro rozvoj


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro vědu


Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, proděkan, statutární zástupce děkana


Mgr. Petr Šimůnek, tajemník fakulty


Dr. Vojtěch Eliáš
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, zahájila zasedání v 16.35 hod., přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
           

1. schválení zápisu ze zasedání senátu 4. března 2008

Návrh zápisu ze zasedání senátu dne 4. března 2008 byl rozeslán členům senátu.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil návrh zápisu ze zasedání senátu 4. března 2008.“


Hlasování


Pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 1


Schváleno
           

2. Změna navrženého programu
Změny navržené v programu:
1. Schválení zápisu


2. Změna navrženého programu


3. Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Karlovu v Praze – Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008/09 – Další přijímací řízení


4. Vyjádření ke jmenování Dr. Vojtěcha Eliáše proděkanem pro rozvoj


5. Podněty pro finanční ozdravení fakulty


6. Depurace vnitřních předpisů


7. Reakreditace katolické teologie – vypracování přechodných opatření


8. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


9. Různé
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil změnu navrhovaného programu zasedání“Hlasování


Pro:8, proti:0, zdrželi se:0


           


Schváleno3. Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Karlovu v Praze-Katolickou teologickou fakultu v akademickém roce 2008/09– Další přijímací řízení
Doc. PhDr. Mireia Ryšková, ThD., proděkanka pro studium, informuje o vypsání dalšího termínu přijímacího řízení a o podmínkách pro přijetí ke studiu do studijních oborů teologické nauky a dějiny křesťanského umění.
Návrh usnesení:


 „AS KTF UK schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Karlovu v Praze-


Katolickou teologickou fakultu v akademickém školním roce 2008/09- Další přijímací řízení“
Hlasování


Pro: 8, proti 0:, zdrželi se: 0
Schváleno
4. Vyjádření ke jmenování Dr. Vojtěcha Eliáše proděkanem pro rozvoj
Děkan fakulty Prof. PhDr. Ludvík Armbruster informuje o záměru jmenovt Dr. Vojtěcha Eliáše proděkanem pro rozvoj.
Byla určena volební komise, složená z PhDr. Josefa Bartoně a Mgr. Daniela Ferance. V tajném hlasování byl vyjádřen souhlas s jmenováním Dr. Vojtěcha Eliáše proděkanem pro rozvoj.


Mgr. Ing. Aleš Opatrný, ThD., i nadále zůstává členem kolegia děkana.
Návrh usnesení:


AS KTF UK vyjadřuje souhlas se jmenováním Dr. Vojtěcha Eliáše proděkanem pro rozvoj.


Hlasování


Pro:8, proti.0, zdrželi se:0


Schváleno16:50 odchází Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann,

5. Podněty pro finanční ozdravení fakulty-prosím o doplnění
Mgr. Ing. Aleš Opatrný, ThD informuje o podnětech k ozdravení fakulty.


K bodu pro finanční ozdravení fakulty se vyjadřuje Mgr. Petr Šimůnek.


Do diskuse vstupuje PhDr. Josef Bartoň, Doc. PhDr. Mireja Ryšková, ThD, Mgr. Daniel Feranc, Dr. Bogdan Pelc, Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk, Prof. PhDr. Ludvík Armbruster.


Dr. Pelc navrhl ukončit pronajímání tělocvičny a Klubu akademické obce, jeho návrh se nesetkal s podporou.
17:20 odchází Mgr. Petr Šimůnek, tajemník fakulty
              

6. Deputace vnitřních předpisů
Mgr. Daniel Feranc a Dr. Vojtěch Eliáš informovali o průběhu depurace vnitřních předpisů. Dotaz vznesl Miloslav kardinál Vlk.
17:32 odchází PhDr.Josef Bartoň
17:35 odchází Dr. Bohdan Pelc


17:36 odchází  Mgr. Ing. Aleš Opatrný, ThD.,

7.Reakreditace katolické teologie-vypracování přechodných opatření

     Doc. PhDr. Mireja Ryšková, ThD., proděkanka pro studium informovala o přechodných opatřeních k reakreditaci katolické teologie.
            

8. Děkan a kolegium děkana
      Bylo konstatováno, že všechny aktuální záležitosti fakulty byly panem děkanem, či členy kolegia děkana sděleny v předchozích bodech jednání a byly senátem prodiskutovány.
           

9. Různé

            Tento bod se na dnešním zasedání neotevíral.
        


Zapsala:


Jitka Drábková


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF UK


Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 8. dubna 2008


Č.j.: 623/08                                                          V Praze dne 24. dubna 2007

           Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 8. dubna 2008

1. „AS KTF UK schválil návrh zápisu ze zasedání senátu 4. března 2008.“


2. „AS KTF UK schválil změnu navrhovaného programu zasedání“


3. „AS KTF UK schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Karlovu v Praze-


Katolickou teologickou fakultu v akademickém školním roce 2008/09- Další přijímací řízení“


4. „AS KTF UK vyjadřuje souhlas se jmenováním Dr. Vojtěcha Eliáše proděkanem pro rozvoj.Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: