Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 6. 3. 2008

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 6. 3. 2008Č.j.: 555/08                                                                                          V Praze dne 6. března 2008

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 6. 3. 2008
VR KTF UK schvaluje program zasedání.
  1. VR KTF UK schvaluje zápis zasedání Vědecké rady ze  dne 13. 12. 2007.

  2. VR KTF UK vzala na vědomí informace prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera o stavu fakulty.

  3. VR KTF UK vzala na vědomí informace prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera o habilitačním řízení.

  4. VR KTF UK schvaluje žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Historické vědy, oboru Dějiny evropské kultury.

  5. VR KTF UK schvaluje žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia, oboru Aplikovaná etika.

  6. VR KTF UK schvaluje složení komise pro státní rigorózní zkoušky i státní doktorské zkoušky.

  7. Příští zasedání VR KTF UK: 23. května 2008 (pátek) ve 13:30 hod.
                                                  


prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                       děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: