Oznámení změn oproti Karolínce 2008/09

Oznámení změn
Č.j.: 2384/08                                                                                                                      V Praze dne 14. října 2008
V akademickém roce 2008 – 2009 dochází k několika změnám oproti vyhlášení v „Seznamu přednášek UK v Praze Katolické teologické fakulty“ (Karolínce).Bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění


str. 30: Správné znění je: Od akademického roku 2009-10 bude pro nastupující studenty navazujícího magisterského studia povinná zkouška z odborné latinské četba (historické nebo uměnovědné).


Pozn. Pro letošní studenty jak bakalářského, tak magisterského studia zůstává latinská četba volitelným předmětem.

str.  34 a 35 KDKU 022 a 023 Evropské a české baroko I, II se otvírá (v rámci přednášky prof. Horyny)str. 38: KDKU 106 Česká desková malba 14. století (zde volitelný předmět) je především jedním z možných povinně volitelných předmětů ze sk. 4 v navazujícím magisterském studiu (viz s. 47)Navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského uměnístr. 45: KVAR 008 Metodika diplomové práce patří do ideálního plánu 1. ročníku (ZS nebo LS): práci je zapotřebí mít zadánu dva semestry před odevzdáním


Pozn. Od příštího akademického roku bude k tomuto předmětu prerekvizitou zkouška z cizího moderního jazyka. Zkouška z moderního cizího jazyka bude od akademického roku 2009-10 povinnou součástí navazujícího magisterského studia, nikoliv bakalářského.

Zkouška z moderního cizího jazyka, jako prerekvizita pro KVAR 008 platí i pro obor Katolická teologie.Magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

str. 71: KPED 118 Psychologie pro pomáhající profese  má KPED 104  Základy psychologie jako korekvizitu, nikoliv prerekvizituKPED 103 Katechetika je pro studenty současného 4. ročníku (podle ideálního studijního plánu) doporučeným volitelným, nikoliv povinným předmětemKPED 117 Patopsychologie se v letošním roce neotvírá a není povinným předmětem pro studenty současného 4. ročníku (podle ideálního studijního plánu).str. 72: skupina 6 a 7: Teologie semináře z morální teologie – minimální počet ze sk. 8 kr.str. 83: KBIB 107 Seminář SZ (uvedení do světa žalmů) se koná až v letním semestru. KJAZ102 (tj. Biblická hebrejština 2) je pro tento seminář nikoli prerekvizitou, nýbrž stačí jako korekvizita.
Pozn. Nové rozdělení seminářů do skupin: Studenti studující již podle reakreditovaného studijního plánu mají za povinnost absolvovat během studia 10 povinně volitelných seminářů, a to ze skupiny 1 jeden seminář (4 kr), ze skupiny 2 dva semináře, při čemž alespoň jeden musí být ze skupiny 3 (exegetický), ze skupiny 4 dva semináře, při čemž alespoň jeden musí být ze skupiny 5, z morální teologie dva semináře, při čemž alespoň jeden musí být ze sk. 6, ze skupiny 8 jeden seminář a ze skupiny 9 dva semináře (rozlišení kvůli SZZ není požadováno).

str. 85: KPED110 Výuka náboženství ve škole (1x za dva roky, letos se neotevírá)
str. 86: KJAZ 126 Řecká četba k Novému zákonu - překladová praxe a teorie překladu - chybně uveden letní semestr, vyučuje se v zimním semestruBakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky
Pozn. Nedopatřením při přechodu na novou akreditaci v loňském roce mají předměty KPED 113 Didaktické modely katecheze a KPED 114 Dějiny pedagogiky 12 kreditů, správně má být 6 kreditů. Od příštího akademického roku bude kreditové ohodnocení těchto předmětů již správné, tj. 6 kreditů. Pro ty, kteří tyto předměty již úspěšně absolvovali nebo v letošním akademickém roce mají zapsané a řádně absolvují, se kreditové ohodnocení zpětně nemění.
Pro všechny studijní obory
str. 39, 51, 88: KVAR 118 Tělesná výchova 3 a KVAR 123 Duchovní hudba ve sborové praxi jsou za 2 kredity.
Volitelné kursy, které se v ZS 2008-2009 neotvírají:

KJAZ 003 Latinská četba pro teology 1
KJAZ 104 Staroslověnština - církevní slovanština
KFIL 121 Úvod do Aristotelovy fyziky

 doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


                                                                                              


proděkan pro studium
                                                                                              
                                                                                                                                


           


                                                                                              


                                                                                                                                
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: